2963. κυριότης (kuriotés)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2963. κυριότης (kuriotés) — 4 Occurrences

Ephesians 1:21 N-GFS
GRK: δυνάμεως καὶ κυριότητος καὶ παντὸς
NAS: and power and dominion, and every
KJV: might, and dominion, and every
INT: power and dominion and every

Colossians 1:16 N-NFP
GRK: θρόνοι εἴτε κυριότητες εἴτε ἀρχαὶ
NAS: thrones or dominions or rulers
KJV: or dominions, or
INT: thrones or lordships or principalities

2 Peter 2:10 N-GFS
GRK: πορευομένους καὶ κυριότητος καταφρονοῦντας τολμηταί
NAS: and despise authority. Daring,
KJV: despise government. Presumptuous
INT: walk and authority despise [They are] daring

Jude 1:8 N-AFS
GRK: μὲν μιαίνουσιν κυριότητα δὲ ἀθετοῦσιν
NAS: and reject authority, and revile
KJV: despise dominion, and speak evil
INT: indeed defile authority moreover set aside

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page