Matthew 10:25
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
713 [e]ἀρκετὸν
arketon
[It is] sufficientAdj-NNS
3588 [e]τῷ
for theArt-DMS
3101 [e]μαθητῇ
mathētē
discipleN-DMS
2443 [e]ἵνα
hina
thatConj
1096 [e]γένηται
genētai
he becomeV-ASM-3S
5613 [e]ὡς
hōs
asAdv
3588 [e]
ho
theArt-NMS
1320 [e]διδάσκαλος
didaskalos
teacherN-NMS
846 [e]αὐτοῦ,
autou
of him,PPro-GM3S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]
ho
theArt-NMS
1401 [e]δοῦλος
doulos
servantN-NMS
5613 [e]ὡς
hōs
asAdv
3588 [e]
ho
theArt-NMS
2962 [e]κύριος
kyrios
masterN-NMS
846 [e]αὐτοῦ.
autou
of him.PPro-GM3S
1487 [e]εἰ
ei
IfConj
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
3617 [e]οἰκοδεσπότην
oikodespotēn
master of the houseN-AMS
954 [e]Βεελζεβοὺλ
Beelzeboul
BeelzebulN-AMS
1941 [e]ἐπεκάλεσαν,
epekalesan
they called,V-AIA-3P
4214 [e]πόσῳ
posō
how muchIPro-DNS
3123 [e]μᾶλλον
mallon
moreAdv
3588 [e]τοὺς
tous
thoseArt-AMP
3615 [e]οἰκιακοὺς
oikiakous
house membersN-AMP
846 [e]αὐτοῦ.
autou
of him!PPro-GM3S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 10:25 Greek NT: Nestle 1904
ἀρκετὸν τῷ μαθητῇ ἵνα γένηται ὡς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ, καὶ ὁ δοῦλος ὡς ὁ κύριος αὐτοῦ. εἰ τὸν οἰκοδεσπότην Βεελζεβοὺλ ἐπεκάλεσαν, πόσῳ μᾶλλον τοὺς οἰκιακοὺς αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 10:25 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἀρκετὸν τῷ μαθητῇ ἵνα γένηται ὡς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ, καὶ ὁ δοῦλος ὡς ὁ κύριος αὐτοῦ. εἰ τὸν οἰκοδεσπότην Βεεζεβοὺλ ἐπεκάλεσαν, πόσῳ μᾶλλον τοὺς οἰκιακοὺς αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 10:25 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἀρκετὸν τῷ μαθητῇ ἵνα γένηται ὡς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ, καὶ ὁ δοῦλος ὡς ὁ κύριος αὐτοῦ. εἰ τὸν οἰκοδεσπότην Βεεζεβοὺλ / Βεελζεβοὺλ ἐπεκάλεσαν, πόσῳ μᾶλλον τοὺς οἰκιακοὺς αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 10:25 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἀρκετὸν τῷ μαθητῇ ἵνα γένηται ὡς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ, καὶ ὁ δοῦλος ὡς ὁ κύριος αὐτοῦ. Εἰ τὸν οἰκοδεσπότην Βεελζεβοὺλ ἐκάλεσαν, πόσῳ μᾶλλον τοὺς οἰκειακοὺς αὐτοῦ;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 10:25 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἀρκετὸν τῷ μαθητῇ ἵνα γένηται ὡς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ, καὶ ὁ δοῦλος ὡς ὁ κύριος αὐτοῦ. εἰ τὸν οἰκοδεσπότην Βεελζεβοὺλ ἐκάλεσαν, πόσῳ μᾶλλον τοὺς οἰκιακοὺς αὐτοῦ;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 10:25 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἀρκετὸν τῷ μαθητῇ ἵνα γένηται ὡς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ, καὶ ὁ δοῦλος ὡς ὁ κύριος αὐτοῦ. εἰ τὸν οἰκοδεσπότην Βεελζεβοὺλ ἐπεκάλεσαν, πόσῳ μᾶλλον τοὺς οἰκιακοὺς αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 10:25 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἀρκετὸν τῷ μαθητῇ ἵνα γένηται ὡς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ, καὶ ὁ δοῦλος ὡς ὁ κύριος αὐτοῦ. εἰ τὸν οἰκοδεσπότην Βεελζεβοὺβ ἐκάλεσαν, πόσῳ μᾶλλον τοὺς οἰκιακοὺς αὐτοῦ;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 10:25 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἀρκετὸν τῷ μαθητῇ ἵνα γένηται ὡς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ καὶ ὁ δοῦλος ὡς ὁ κύριος αὐτοῦ εἰ τὸν οἰκοδεσπότην Βεελζεβοὺλ ἐκάλεσαν, πόσῳ μᾶλλον τοὺς οἰκιακοὺς αὐτοῦ

Matthew 10:25 Hebrew Bible
דיו לתלמיד להיות כרבו ולעבד להיות כאדניו אם לבעל הבית קראו בעל זבוב אף לאנשי ביתו׃

Matthew 10:25 Aramaic NT: Peshitta
ܤܦܩ ܠܗ ܠܬܠܡܝܕܐ ܕܢܗܘܐ ܐܝܟ ܪܒܗ ܘܠܥܒܕܐ ܐܝܟ ܡܪܗ ܐܢ ܠܡܪܗ ܕܒܝܬܐ ܩܪܘ ܒܥܠܙܒܘܒ ܚܕ ܟܡܐ ܠܒܢܝ ܒܝܬܗ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"It is enough for the disciple that he become like his teacher, and the slave like his master. If they have called the head of the house Beelzebul, how much more will they malign the members of his household!

King James Bible
It is enough for the disciple that he be as his master, and the servant as his lord. If they have called the master of the house Beelzebub, how much more shall they call them of his household?

Holman Christian Standard Bible
It is enough for a disciple to become like his teacher and a slave like his master. If they called the head of the house 'Beelzebul,' how much more the members of his household!
Treasury of Scripture Knowledge

If.

Matthew 9:34 But the Pharisees said, He casts out devils through the prince of the devils.

Matthew 12:24 But when the Pharisees heard it, they said, This fellow does not …

Mark 3:22 And the scribes which came down from Jerusalem said, He has Beelzebub, …

Luke 11:15 But some of them said, He casts out devils through Beelzebub the …

John 7:20 The people answered and said, You have a devil: who goes about to kill you?

John 8:48,52 Then answered the Jews, and said to him, Say we not well that you …

John 10:20 And many of them said, He has a devil, and is mad; why hear you him?

Beelzebub. or, Beelzebul.

Links
Matthew 10:25Matthew 10:25 NIVMatthew 10:25 NLTMatthew 10:25 ESVMatthew 10:25 NASBMatthew 10:25 KJVMatthew 10:25 Bible AppsMatthew 10:25 Biblia ParalelaMatthew 10:25 Chinese BibleMatthew 10:25 French BibleMatthew 10:25 German BibleBible Hub
Matthew 10:24
Top of Page
Top of Page