3617. οἰκοδεσπότης (oikodespotés)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3617. οἰκοδεσπότης (oikodespotés) — 12 Occurrences

Matthew 10:25 N-AMS
GRK: εἰ τὸν οἰκοδεσπότην Βεελζεβοὺλ ἐπεκάλεσαν
NAS: they have called the head of the house Beelzebul,
KJV: they have called the master of the house Beelzebub,
INT: If the master of the house Beelzebul they called

Matthew 13:27 N-GMS
GRK: δοῦλοι τοῦ οἰκοδεσπότου εἶπον αὐτῷ
NAS: The slaves of the landowner came
KJV: the servants of the householder came
INT: servants of the master of the house said to him

Matthew 13:52 N-DMS
GRK: ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ ὅστις ἐκβάλλει
NAS: is like a head of a household, who
KJV: unto a man [that is] an householder, which
INT: is to a man a master of a house who puts forth

Matthew 20:1 N-DMS
GRK: οὐρανῶν ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ ὅστις ἐξῆλθεν
NAS: of heaven is like a landowner who went
KJV: unto a man [that is] an householder, which
INT: heavens to a man a master of a house who went out

Matthew 20:11 N-GMS
GRK: κατὰ τοῦ οἰκοδεσπότου
NAS: it, they grumbled at the landowner,
KJV: against the goodman of the house,
INT: against the master of the house

Matthew 21:33 N-NMS
GRK: Ἄνθρωπος ἦν οἰκοδεσπότης ὅστις ἐφύτευσεν
NAS: parable. There was a landowner who
KJV: a certain householder, which
INT: A man there was a master of a house who planted

Matthew 24:43 N-NMS
GRK: ᾔδει ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ φυλακῇ
NAS: that if the head of the house had known
KJV: if the goodman of the house had known
INT: had known the master of the house in what time of night

Mark 14:14 N-DMS
GRK: εἴπατε τῷ οἰκοδεσπότῃ ὅτι Ὁ
NAS: say to the owner of the house, 'The Teacher
KJV: say ye to the goodman of the house,
INT: say to the master of the house The

Luke 12:39 N-NMS
GRK: ᾔδει ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ ὥρᾳ
NAS: that if the head of the house had known
KJV: if the goodman of the house had known
INT: had known the master of the house what hour

Luke 13:25 N-NMS
GRK: ἐγερθῇ ὁ οἰκοδεσπότης καὶ ἀποκλείσῃ
NAS: Once the head of the house gets
KJV: When once the master of the house is risen up,
INT: shall have risen up the master of the house and shall have shut

Luke 14:21 N-NMS
GRK: ὀργισθεὶς ὁ οἰκοδεσπότης εἶπεν τῷ
NAS: Then the head of the household became angry
KJV: Then the master of the house being angry
INT: having been angry the master of the house said to

Luke 22:11 N-DMS
GRK: ἐρεῖτε τῷ οἰκοδεσπότῃ τῆς οἰκίας
NAS: And you shall say to the owner of the house,
KJV: ye shall say unto the goodman of the house,
INT: you will say to the master of the house

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page