οἰκοδεσπότῃ
Englishman's Concordance
οἰκοδεσπότῃ (oikodespotē) — 4 Occurrences

Matthew 13:52 N-DMS
GRK: ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ ὅστις ἐκβάλλει
NAS: is like a head of a household, who
KJV: unto a man [that is] an householder, which
INT: is to a man a master of a house who puts forth

Matthew 20:1 N-DMS
GRK: οὐρανῶν ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ ὅστις ἐξῆλθεν
NAS: of heaven is like a landowner who went
KJV: unto a man [that is] an householder, which
INT: heavens to a man a master of a house who went out

Mark 14:14 N-DMS
GRK: εἴπατε τῷ οἰκοδεσπότῃ ὅτι Ὁ
NAS: say to the owner of the house, 'The Teacher
KJV: say ye to the goodman of the house,
INT: say to the master of the house The

Luke 22:11 N-DMS
GRK: ἐρεῖτε τῷ οἰκοδεσπότῃ τῆς οἰκίας
NAS: And you shall say to the owner of the house,
KJV: ye shall say unto the goodman of the house,
INT: you will say to the master of the house

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page