Luke 12:39
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3778 [e]Τοῦτο
touto
ThisDPro-ANS
1161 [e]δὲ
de
howeverConj
1097 [e]γινώσκετε
ginōskete
know,V-PMA-2P
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
1487 [e]εἰ
ei
ifConj
1492 [e]ᾔδει
ēdei
had knownV-LIA-3S
3588 [e]
ho
theArt-NMS
3617 [e]οἰκοδεσπότης
oikodespotēs
master of the houseN-NMS
4169 [e]ποίᾳ
poia
in whatIPro-DFS
5610 [e]ὥρᾳ
hōra
hourN-DFS
3588 [e]
ho
theArt-NMS
2812 [e]κλέπτης
kleptēs
thiefN-NMS
2064 [e]ἔρχεται,
erchetai
is coming,V-PIM/P-3S
1127 [e](ἐγρηγόρησεν)
egrēgorēsen
he would have watchedV-AIA-3S
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
302 [e]ἂν
an
- Prtcl
2532 [e](καὶ)
kai
andConj
863 [e]ἀφῆκεν
aphēken
he would have allowedV-AIA-3S
1358 [e]διορυχθῆναι
diorychthēnai
to be broken intoV-ANP
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
3624 [e]οἶκον
oikon
houseN-AMS
846 [e]αὐτοῦ.
autou
of him.PPro-GM3S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 12:39 Greek NT: Nestle 1904
τοῦτο δὲ γινώσκετε ὅτι εἰ ᾔδει ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ ὥρᾳ ὁ κλέπτης ἔρχεται, οὐκ ἂν ἀφῆκεν διορυχθῆναι τὸν οἶκον αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 12:39 Greek NT: Westcott and Hort 1881
τοῦτο δὲ γινώσκετε ὅτι εἰ ᾔδει ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ ὥρᾳ ὁ κλέπτης ἔρχεται, ἐγρηγόρησεν ἂν καὶ οὐκ ἀφῆκεν διορυχθῆναι τὸν οἶκον αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 12:39 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
τοῦτο δὲ γινώσκετε ὅτι εἰ ᾔδει ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ ὥρᾳ ὁ κλέπτης ἔρχεται, (ἐγρηγόρησεν) «ἂν (καὶ) » ⇔ οὐκ ἀφῆκεν διορυχθῆναι τὸν οἶκον αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 12:39 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Tοῦτο δὲ γινώσκετε, ὅτι εἰ ᾒδει ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ ὥρᾳ ὁ κλέπτης ἔρχεται, ἐγρηγόρησεν ἄν, καὶ οὐκ ἂν ἀφῆκεν διορυγῆναι τὸν ο ἴκον αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 12:39 Greek NT: Greek Orthodox Church
τοῦτο δὲ γινώσκετε ὅτι εἰ ᾔδει ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ ὥρᾳ ὁ κλέπτης ἔρχεται, ἐγρηγόρησεν ἂν καὶ οὐκ ἂν ἀφῆκε διορυγῆναι τὸν οἶκον αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 12:39 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
τοῦτο δὲ γινώσκετε, ὅτι εἰ ᾔδει ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ ὥρᾳ ὁ κλέπτης ἔρχεται, οὐκ ἂν ἀφῆκεν διορυχθῆναι τὸν οἶκον αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 12:39 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
τοῦτο δὲ γινώσκετε, ὅτι εἰ ᾔδει ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ ὥρᾳ ὁ κλέπτης ἔρχεται, ἐγρηγόρησεν ἄν, καὶ οὐκ ἂν ἀφῆκε διορυγῆναι τὸν οἶκον αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 12:39 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
τοῦτο δὲ γινώσκετε ὅτι εἰ ᾔδει ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ ὥρᾳ ὁ κλέπτης ἔρχεται ἐγρηγόρησεν ἂν καὶ οὐκ ἄν, ἀφῆκεν διορυγῆναι τὸν οἶκον αὐτοῦ

Luke 12:39 Hebrew Bible
וזאת דעו אשר אם ידע ידע בעל הבית באי זו שעה יבוא הגנב כי עתה שקד שקוד ולא יתן לחתר את ביתו׃

Luke 12:39 Aramaic NT: Peshitta
ܗܕܐ ܕܝܢ ܕܥܘ ܕܐܠܘ ܝܕܥ ܗܘܐ ܡܪܐ ܒܝܬܐ ܒܐܝܕܐ ܡܛܪܬܐ ܐܬܐ ܓܢܒܐ ܡܬܬܥܝܪ ܗܘܐ ܘܠܐ ܫܒܩ ܗܘܐ ܕܢܬܦܠܫ ܒܝܬܗ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"But be sure of this, that if the head of the house had known at what hour the thief was coming, he would not have allowed his house to be broken into.

King James Bible
And this know, that if the goodman of the house had known what hour the thief would come, he would have watched, and not have suffered his house to be broken through.

Holman Christian Standard Bible
But know this: If the homeowner had known at what hour the thief was coming, he would not have let his house be broken into.
Treasury of Scripture Knowledge

Matthew 24:43,44 But know this, that if the manager of the house had known in what …

1 Thessalonians 5:2,3 For yourselves know perfectly that the day of the Lord so comes as …

2 Peter 3:10 But the day of the Lord will come as a thief in the night; in the …

Revelation 3:3 Remember therefore how you have received and heard, and hold fast, …

Revelation 16:15 Behold, I come as a thief. Blessed is he that watches, and keeps …

Links
Luke 12:39Luke 12:39 NIVLuke 12:39 NLTLuke 12:39 ESVLuke 12:39 NASBLuke 12:39 KJVLuke 12:39 Bible AppsLuke 12:39 Biblia ParalelaLuke 12:39 Chinese BibleLuke 12:39 French BibleLuke 12:39 German BibleBible Hub
Luke 12:38
Top of Page
Top of Page