3624. οἶκος (oikos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3624. οἶκος (oikos) — 114 Occurrences

Matthew 9:6 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οἶκόν σου
NAS: up your bed and go home.
KJV: unto thine house.
INT: to the house of you

Matthew 9:7 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ
NAS: And he got up and went home.
KJV: to his house.
INT: to the house of him

Matthew 10:6 N-GMS
GRK: τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ
NAS: sheep of the house of Israel.
KJV: the lost sheep of the house of Israel.
INT: lost of [the] house of Israel

Matthew 11:8 N-DMP
GRK: ἐν τοῖς οἴκοις τῶν βασιλέων
NAS: soft [clothing] are in kings' palaces!
KJV: in kings' houses.
INT: in the houses the of kings

Matthew 12:4 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ
NAS: he entered the house of God,
KJV: he entered into the house of God,
INT: into the house of God

Matthew 12:44 N-AMS
GRK: Εἰς τὸν οἶκόν μου ἐπιστρέψω
NAS: I will return to my house from which
KJV: into my house from whence I came out;
INT: to the house of me I will return

Matthew 15:24 N-GMS
GRK: τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ
NAS: sheep of the house of Israel.
KJV: the lost sheep of the house of Israel.
INT: lost of [the] house of Israel

Matthew 21:13 N-NMS
GRK: Γέγραπται Ὁ οἶκός μου οἶκος
NAS: to them, It is written, MY HOUSE SHALL BE CALLED
KJV: My house shall be called
INT: It has been written the house of me a house

Matthew 21:13 N-NMS
GRK: οἶκός μου οἶκος προσευχῆς κληθήσεται
NAS: SHALL BE CALLED A HOUSE OF PRAYER;
KJV: shall be called the house of prayer;
INT: house of me a house of prayer will be called

Matthew 23:38 N-NMS
GRK: ὑμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν ἔρημος
NAS: Behold, your house is being left
KJV: Behold, your house is left unto you
INT: to you the house of you desolate

Mark 2:1 N-DMS
GRK: ὅτι ἐν οἴκῳ ἐστίν
NAS: it was heard that He was at home.
KJV: he was in the house.
INT: that in [the] house he is

Mark 2:11 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οἶκόν σου
NAS: up your pallet and go home.
KJV: into thine house.
INT: to the home of you

Mark 2:26 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ
NAS: he entered the house of God
KJV: into the house of God
INT: into the house of God

Mark 3:20 N-AMS
GRK: ἔρχεται εἰς οἶκον καὶ συνέρχεται
NAS: And He came home, and the crowd
INT: they come to a house and comes together

Mark 5:19 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οἶκόν σου πρὸς
NAS: to him, Go home to your people
INT: to the home of you to

Mark 5:38 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οἶκον τοῦ ἀρχισυναγώγου
NAS: They came to the house of the synagogue official;
KJV: to the house of the ruler of the synagogue,
INT: to the house of the ruler of the synagogue

Mark 7:17 N-AMS
GRK: εἰσῆλθεν εἰς οἶκον ἀπὸ τοῦ
NAS: [and] entered the house, His disciples
KJV: into the house from
INT: he went into a house from the

Mark 7:30 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς εὗρεν
NAS: And going back to her home, she found
KJV: to her house, she found the devil
INT: to the home of her she found

Mark 8:3 N-AMS
GRK: νήστεις εἰς οἶκον αὐτῶν ἐκλυθήσονται
NAS: hungry to their homes, they will faint
KJV: their own houses, they will faint
INT: hungry to homes of them they will faint

Mark 8:26 N-AMS
GRK: αὐτὸν εἰς οἶκον αὐτοῦ λέγων
NAS: And He sent him to his home, saying,
KJV: to his house, saying, Neither
INT: him to [the] home of him saying

Mark 9:28 N-AMS
GRK: αὐτοῦ εἰς οἶκον οἱ μαθηταὶ
NAS: When He came into [the] house, His disciples
KJV: was come into the house, his disciples
INT: he into a house the disciples

Mark 11:17 N-NMS
GRK: ὅτι Ὁ οἶκός μου οἶκος
NAS: to them, Is it not written, MY HOUSE SHALL BE CALLED
KJV: My house shall be called of all
INT: the house of me a house

Mark 11:17 N-NMS
GRK: οἶκός μου οἶκος προσευχῆς κληθήσεται
NAS: SHALL BE CALLED A HOUSE OF PRAYER
KJV: nations the house of prayer?
INT: house of me a house of prayer will be called

Luke 1:23 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ
NAS: were ended, he went back home.
KJV: to his own house.
INT: to the home of him

Luke 1:27 N-GMS
GRK: Ἰωσὴφ ἐξ οἴκου Δαυίδ καὶ
NAS: was Joseph, of the descendants of David;
KJV: was Joseph, of the house of David; and
INT: Joseph of [the] house of David and

Luke 1:33 N-AMS
GRK: ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰακὼβ εἰς
NAS: over the house of Jacob
KJV: over the house of Jacob
INT: over the house of Jacob to

Luke 1:40 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οἶκον Ζαχαρίου καὶ
NAS: and entered the house of Zacharias
KJV: into the house of Zacharias,
INT: into the house of Zechariah and

Luke 1:56 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς
NAS: and [then] returned to her home.
KJV: to her own house.
INT: to the home of her

Luke 1:69 N-DMS
GRK: ἡμῖν ἐν οἴκῳ Δαυὶδ παιδὸς
NAS: of salvation for us In the house of David
KJV: for us in the house of his servant
INT: for us in house of David servant

Luke 2:4 N-GMS
GRK: αὐτὸν ἐξ οἴκου καὶ πατριᾶς
NAS: because he was of the house and family
KJV: was of the house and lineage
INT: him of [the] house and family

Luke 5:24 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οἶκόν σου
NAS: up your stretcher and go home.
KJV: into thine house.
INT: to the house of you

Luke 5:25 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ δοξάζων
NAS: on, and went home glorifying
KJV: to his own house, glorifying God.
INT: to the home of him glorifying

Luke 6:4 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ
NAS: he entered the house of God,
KJV: he went into the house of God, and
INT: into the house of God

Luke 7:10 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οἶκον οἱ πεμφθέντες
NAS: returned to the house, they found
KJV: to the house, found
INT: to the house those having been sent

Luke 7:36 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οἶκον τοῦ Φαρισαίου
NAS: the Pharisee's house and reclined
INT: into the house of the Pharisee

Luke 8:39 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οἶκόν σου καὶ
NAS: Return to your house and describe
KJV: to thine own house, and shew
INT: to the house of you and

Luke 8:41 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ
NAS: Him to come to his house;
KJV: into his house:
INT: to the house of him

Luke 9:61 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οἶκόν μου
NAS: me to say good-bye to those at home.
KJV: which are at home at my house.
INT: at the home of me

Luke 10:5 N-DMS
GRK: Εἰρήνη τῷ οἴκῳ τούτῳ
NAS: Peace [be] to this house.'
KJV: Peace [be] to this house.
INT: Peace to the house this

Luke 11:17 N-NMS
GRK: ἐρημοῦται καὶ οἶκος ἐπὶ οἶκον
NAS: is laid waste; and a house [divided] against
KJV: and a house [divided] against
INT: is brought to desolation and a house against a house

Luke 11:17 N-AMS
GRK: οἶκος ἐπὶ οἶκον πίπτει
NAS: [divided] against itself falls.
KJV: [divided] against a house falleth.
INT: a house against a house falls

Luke 11:24 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οἶκόν μου ὅθεν
NAS: I will return to my house from which
KJV: unto my house whence I came out.
INT: to the house of me from where

Luke 11:51 N-GMS
GRK: καὶ τοῦ οἴκου ναί λέγω
NAS: the altar and the house [of God]; yes,
KJV: the altar and the temple: verily I say
INT: and the house yes I say

Luke 12:39 N-AMS
GRK: διορυχθῆναι τὸν οἶκον αὐτοῦ
NAS: he would not have allowed his house to be broken
KJV: his house to be broken through.
INT: to be broken into the house of him

Luke 12:52 N-DMS
GRK: ἐν ἑνὶ οἴκῳ διαμεμερισμένοι τρεῖς
NAS: [members] in one household will be divided,
KJV: in one house divided, three
INT: in one house divided three

Luke 13:35 N-NMS
GRK: ὑμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν λέγω
NAS: Behold, your house is left
KJV: Behold, your house is left unto you
INT: to you the house of you I say

Luke 14:1 N-AMS
GRK: αὐτὸν εἰς οἶκόν τινος τῶν
NAS: He went into the house of one
KJV: into the house of one
INT: him into a house of one of the

Luke 14:23 N-NMS
GRK: μου ὁ οἶκος
NAS: in, so that my house may be filled.
KJV: that my house may be filled.
INT: of me the house

Luke 15:6 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οἶκον συνκαλεῖ τοὺς
NAS: And when he comes home, he calls together
KJV: when he cometh home, he calleth together
INT: to the house he calls together the

Luke 16:4 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς οἴκους αὐτῶν
NAS: people will welcome me into their homes.'
KJV: into their houses.
INT: into the homes of them

Luke 16:27 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οἶκον τοῦ πατρός
NAS: him to my father's house--
KJV: my father's house:
INT: to the house of the father

Luke 18:14 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ παρ'
NAS: went to his house justified
KJV: to his house justified [rather] than
INT: to the house of him rather than

Luke 19:5 N-DMS
GRK: ἐν τῷ οἴκῳ σου δεῖ
NAS: I must stay at your house.
KJV: at thy house.
INT: in the house of you it behoves

Luke 19:9 N-DMS
GRK: σωτηρία τῷ οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο
NAS: to this house, because
KJV: come to this house, forsomuch as he
INT: salvation to the house this is come

Luke 19:46 N-NMS
GRK: ἔσται ὁ οἶκός μου οἶκος
NAS: to them, It is written, AND MY HOUSE SHALL BE A HOUSE
KJV: It is written, My house is the house
INT: will be the house of me a house

Luke 19:46 N-NMS
GRK: οἶκός μου οἶκος προσευχῆς ὑμεῖς
NAS: AND MY HOUSE SHALL BE A HOUSE OF PRAYER,'
KJV: house is the house of prayer: but
INT: house of me a house of prayer you

John 2:16 N-AMS
GRK: ποιεῖτε τὸν οἶκον τοῦ πατρός
NAS: My Father's house a place
KJV: Father's house an house
INT: make the house of the father

John 2:16 N-AMS
GRK: πατρός μου οἶκον ἐμπορίου
NAS: house a place of business.
KJV: house an house of merchandise.
INT: father of me a house of merchandise

John 2:17 N-GMS
GRK: ζῆλος τοῦ οἴκου σου καταφάγεταί
NAS: ZEAL FOR YOUR HOUSE WILL CONSUME
KJV: The zeal of thine house hath eaten me
INT: zeal of the house of you will consume

John 7:53 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ
NAS: [Everyone went to his home.
KJV: unto his own house.
INT: to the home of him

John 11:20 N-DMS
GRK: ἐν τῷ οἴκῳ ἐκαθέζετο
NAS: Him, but Mary stayed at the house.
KJV: sat [still] in the house.
INT: in the house was sitting

Acts 2:2 N-AMS
GRK: ὅλον τὸν οἶκον οὗ ἦσαν
NAS: the whole house where
KJV: all the house where
INT: all the house where they were

Acts 2:36 N-NMS
GRK: γινωσκέτω πᾶς οἶκος Ἰσραὴλ ὅτι
NAS: let all the house of Israel
KJV: let all the house of Israel know
INT: let know all [the] house of Israel that

Acts 2:46 N-AMS
GRK: τε κατ' οἶκον ἄρτον μετελάμβανον
NAS: bread from house to house, they were taking
KJV: from house to house, did eat
INT: moreover in house bread they partook

Acts 5:42 N-AMS
GRK: καὶ κατ' οἶκον οὐκ ἐπαύοντο
NAS: in the temple and from house to house, they kept
KJV: and in every house, they ceased not
INT: and in house not they ceased

Acts 7:10 N-AMS
GRK: ὅλον τὸν οἶκον αὐτοῦ
NAS: Egypt and all his household.
KJV: all his house.
INT: all the house of him

Acts 7:20 N-DMS
GRK: ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ πατρός
NAS: months in his father's home.
KJV: his father's house three months:
INT: in the house of the father

Acts 7:42 N-NMS
GRK: τῇ ἐρήμῳ οἶκος Ἰσραήλ
NAS: IN THE WILDERNESS, WAS IT, O HOUSE OF ISRAEL?
KJV: of the prophets, O ye house of Israel,
INT: the wilderness O house of Israel

Acts 7:46 N-DMS
GRK: σκήνωμα τῷ οἴκῳ Ἰακώβ
INT: a tabernacle for the house [of the God] of Jacob

Acts 7:47 N-AMS
GRK: οἰκοδόμησεν αὐτῷ οἶκον
NAS: who built a house for Him.
KJV: built him an house.
INT: built him a house

Acts 7:49 N-AMS
GRK: μου ποῖον οἶκον οἰκοδομήσετέ μοι
NAS: WHAT KIND OF HOUSE WILL YOU BUILD
KJV: what house will ye build
INT: of me what house will you build me

Acts 8:3 N-AMP
GRK: κατὰ τοὺς οἴκους εἰσπορευόμενος σύρων
NAS: entering house after
KJV: every house, and haling
INT: by the houses entering dragged

Acts 10:2 N-DMS
GRK: παντὶ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ ποιῶν
NAS: with all his household, and gave
KJV: all his house, which gave
INT: all the house of him both doing

Acts 10:22 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ
NAS: to send for you [to come] to his house and hear
KJV: into his house, and to hear
INT: to the house of him and

Acts 10:30 N-DMS
GRK: ἐν τῷ οἴκῳ μου καὶ
NAS: I was praying in my house during the ninth hour;
KJV: in my house, and, behold,
INT: in the house of me and

Acts 11:12 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οἶκον τοῦ ἀνδρός
NAS: the man's house.
KJV: into the man's house:
INT: into the house of the man

Acts 11:13 N-DMS
GRK: ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ σταθέντα
NAS: standing in his house, and saying,
KJV: in his house, which stood and
INT: in the house of him having stood

Acts 11:14 N-NMS
GRK: πᾶς ὁ οἶκός σου
NAS: you and all your household.'
KJV: all thy house shall be saved.
INT: all the house of you

Acts 16:15 N-NMS
GRK: καὶ ὁ οἶκος αὐτῆς παρεκάλεσεν
NAS: And when she and her household had been baptized,
KJV: her household, she besought
INT: and the house of her she begged

Acts 16:15 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οἶκόν μου μένετε
NAS: come into my house and stay.
KJV: into my house, and abide [there]. And
INT: into the house of me abide

Acts 16:31 N-NMS
GRK: καὶ ὁ οἶκός σου
NAS: and you will be saved, you and your household.
KJV: and thy house.
INT: and the house of you

Acts 16:34 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οἶκον παρέθηκεν τράπεζαν
NAS: And he brought them into his house and set
KJV: them into his house, he set meat
INT: into the house he laid a table [for them]

Acts 18:8 N-DMS
GRK: ὅλῳ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ καὶ
NAS: with all his household, and many
KJV: all his house; and many
INT: all the house of him and

Acts 19:16 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ οἴκου ἐκείνου
NAS: that they fled out of that house naked
KJV: out of that house naked and
INT: out of the house that

Acts 20:20 N-AMP
GRK: καὶ κατ' οἴκους
NAS: you publicly and from house to house,
KJV: and from house to house,
INT: and to houses

Acts 21:8 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οἶκον Φιλίππου τοῦ
NAS: and entering the house of Philip
KJV: into the house of Philip
INT: into the house of Philip the

Romans 16:5 N-AMS
GRK: τὴν κατ' οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίαν
NAS: [greet] the church that is in their house. Greet
KJV: that is in their house. Salute my
INT: the at house of them church

1 Corinthians 1:16 N-AMS
GRK: τὸν Στεφανᾶ οἶκον λοιπὸν οὐκ
NAS: also the household of Stephanas;
KJV: also the household of Stephanas:
INT: the of Stephanas household as to the rest not

1 Corinthians 11:34 N-DMS
GRK: πεινᾷ ἐν οἴκῳ ἐσθιέτω ἵνα
NAS: let him eat at home, so
KJV: let him eat at home; that ye come
INT: be hungry at home let him eat that

1 Corinthians 14:35 N-DMS
GRK: θέλουσιν ἐν οἴκῳ τοὺς ἰδίους
NAS: husbands at home; for it is improper
KJV: husbands at home: for it is
INT: they wish at home the own

1 Corinthians 16:19 N-AMS
GRK: τῇ κατ' οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίᾳ
NAS: with the church that is in their house.
KJV: that is in their house.
INT: the in house of them church

Colossians 4:15 N-AMS
GRK: τὴν κατ' οἶκον αὐτῆς ἐκκλησίαν
NAS: and the church that is in her house.
KJV: which is in his house.
INT: the in house of her church

1 Timothy 3:4 N-GMS
GRK: τοῦ ἰδίου οἴκου καλῶς προϊστάμενον
NAS: his own household well,
KJV: his own house, having
INT: the own house well ruling

1 Timothy 3:5 N-GMS
GRK: τοῦ ἰδίου οἴκου προστῆναι οὐκ
NAS: his own household, how
KJV: his own house, how
INT: the own house [how] to rule not

1 Timothy 3:12 N-GMP
GRK: τῶν ἰδίων οἴκων
NAS: and their own households.
KJV: and their own houses well.
INT: the own houses

1 Timothy 3:15 N-DMS
GRK: δεῖ ἐν οἴκῳ θεοῦ ἀναστρέφεσθαι
NAS: to conduct himself in the household of God,
KJV: in the house of God,
INT: it behoves [one] in [the] house of God to conduct oneself

1 Timothy 5:4 N-AMS
GRK: τὸν ἴδιον οἶκον εὐσεβεῖν καὶ
NAS: in regard to their own family and to make some return
INT: the own house to be devout and

2 Timothy 1:16 N-DMS
GRK: τῷ Ὀνησιφόρου οἴκῳ ὅτι πολλάκις
NAS: mercy to the house of Onesiphorus,
KJV: mercy unto the house of Onesiphorus;
INT: to the of Onesiphorus house because often

2 Timothy 4:19 N-AMS
GRK: τὸν Ὀνησιφόρου οἶκον
NAS: and Aquila, and the household of Onesiphorus.
KJV: and the household of Onesiphorus.
INT: the of Onesiphorus house

Titus 1:11 N-AMP
GRK: οἵτινες ὅλους οἴκους ἀνατρέπουσιν διδάσκοντες
NAS: whole families, teaching
KJV: whole houses, teaching
INT: who whole houses overthrow teaching

Philemon 1:2 N-AMS
GRK: τῇ κατ' οἶκόν σου ἐκκλησίᾳ
NAS: and to the church in your house:
KJV: in thy house:
INT: to the in house of you church

Hebrews 3:2 N-DMS
GRK: ὅλῳ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ
NAS: also was in all His house.
KJV: all his house.
INT: all the house of him

Hebrews 3:3 N-GMS
GRK: ἔχει τοῦ οἴκου ὁ κατασκευάσας
NAS: as the builder of the house has
KJV: he who hath builded the house hath more
INT: has than the house the [one] having built

Hebrews 3:4 N-NMS
GRK: πᾶς γὰρ οἶκος κατασκευάζεται ὑπό
NAS: For every house is built by someone,
KJV: For every house is builded by
INT: every indeed house is built by

Hebrews 3:5 N-DMS
GRK: ὅλῳ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ ὡς
NAS: in all His house as a servant,
KJV: all his house, as a servant,
INT: all the house of him as

Hebrews 3:6 N-AMS
GRK: ἐπὶ τὸν οἶκον αὐτοῦ οὗ
NAS: over His house-- whose
KJV: over his own house; whose house
INT: over the house of him whose

Hebrews 3:6 N-NMS
GRK: αὐτοῦ οὗ οἶκός ἐσμεν ἡμεῖς
NAS: whose house we are, if
KJV: house; whose house are we,
INT: of him whose house are we

Hebrews 8:8 N-AMS
GRK: ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰσραὴλ καὶ
NAS: COVENANT WITH THE HOUSE OF ISRAEL
KJV: covenant with the house of Israel and
INT: as regards the house of Israel and

Hebrews 8:8 N-AMS
GRK: ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰούδα διαθήκην
NAS: OF ISRAEL AND WITH THE HOUSE OF JUDAH;
KJV: and with the house of Judah:
INT: as regards the house of Judah a covenant

Hebrews 8:10 N-DMS
GRK: διαθήσομαι τῷ οἴκῳ Ἰσραήλ μετὰ
NAS: THAT I WILL MAKE WITH THE HOUSE OF ISRAEL
KJV: I will make with the house of Israel
INT: I will covenant with the house of Israel after

Hebrews 10:21 N-AMS
GRK: ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ
NAS: priest over the house of God,
KJV: priest over the house of God;
INT: over the house of God [having]

Hebrews 11:7 N-GMS
GRK: σωτηρίαν τοῦ οἴκου αὐτοῦ δι'
NAS: for the salvation of his household, by which
KJV: the saving of his house; by the which
INT: [the] salvation of the house of him by

1 Peter 2:5 N-NMS
GRK: ζῶντες οἰκοδομεῖσθε οἶκος πνευματικὸς εἰς
NAS: up as a spiritual house for a holy
KJV: a spiritual house, an holy
INT: living are being built up a house spiritual into

1 Peter 4:17 N-GMS
GRK: ἀπὸ τοῦ οἴκου τοῦ θεοῦ
NAS: to begin with the household of God;
KJV: must begin at the house of God: and
INT: from the house of God [is come]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page