οἶκόν
Englishman's Concordance
οἶκόν (oikon) — 58 Occurrences

Matthew 9:6 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οἶκόν σου
NAS: up your bed and go home.
KJV: unto thine house.
INT: to the house of you

Matthew 9:7 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ
NAS: And he got up and went home.
KJV: to his house.
INT: to the house of him

Matthew 12:4 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ
NAS: he entered the house of God,
KJV: he entered into the house of God,
INT: into the house of God

Matthew 12:44 N-AMS
GRK: Εἰς τὸν οἶκόν μου ἐπιστρέψω
NAS: I will return to my house from which
KJV: into my house from whence I came out;
INT: to the house of me I will return

Mark 2:11 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οἶκόν σου
NAS: up your pallet and go home.
KJV: into thine house.
INT: to the home of you

Mark 2:26 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ
NAS: he entered the house of God
KJV: into the house of God
INT: into the house of God

Mark 3:20 N-AMS
GRK: ἔρχεται εἰς οἶκον καὶ συνέρχεται
NAS: And He came home, and the crowd
INT: they come to a house and comes together

Mark 5:19 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οἶκόν σου πρὸς
NAS: to him, Go home to your people
INT: to the home of you to

Mark 5:38 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οἶκον τοῦ ἀρχισυναγώγου
NAS: They came to the house of the synagogue official;
KJV: to the house of the ruler of the synagogue,
INT: to the house of the ruler of the synagogue

Mark 7:17 N-AMS
GRK: εἰσῆλθεν εἰς οἶκον ἀπὸ τοῦ
NAS: [and] entered the house, His disciples
KJV: into the house from
INT: he went into a house from the

Mark 7:30 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς εὗρεν
NAS: And going back to her home, she found
KJV: to her house, she found the devil
INT: to the home of her she found

Mark 8:3 N-AMS
GRK: νήστεις εἰς οἶκον αὐτῶν ἐκλυθήσονται
NAS: hungry to their homes, they will faint
KJV: their own houses, they will faint
INT: hungry to homes of them they will faint

Mark 8:26 N-AMS
GRK: αὐτὸν εἰς οἶκον αὐτοῦ λέγων
NAS: And He sent him to his home, saying,
KJV: to his house, saying, Neither
INT: him to [the] home of him saying

Mark 9:28 N-AMS
GRK: αὐτοῦ εἰς οἶκον οἱ μαθηταὶ
NAS: When He came into [the] house, His disciples
KJV: was come into the house, his disciples
INT: he into a house the disciples

Luke 1:23 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ
NAS: were ended, he went back home.
KJV: to his own house.
INT: to the home of him

Luke 1:33 N-AMS
GRK: ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰακὼβ εἰς
NAS: over the house of Jacob
KJV: over the house of Jacob
INT: over the house of Jacob to

Luke 1:40 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οἶκον Ζαχαρίου καὶ
NAS: and entered the house of Zacharias
KJV: into the house of Zacharias,
INT: into the house of Zechariah and

Luke 1:56 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς
NAS: and [then] returned to her home.
KJV: to her own house.
INT: to the home of her

Luke 5:24 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οἶκόν σου
NAS: up your stretcher and go home.
KJV: into thine house.
INT: to the house of you

Luke 5:25 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ δοξάζων
NAS: on, and went home glorifying
KJV: to his own house, glorifying God.
INT: to the home of him glorifying

Luke 6:4 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ
NAS: he entered the house of God,
KJV: he went into the house of God, and
INT: into the house of God

Luke 7:10 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οἶκον οἱ πεμφθέντες
NAS: returned to the house, they found
KJV: to the house, found
INT: to the house those having been sent

Luke 7:36 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οἶκον τοῦ Φαρισαίου
NAS: the Pharisee's house and reclined
INT: into the house of the Pharisee

Luke 8:39 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οἶκόν σου καὶ
NAS: Return to your house and describe
KJV: to thine own house, and shew
INT: to the house of you and

Luke 8:41 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ
NAS: Him to come to his house;
KJV: into his house:
INT: to the house of him

Luke 9:61 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οἶκόν μου
NAS: me to say good-bye to those at home.
KJV: which are at home at my house.
INT: at the home of me

Luke 11:17 N-AMS
GRK: οἶκος ἐπὶ οἶκον πίπτει
NAS: [divided] against itself falls.
KJV: [divided] against a house falleth.
INT: a house against a house falls

Luke 11:24 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οἶκόν μου ὅθεν
NAS: I will return to my house from which
KJV: unto my house whence I came out.
INT: to the house of me from where

Luke 12:39 N-AMS
GRK: διορυχθῆναι τὸν οἶκον αὐτοῦ
NAS: he would not have allowed his house to be broken
KJV: his house to be broken through.
INT: to be broken into the house of him

Luke 14:1 N-AMS
GRK: αὐτὸν εἰς οἶκόν τινος τῶν
NAS: He went into the house of one
KJV: into the house of one
INT: him into a house of one of the

Luke 15:6 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οἶκον συνκαλεῖ τοὺς
NAS: And when he comes home, he calls together
KJV: when he cometh home, he calleth together
INT: to the house he calls together the

Luke 16:27 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οἶκον τοῦ πατρός
NAS: him to my father's house--
KJV: my father's house:
INT: to the house of the father

Luke 18:14 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ παρ'
NAS: went to his house justified
KJV: to his house justified [rather] than
INT: to the house of him rather than

John 2:16 N-AMS
GRK: ποιεῖτε τὸν οἶκον τοῦ πατρός
NAS: My Father's house a place
KJV: Father's house an house
INT: make the house of the father

John 2:16 N-AMS
GRK: πατρός μου οἶκον ἐμπορίου
NAS: house a place of business.
KJV: house an house of merchandise.
INT: father of me a house of merchandise

John 7:53 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ
NAS: [Everyone went to his home.
KJV: unto his own house.
INT: to the home of him

Acts 2:2 N-AMS
GRK: ὅλον τὸν οἶκον οὗ ἦσαν
NAS: the whole house where
KJV: all the house where
INT: all the house where they were

Acts 2:46 N-AMS
GRK: τε κατ' οἶκον ἄρτον μετελάμβανον
NAS: bread from house to house, they were taking
KJV: from house to house, did eat
INT: moreover in house bread they partook

Acts 5:42 N-AMS
GRK: καὶ κατ' οἶκον οὐκ ἐπαύοντο
NAS: in the temple and from house to house, they kept
KJV: and in every house, they ceased not
INT: and in house not they ceased

Acts 7:10 N-AMS
GRK: ὅλον τὸν οἶκον αὐτοῦ
NAS: Egypt and all his household.
KJV: all his house.
INT: all the house of him

Acts 7:47 N-AMS
GRK: οἰκοδόμησεν αὐτῷ οἶκον
NAS: who built a house for Him.
KJV: built him an house.
INT: built him a house

Acts 7:49 N-AMS
GRK: μου ποῖον οἶκον οἰκοδομήσετέ μοι
NAS: WHAT KIND OF HOUSE WILL YOU BUILD
KJV: what house will ye build
INT: of me what house will you build me

Acts 10:22 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ
NAS: to send for you [to come] to his house and hear
KJV: into his house, and to hear
INT: to the house of him and

Acts 11:12 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οἶκον τοῦ ἀνδρός
NAS: the man's house.
KJV: into the man's house:
INT: into the house of the man

Acts 16:15 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οἶκόν μου μένετε
NAS: come into my house and stay.
KJV: into my house, and abide [there]. And
INT: into the house of me abide

Acts 16:34 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οἶκον παρέθηκεν τράπεζαν
NAS: And he brought them into his house and set
KJV: them into his house, he set meat
INT: into the house he laid a table [for them]

Acts 21:8 N-AMS
GRK: εἰς τὸν οἶκον Φιλίππου τοῦ
NAS: and entering the house of Philip
KJV: into the house of Philip
INT: into the house of Philip the

Romans 16:5 N-AMS
GRK: τὴν κατ' οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίαν
NAS: [greet] the church that is in their house. Greet
KJV: that is in their house. Salute my
INT: the at house of them church

1 Corinthians 1:16 N-AMS
GRK: τὸν Στεφανᾶ οἶκον λοιπὸν οὐκ
NAS: also the household of Stephanas;
KJV: also the household of Stephanas:
INT: the of Stephanas household as to the rest not

1 Corinthians 16:19 N-AMS
GRK: τῇ κατ' οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίᾳ
NAS: with the church that is in their house.
KJV: that is in their house.
INT: the in house of them church

Colossians 4:15 N-AMS
GRK: τὴν κατ' οἶκον αὐτῆς ἐκκλησίαν
NAS: and the church that is in her house.
KJV: which is in his house.
INT: the in house of her church

1 Timothy 5:4 N-AMS
GRK: τὸν ἴδιον οἶκον εὐσεβεῖν καὶ
NAS: in regard to their own family and to make some return
INT: the own house to be devout and

2 Timothy 4:19 N-AMS
GRK: τὸν Ὀνησιφόρου οἶκον
NAS: and Aquila, and the household of Onesiphorus.
KJV: and the household of Onesiphorus.
INT: the of Onesiphorus house

Philemon 1:2 N-AMS
GRK: τῇ κατ' οἶκόν σου ἐκκλησίᾳ
NAS: and to the church in your house:
KJV: in thy house:
INT: to the in house of you church

Hebrews 3:6 N-AMS
GRK: ἐπὶ τὸν οἶκον αὐτοῦ οὗ
NAS: over His house-- whose
KJV: over his own house; whose house
INT: over the house of him whose

Hebrews 8:8 N-AMS
GRK: ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰσραὴλ καὶ
NAS: COVENANT WITH THE HOUSE OF ISRAEL
KJV: covenant with the house of Israel and
INT: as regards the house of Israel and

Hebrews 8:8 N-AMS
GRK: ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰούδα διαθήκην
NAS: OF ISRAEL AND WITH THE HOUSE OF JUDAH;
KJV: and with the house of Judah:
INT: as regards the house of Judah a covenant

Hebrews 10:21 N-AMS
GRK: ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ
NAS: priest over the house of God,
KJV: priest over the house of God;
INT: over the house of God [having]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page