3623. οἰκονόμος (oikonomos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3623. οἰκονόμος (oikonomos) — 10 Occurrences

Luke 12:42 N-NMS
GRK: ὁ πιστὸς οἰκονόμος ὁ φρόνιμος
NAS: and sensible steward, whom
KJV: and wise steward, whom [his] lord
INT: the faithful manager [and] the wise

Luke 16:1 N-AMS
GRK: ὃς εἶχεν οἰκονόμον καὶ οὗτος
NAS: had a manager, and this
KJV: which had a steward; and the same
INT: who had a manager and he

Luke 16:3 N-NMS
GRK: ἑαυτῷ ὁ οἰκονόμος Τί ποιήσω
NAS: The manager said to himself,
KJV: Then the steward said within
INT: himself the manager What shall I do

Luke 16:8 N-AMS
GRK: κύριος τὸν οἰκονόμον τῆς ἀδικίας
NAS: the unrighteous manager because
KJV: the unjust steward, because
INT: master the manager unrighteous

Romans 16:23 N-NMS
GRK: Ἔραστος ὁ οἰκονόμος τῆς πόλεως
NAS: the city treasurer greets
KJV: Erastus the chamberlain of the city
INT: Erastus the manager of the city

1 Corinthians 4:1 N-AMP
GRK: Χριστοῦ καὶ οἰκονόμους μυστηρίων θεοῦ
NAS: of Christ and stewards of the mysteries
KJV: and stewards of the mysteries
INT: of Christ and stewards of mysteries of God's

1 Corinthians 4:2 N-DMP
GRK: ἐν τοῖς οἰκονόμοις ἵνα πιστός
NAS: it is required of stewards that one
KJV: it is required in stewards, that a man
INT: in the stewards that faithful

Galatians 4:2 N-AMP
GRK: ἐστὶν καὶ οἰκονόμους ἄχρι τῆς
NAS: guardians and managers until
KJV: and governors until
INT: he is and stewards until the

Titus 1:7 N-AMS
GRK: ὡς θεοῦ οἰκονόμον μὴ αὐθάδη
NAS: as God's steward, not self-willed,
KJV: blameless, as the steward of God; not
INT: as God's manager not self-willed

1 Peter 4:10 N-NMP
GRK: ὡς καλοὶ οἰκονόμοι ποικίλης χάριτος
NAS: as good stewards of the manifold
KJV: as good stewards of the manifold grace
INT: as good stewards of [the] various grace

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page