1 Corinthians 14:35
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1487 [e]εἰ
ei
IfConj
1161 [e]δέ
de
howeverConj
5100 [e]τι
ti
anythingIPro-ANS
3129 [e]μαθεῖν
mathein
to learnV-ANA
2309 [e]θέλουσιν,
thelousin
they desire,V-PIA-3P
1722 [e]ἐν
en
atPrep
3624 [e]οἴκῳ
oikō
homeN-DMS
3588 [e]τοὺς
tous
theArt-AMP
2398 [e]ἰδίους
idious
ownAdj-AMP
435 [e]ἄνδρας
andras
husbandsN-AMP
1905 [e]ἐπερωτάτωσαν·
eperōtatōsan
let them ask;V-PMA-3P
150 [e]αἰσχρὸν
aischron
shamefulAdj-NNS
1063 [e]γάρ
gar
forConj
1510 [e]ἐστιν
estin
it isV-PIA-3S
1135 [e]γυναικὶ
gynaiki
for a womanN-DFS
2980 [e]λαλεῖν
lalein
to speakV-PNA
1722 [e]ἐν
en
inPrep
1577 [e]ἐκκλησίᾳ.
ekklēsia
[the] church.N-DFS

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:35 Greek NT: Nestle 1904
εἰ δέ τι μαθεῖν θέλουσιν, ἐν οἴκῳ τοὺς ἰδίους ἄνδρας ἐπερωτάτωσαν· αἰσχρὸν γάρ ἐστιν γυναικὶ λαλεῖν ἐν ἐκκλησίᾳ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:35 Greek NT: Westcott and Hort 1881
εἰ δέ τι μανθάνειν θέλουσιν, ἐν οἴκῳ τοὺς ἰδίους ἄνδρας ἐπερωτάτωσαν, αἰσχρὸν γάρ ἐστιν γυναικὶ λαλεῖν ἐν ἐκκλησίᾳ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:35 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
εἰ δέ τι μανθάνειν / μαθεῖν θέλουσιν, ἐν οἴκῳ τοὺς ἰδίους ἄνδρας ἐπερωτάτωσαν, αἰσχρὸν γάρ ἐστιν γυναικὶ λαλεῖν ἐν ἐκκλησίᾳ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:35 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Εἰ δέ τι μαθεῖν θέλουσιν, ἐν οἴκῳ τοὺς ἰδίους ἄνδρας ἐπερωτάτωσαν· αἰσχρὸν γάρ ἐστιν γυναιξὶν ἐν ἐκκλησίᾳ λαλεῖν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:35 Greek NT: Greek Orthodox Church
εἰ δέ τι μαθεῖν θέλουσιν, ἐν οἴκῳ τοὺς ἰδίους ἄνδρας ἐπερωτάτωσαν· αἰσχρὸν γάρ ἐστι γυναιξὶν ἐν ἐκκλησίᾳ λαλεῖν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:35 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
Εἰ δέ τι μαθεῖν θέλουσιν, ἐν οἴκῳ τοὺς ἰδίους ἄνδρας ἐπερωτάτωσαν, αἰσχρὸν γάρ ἐστιν γυναικὶ λαλεῖν ἐν ἐκκλησίᾳ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:35 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
εἰ δέ τι μαθεῖν θέλουσιν, ἐν οἴκῳ τοὺς ἰδίους ἄνδρας ἐπερωτάτωσαν· αἰσχρὸν γάρ ἐστι γυναιξὶν ἐν ἐκκλησίᾳ λαλεῖν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:35 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
εἰ δέ τι μαθεῖν θέλουσιν ἐν οἴκῳ τοὺς ἰδίους ἄνδρας ἐπερωτάτωσαν· αἰσχρὸν γάρ ἐστιν γυναιξὶν ἐν ἐκκλησίᾳ λαλεῖν

1 Corinthians 14:35 Hebrew Bible
ואם חפצן ללמד דבר תשאלנה את בעליהן בבית כי חרפה היא לנשים לדבר בקהל׃

1 Corinthians 14:35 Aramaic NT: Peshitta
ܘܐܢ ܡܕܡ ܨܒܝܢ ܕܢܐܠܦܢ ܒܒܬܝܗܝܢ ܢܫܐܠܢ ܠܒܥܠܝܗܝܢ ܒܗܬܬܐ ܗܝ ܓܝܪ ܕܢܫܐ ܒܥܕܬܐ ܢܡܠܠܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
If they desire to learn anything, let them ask their own husbands at home; for it is improper for a woman to speak in church.

King James Bible
And if they will learn any thing, let them ask their husbands at home: for it is a shame for women to speak in the church.

Holman Christian Standard Bible
And if they want to learn something, they should ask their own husbands at home, for it is disgraceful for a woman to speak in the church meeting.
Treasury of Scripture Knowledge

let.

Ephesians 5:25-27 Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church, …

1 Peter 3:7 Likewise, you husbands, dwell with them according to knowledge, giving …

a shame.

1 Corinthians 14:34 Let your women keep silence in the churches: for it is not permitted …

1 Corinthians 11:6,14 For if the woman be not covered, let her also be shorn: but if it …

Ephesians 5:12 For it is a shame even to speak of those things which are done of …

Links
1 Corinthians 14:351 Corinthians 14:35 NIV1 Corinthians 14:35 NLT1 Corinthians 14:35 ESV1 Corinthians 14:35 NASB1 Corinthians 14:35 KJV1 Corinthians 14:35 Bible Apps1 Corinthians 14:35 Biblia Paralela1 Corinthians 14:35 Chinese Bible1 Corinthians 14:35 French Bible1 Corinthians 14:35 German BibleBible Hub
1 Corinthians 14:34
Top of Page
Top of Page