θέλουσιν
Englishman's Concordance
θέλουσιν (thelousin) — 6 Occurrences

Matthew 23:4 V-PIA-3P
GRK: αὐτῶν οὐ θέλουσιν κινῆσαι αὐτά
KJV: but they [themselves] will not
INT: of them not they will move them

1 Corinthians 14:35 V-PIA-3P
GRK: τι μαθεῖν θέλουσιν ἐν οἴκῳ
NAS: If they desire to learn anything,
KJV: And if they will learn any thing,
INT: anything to learn they wish at home

Galatians 4:17 V-PIA-3P
GRK: ἐκκλεῖσαι ὑμᾶς θέλουσιν ἵνα αὐτοὺς
NAS: you, not commendably, but they wish to shut
KJV: well; yea, they would exclude you,
INT: to exclude you [from us] they desire that them

Galatians 6:12 V-PIA-3P
GRK: Ὅσοι θέλουσιν εὐπροσωπῆσαι ἐν
NAS: Those who desire to make a good showing
KJV: As many as desire to make a fair shew
INT: As many as wish to have a fair appearance in

Galatians 6:13 V-PIA-3P
GRK: φυλάσσουσιν ἀλλὰ θέλουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι
NAS: themselves, but they desire to have you circumcised
KJV: the law; but desire to have you
INT: keep but they wish you to be circumcised

1 Timothy 5:11 V-PIA-3P
GRK: χριστοῦ γαμεῖν θέλουσιν
NAS: of Christ, they want to get married,
KJV: Christ, they will marry;
INT: Christ to marry they wish

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page