ἠθέλησα
Englishman's Concordance
ἠθέλησα (ēthelēsa) — 3 Occurrences

Matthew 23:37 V-AIA-1S
GRK: αὐτὴν ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυναγαγεῖν τὰ
NAS: to her! How often I wanted to gather
KJV: how often would I have gathered
INT: her how often would I have gathered together the

Luke 13:34 V-AIA-1S
GRK: αὐτήν ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυνάξαι τὰ
NAS: to her! How often I wanted to gather
KJV: how often would I have gathered
INT: her how often would I have gathered those

Philemon 1:14 V-AIA-1S
GRK: γνώμης οὐδὲν ἠθέλησα ποιῆσαι ἵνα
NAS: your consent I did not want to do
KJV: thy mind would I do nothing;
INT: consent nothing I wished to do that

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page