θέλομεν
Englishman's Concordance
θέλομεν (thelomen) — 7 Occurrences

Matthew 12:38 V-PIA-1P
GRK: λέγοντες Διδάσκαλε θέλομεν ἀπὸ σοῦ
NAS: to Him, Teacher, we want to see
KJV: saying, Master, we would see a sign
INT: saying Teacher we wish from you

Mark 10:35 V-PIA-1P
GRK: αὐτῷ Διδάσκαλε θέλομεν ἵνα ὃ
NAS: Teacher, we want You to do
KJV: Master, we would that
INT: him Teacher we desire that whatever

Luke 19:14 V-PIA-1P
GRK: λέγοντες Οὐ θέλομεν τοῦτον βασιλεῦσαι
NAS: him, saying, 'We do not want this man
KJV: We will not have this [man] to reign
INT: saying not We are willing [for] this [man] to reign

John 12:21 V-PIA-1P
GRK: λέγοντες Κύριε θέλομεν τὸν Ἰησοῦν
NAS: Sir, we wish to see
KJV: saying, Sir, we would see Jesus.
INT: saying Sir we desire Jesus

2 Corinthians 1:8 V-PIA-1P
GRK: Οὐ γὰρ θέλομεν ὑμᾶς ἀγνοεῖν
NAS: For we do not want you to be unaware,
KJV: For we would not, brethren,
INT: not indeed do we wish you to be ignorant

2 Corinthians 5:4 V-PIA-1P
GRK: ᾧ οὐ θέλομεν ἐκδύσασθαι ἀλλ'
NAS: because we do not want to be unclothed
KJV: for that we would be unclothed,
INT: that not we do wish to be unclothed but

1 Thessalonians 4:13 V-PIA-1P
GRK: Οὐ θέλομεν δὲ ὑμᾶς
NAS: But we do not want you to be uninformed,
KJV: I would not have you to be ignorant,
INT: Not I do wish but you

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page