ἠθέλησαν
Englishman's Concordance
ἠθέλησαν (ēthelēsan) — 3 Occurrences

Matthew 17:12 V-AIA-3P
GRK: αὐτῷ ὅσα ἠθέλησαν οὕτως καὶ
NAS: to him whatever they wished. So
KJV: whatsoever they listed. Likewise
INT: him whatever they desired Thus also

Luke 10:24 V-AIA-3P
GRK: καὶ βασιλεῖς ἠθέλησαν ἰδεῖν ἃ
NAS: and kings wished to see
KJV: kings have desired to see
INT: and kings desired to see what

Acts 7:39 V-AIA-3P
GRK: ᾧ οὐκ ἠθέλησαν ὑπήκοοι γενέσθαι
KJV: our fathers would not obey,
INT: to whom not would subject be

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page