ἠθελήσαμεν
Englishman's Concordance
ἠθελήσαμεν (ēthelēsamen) — 2 Occurrences

Acts 24:6 V-AIA-1P
GRK: ἡμέτερον νόμον ἠθελήσαμεν κρίνειν
KJV: and would have judged
INT: our law wished to judge

1 Thessalonians 2:18 V-AIA-1P
GRK: διότι ἠθελήσαμεν ἐλθεῖν πρὸς
NAS: For we wanted to come
KJV: Wherefore we would have come unto
INT: therefore we wished to come to

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page