Galatians 6:13
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3761 [e]οὐδὲ
oude
Not evenAdv
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
3588 [e]οἱ
hoi
thoseArt-NMP
4059 [e]περιτεμνόμενοι
peritemnomenoi
being circumcisedV-PPM/P-NMP
846 [e]αὐτοὶ
autoi
themselvesPPro-NM3P
3551 [e]νόμον
nomon
[the] LawN-AMS
5442 [e]φυλάσσουσιν,
phylassousin
keep,V-PIA-3P
235 [e]ἀλλὰ
alla
butConj
2309 [e]θέλουσιν
thelousin
they desireV-PIA-3P
4771 [e]ὑμᾶς
hymas
youPPro-A2P
4059 [e]περιτέμνεσθαι
peritemnesthai
to be circumcised,V-PNM/P
2443 [e]ἵνα
hina
so thatConj
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3588 [e]τῇ
- Art-DFS
5212 [e]ὑμετέρᾳ
hymetera
yourPPro-DF2P
4561 [e]σαρκὶ
sarki
fleshN-DFS
2744 [e]καυχήσωνται.
kauchēsōntai
they may boast.V-ASM-3P

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 6:13 Greek NT: Nestle 1904
οὐδὲ γὰρ οἱ περιτεμνόμενοι αὐτοὶ νόμον φυλάσσουσιν, ἀλλὰ θέλουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι ἵνα ἐν τῇ ὑμετέρᾳ σαρκὶ καυχήσωνται.

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 6:13 Greek NT: Westcott and Hort 1881
οὐδὲ γὰρ οἱ περιτεμνόμενοι αὐτοὶ νόμον φυλάσσουσιν, ἀλλὰ θέλουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι ἵνα ἐν τῇ ὑμετέρᾳ σαρκὶ καυχήσωνται.

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 6:13 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
οὐδὲ γὰρ οἱ περιτεμνόμενοι αὐτοὶ νόμον φυλάσσουσιν, ἀλλὰ θέλουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι ἵνα ἐν τῇ ὑμετέρᾳ σαρκὶ καυχήσωνται.

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 6:13 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Οὐδὲ γὰρ οἱ περιτετμημένοι αὐτοὶ νόμον φυλάσσουσιν, ἀλλὰ θέλουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι, ἵνα ἐν τῇ ὑμετέρᾳ σαρκὶ καυχήσωνται.

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 6:13 Greek NT: Greek Orthodox Church
οὐδὲ γὰρ οἱ περιτετμημένοι αὐτοὶ νόμον φυλάσσουσιν, ἀλλὰ θέλουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι, ἵνα ἐν τῇ ὑμετέρᾳ σαρκὶ καυχήσωνται.

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 6:13 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
οὐδέ γάρ ὁ περιτέμνω αὐτός νόμος φυλάσσω ἀλλά θέλω ὑμεῖς περιτέμνω ἵνα ἐν ὁ ὑμέτερος σάρξ καυχάομαι

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 6:13 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
οὐδὲ γὰρ οἱ περιτεμνόμενοι αὐτοὶ νόμον φυλάσσουσιν, ἀλλὰ θέλουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι, ἵνα ἐν τῇ ὑμετέρᾳ σαρκὶ καυχήσωνται.

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 6:13 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
οὐδὲ γὰρ οἱ περιτεμνόμενοι αὐτοὶ νόμον φυλάσσουσιν ἀλλὰ θέλουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι ἵνα ἐν τῇ ὑμετέρᾳ σαρκὶ καυχήσωνται

Galatians 6:13 Hebrew Bible
כי גם הם הנמולים אינם שמרים את התורה אלא רצונם שתמולו למען יתהללו בבשרכם׃

Galatians 6:13 Aramaic NT: Peshitta
ܐܦܠܐ ܓܝܪ ܗܢܘܢ ܗܠܝܢ ܕܓܙܪܝܢ ܢܛܪܝܢ ܢܡܘܤܐ ܐܠܐ ܨܒܝܢ ܕܬܬܓܙܪܘܢ ܕܒܒܤܪܟܘܢ ܕܝܠܟܘܢ ܢܫܬܒܗܪܘܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
For those who are circumcised do not even keep the Law themselves, but they desire to have you circumcised so that they may boast in your flesh.

King James Bible
For neither they themselves who are circumcised keep the law; but desire to have you circumcised, that they may glory in your flesh.

Holman Christian Standard Bible
For even the circumcised don't keep the law themselves; however, they want you to be circumcised in order to boast about your flesh.
Treasury of Scripture Knowledge

keep.

Matthew 23:3,15,23 All therefore whatever they bid you observe, that observe and do; …

Romans 2:17-24 Behold, you are called a Jew, and rest in the law, and make your boast of God…

Romans 3:9-19 What then? are we better than they? No, in no wise: for we have before …

2 Peter 2:19 While they promise them liberty, they themselves are the servants …

that they may.

1 Corinthians 3:21 Therefore let no man glory in men. For all things are yours;

1 Corinthians 5:6 Your glorying is not good. Know you not that a little leaven leavens …

2 Corinthians 11:18 Seeing that many glory after the flesh, I will glory also.

Links
Galatians 6:13Galatians 6:13 NIVGalatians 6:13 NLTGalatians 6:13 ESVGalatians 6:13 NASBGalatians 6:13 KJVGalatians 6:13 Bible AppsGalatians 6:13 Biblia ParalelaGalatians 6:13 Chinese BibleGalatians 6:13 French BibleGalatians 6:13 German BibleBible Hub
Galatians 6:12
Top of Page
Top of Page