περιτέμνεσθαι
Englishman's Concordance
περιτέμνεσθαι (peritemnesthai) — 3 Occurrences

Acts 15:24 V-PNP
GRK: ὑμῶν λέγοντες περιτέμνεσθαι καὶ τηρεῖν
KJV: saying, [Ye must] be circumcised, and
INT: of you saying [you must] be circumcised and keep

Galatians 6:12 V-PNM/P
GRK: ἀναγκάζουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι μόνον ἵνα
NAS: try to compel you to be circumcised, simply
KJV: you to be circumcised; only
INT: compel you to be circumcised only that

Galatians 6:13 V-PNM/P
GRK: θέλουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι ἵνα ἐν
NAS: but they desire to have you circumcised so
KJV: you circumcised, that
INT: they wish you to be circumcised that in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page