περιετμήθητε
Englishman's Concordance
περιετμήθητε (perietmēthēte) — 1 Occurrence

Colossians 2:11 V-AIP-2P
GRK: ᾧ καὶ περιετμήθητε περιτομῇ ἀχειροποιήτῳ
NAS: and in Him you were also circumcised with a circumcision
KJV: also ye are circumcised with the circumcision
INT: whom also you were circumcised with circumcision not made by hand

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page