περιτεμνόμενοι
Englishman's Concordance
περιτεμνόμενοι (peritemnomenoi) — 1 Occurrence

Galatians 6:13 V-PPM/P-NMP
GRK: γὰρ οἱ περιτεμνόμενοι αὐτοὶ νόμον
NAS: For those who are circumcised do not even
KJV: they themselves who are circumcised keep
INT: indeed they who are being circumcised themselves [the] law

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page