5212. ὑμέτερος (humeteros)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5212. ὑμέτερος (humeteros) — 11 Occurrences

Luke 6:20 PPro-NF2P
GRK: πτωχοί ὅτι ὑμετέρα ἐστὶν ἡ
NAS: [are] you [who are] poor, for yours is the kingdom
KJV: [be ye] poor: for yours is the kingdom
INT: poor for yours is the

Luke 16:12 PPro-AN2P
GRK: ἐγένεσθε τὸ ὑμέτερον τίς δώσει
INT: you have been that which [is] yours who will give

John 7:6 PPro-NM2P
GRK: καιρὸς ὁ ὑμέτερος πάντοτέ ἐστιν
KJV: come: but your time is
INT: time your always is

John 8:17 PPro-DM2P
GRK: δὲ τῷ ὑμετέρῳ γέγραπται ὅτι
KJV: written in your law, that
INT: also of you it has been written

John 15:20 PPro-AM2P
GRK: καὶ τὸν ὑμέτερον τηρήσουσιν
NAS: My word, they will keep yours also.
KJV: saying, they will keep yours also.
INT: also yours they will keep

Acts 27:34 PPro-GF2P
GRK: πρὸς τῆς ὑμετέρας σωτηρίας ὑπάρχει
KJV: is for your health: for
INT: for of you preservation is

Romans 11:31 PPro-DM2P
GRK: ἠπείθησαν τῷ ὑμετέρῳ ἐλέει ἵνα
KJV: that through your mercy
INT: were disobedient the for your mercy that

1 Corinthians 15:31 PPro-AF2P
GRK: νὴ τὴν ὑμετέραν καύχησιν ἀδελφοί
KJV: I protest by your rejoicing which
INT: by our boasting brothers

1 Corinthians 16:17 PPro-AN2P
GRK: ὅτι τὸ ὑμέτερον ὑστέρημα οὗτοι
INT: because your deficiency these

2 Corinthians 8:8 PPro-GF2P
GRK: τὸ τῆς ὑμετέρας ἀγάπης γνήσιον
KJV: to prove the sincerity of your love.
INT: the of your love genuineness

Galatians 6:13 PPro-DF2P
GRK: ἐν τῇ ὑμετέρᾳ σαρκὶ καυχήσωνται
KJV: they may glory in your flesh.
INT: in your flesh they might boast

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page