ὑπάγει
Englishman's Concordance
ὑπάγει (hypagei) — 11 Occurrences

Matthew 13:44 V-PIA-3S
GRK: χαρᾶς αὐτοῦ ὑπάγει καὶ πωλεῖ
NAS: [again]; and from joy over it he goes and sells
KJV: joy thereof goeth and selleth
INT: joy of it goes and he sells

Matthew 26:24 V-PIA-3S
GRK: τοῦ ἀνθρώπου ὑπάγει καθὼς γέγραπται
NAS: of Man [is to] go, just
KJV: The Son of man goeth as it is written
INT: of man goes as it has been written

Mark 14:21 V-PIA-3S
GRK: τοῦ ἀνθρώπου ὑπάγει καθὼς γέγραπται
NAS: of Man [is to] go just
KJV: of man indeed goeth, as it is written
INT: of man goes as it has been written

John 3:8 V-PIA-3S
GRK: καὶ ποῦ ὑπάγει οὕτως ἐστὶν
NAS: from and where it is going; so
KJV: and whither it goeth: so is
INT: and where it goes thus is

John 11:31 V-PIA-3S
GRK: δόξαντες ὅτι ὑπάγει εἰς τὸ
NAS: her, supposing that she was going to the tomb
KJV: saying, She goeth unto the grave
INT: having supposed she is going to the

John 12:35 V-PIA-3S
GRK: οἶδεν ποῦ ὑπάγει
NAS: does not know where he goes.
KJV: not whither he goeth.
INT: knows where he goes

John 13:3 V-PIA-3S
GRK: τὸν θεὸν ὑπάγει
NAS: from God and was going back to God,
KJV: God, and went to God;
INT: God he goes

1 John 2:11 V-PIA-3S
GRK: οἶδεν ποῦ ὑπάγει ὅτι ἡ
NAS: where he is going because
KJV: whither he goeth, because
INT: knows where he goes because the

Revelation 13:10 V-PIA-3S
GRK: εἰς αἰχμαλωσίαν ὑπάγει εἴ τις
NAS: to captivity he goes; if
KJV: into captivity shall go into
INT: into captivity he goes If anyone

Revelation 17:8 V-PIA-3S
GRK: εἰς ἀπώλειαν ὑπάγει καὶ θαυμασθήσονται
NAS: up out of the abyss and go to destruction.
KJV: and go into
INT: into destruction to go and will wonder

Revelation 17:11 V-PIA-3S
GRK: εἰς ἀπώλειαν ὑπάγει
NAS: and is [one] of the seven, and he goes to destruction.
KJV: the seven, and goeth into perdition.
INT: into destruction goes

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page