3551. νόμος (nomos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3551. νόμος (nomos) — 196 Occurrences

Matthew 5:17 N-AMS
GRK: καταλῦσαι τὸν νόμον ἢ τοὺς
NAS: to abolish the Law or
KJV: to destroy the law, or
INT: to abolish the law or the

Matthew 5:18 N-GMS
GRK: ἀπὸ τοῦ νόμου ἕως ἂν
NAS: shall pass from the Law until
KJV: pass from the law, till all
INT: from the law until anyhow

Matthew 7:12 N-NMS
GRK: ἐστιν ὁ νόμος καὶ οἱ
NAS: you, for this is the Law and the Prophets.
KJV: this is the law and the prophets.
INT: is the law and the

Matthew 11:13 N-NMS
GRK: καὶ ὁ νόμος ἕως Ἰωάννου
NAS: the prophets and the Law prophesied
KJV: and the law prophesied
INT: and the law until John

Matthew 12:5 N-DMS
GRK: ἐν τῷ νόμῳ ὅτι τοῖς
NAS: have you not read in the Law, that on the Sabbath
KJV: in the law, how that
INT: in the law that on the

Matthew 22:36 N-DMS
GRK: ἐν τῷ νόμῳ
NAS: is the great commandment in the Law?
KJV: commandment in the law?
INT: in the law

Matthew 22:40 N-NMS
GRK: ὅλος ὁ νόμος κρέμαται καὶ
NAS: the whole Law and the Prophets.
KJV: hang all the law and the prophets.
INT: all the law hangs and

Matthew 23:23 N-GMS
GRK: βαρύτερα τοῦ νόμου τὴν κρίσιν
NAS: the weightier provisions of the law: justice
KJV: the weightier [matters] of the law, judgment,
INT: weightier [matters] of the law justice

Luke 2:22 N-AMS
GRK: κατὰ τὸν νόμον Μωυσέως ἀνήγαγον
NAS: according to the law of Moses
KJV: according to the law of Moses
INT: according to the law of Moses they brought

Luke 2:23 N-DMS
GRK: γέγραπται ἐν νόμῳ Κυρίου ὅτι
NAS: (as it is written in the Law of the Lord,
KJV: it is written in the law of the Lord,
INT: it has been written in [the] law of [the] Lord That

Luke 2:24 N-DMS
GRK: ἐν τῷ νόμῳ Κυρίου ζεῦγος
NAS: to what was said in the Law of the Lord,
KJV: in the law of the Lord,
INT: in the law of [the] Lord A pair

Luke 2:27 N-GMS
GRK: εἰθισμένον τοῦ νόμου περὶ αὐτοῦ
NAS: out for Him the custom of the Law,
KJV: after the custom of the law,
INT: what had become customary by the law for him

Luke 2:39 N-AMS
GRK: κατὰ τὸν νόμον Κυρίου ἐπέστρεψαν
NAS: according to the Law of the Lord,
KJV: according to the law of the Lord,
INT: according to the law of [the] Lord they returned

Luke 10:26 N-DMS
GRK: Ἐν τῷ νόμῳ τί γέγραπται
NAS: is written in the Law? How
KJV: in the law? how
INT: In the law what has been written

Luke 16:16 N-NMS
GRK: νόμος καὶ οἱ
NAS: The Law and the Prophets
KJV: The law and the prophets
INT: The law and the

Luke 16:17 N-GMS
GRK: ἢ τοῦ νόμου μίαν κεραίαν
NAS: stroke of a letter of the Law to fail.
KJV: one tittle of the law to fail.
INT: than of the law one tittle

Luke 24:44 N-DMS
GRK: ἐν τῷ νόμῳ Μωυσέως καὶ
NAS: about Me in the Law of Moses
KJV: were written in the law of Moses, and
INT: in the law of Moses and

John 1:17 N-NMS
GRK: ὅτι ὁ νόμος διὰ Μωυσέως
NAS: For the Law was given through
KJV: For the law was given by
INT: For the law through Moses

John 1:45 N-DMS
GRK: ἐν τῷ νόμῳ καὶ οἱ
NAS: Moses in the Law and [also] the Prophets
KJV: Moses in the law, and the prophets,
INT: in the law and the

John 7:19 N-AMS
GRK: ὑμῖν τὸν νόμον καὶ οὐδεὶς
NAS: give you the Law, and [yet] none
KJV: give you the law, and [yet] none
INT: to you the law and no one

John 7:19 N-AMS
GRK: ποιεῖ τὸν νόμον τί με
NAS: of you carries out the Law? Why
KJV: you keepeth the law? Why go ye about
INT: practices the law Why me

John 7:23 N-NMS
GRK: λυθῇ ὁ νόμος Μωυσέως ἐμοὶ
NAS: so that the Law of Moses
KJV: that the law of Moses
INT: might be broken the law of Moses with me

John 7:49 N-AMS
GRK: γινώσκων τὸν νόμον ἐπάρατοί εἰσιν
NAS: which does not know the Law is accursed.
KJV: knoweth not the law are cursed.
INT: knows the law accursed are

John 7:51 N-NMS
GRK: Μὴ ὁ νόμος ἡμῶν κρίνει
NAS: Our Law does not judge a man
KJV: Doth our law judge [any] man,
INT: Not the law of us does judge

John 8:5 N-DMS
GRK: δὲ τῷ νόμῳ ἡμῖν Μωυσῆς
NAS: Now in the Law Moses commanded
KJV: Moses in the law commanded us,
INT: moreover the law us Moses

John 8:17 N-DMS
GRK: ἐν τῷ νόμῳ δὲ τῷ
NAS: Even in your law it has been written
KJV: in your law, that the testimony
INT: in the law also

John 10:34 N-DMS
GRK: ἐν τῷ νόμῳ ὑμῶν ὅτι
NAS: written in your Law, I SAID,
KJV: in your law, I said,
INT: in the law of you

John 12:34 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ νόμου ὅτι ὁ
NAS: Him, We have heard out of the Law that the Christ
KJV: have heard out of the law that Christ
INT: out of the law that the

John 15:25 N-DMS
GRK: ἐν τῷ νόμῳ αὐτῶν γεγραμμένος
NAS: that is written in their Law, THEY HATED
KJV: in their law, They hated
INT: in the law of them has been written

John 18:31 N-AMS
GRK: κατὰ τὸν νόμον ὑμῶν κρίνατε
NAS: Him according to your law. The Jews
KJV: to your law. The Jews
INT: according to the law of you judge

John 19:7 N-AMS
GRK: Ἰουδαῖοι Ἡμεῖς νόμον ἔχομεν καὶ
NAS: him, We have a law, and by that law
KJV: We have a law, and by
INT: Jews We a law have and

John 19:7 N-AMS
GRK: κατὰ τὸν νόμον ὀφείλει ἀποθανεῖν
NAS: a law, and by that law He ought
KJV: by our law he ought to die,
INT: according to the law he ought to die

Acts 6:13 N-GMS
GRK: καὶ τοῦ νόμου
NAS: holy place and the Law;
KJV: place, and the law:
INT: and the law

Acts 7:53 N-AMS
GRK: ἐλάβετε τὸν νόμον εἰς διαταγὰς
NAS: received the law as ordained
KJV: have received the law by
INT: received the law by [the] disposition

Acts 13:15 N-GMS
GRK: ἀνάγνωσιν τοῦ νόμου καὶ τῶν
NAS: the reading of the Law and the Prophets
KJV: the reading of the law and
INT: reading of the law and of the

Acts 13:39 N-DMS
GRK: ἠδυνήθητε ἐν νόμῳ Μωυσέως δικαιωθῆναι
NAS: not be freed through the Law of Moses.
KJV: be justified by the law of Moses.
INT: you could in law of Moses be justified

Acts 15:5 N-AMS
GRK: τηρεῖν τὸν νόμον Μωυσέως
NAS: them to observe the Law of Moses.
KJV: [them] to keep the law of Moses.
INT: to keep the law of Moses

Acts 15:24 Noun-AMS
GRK: τηρεῖν τον νόμον οἷς οὐ
KJV: and keep the law: to whom we gave
INT: keep the law to whom not

Acts 18:13 N-AMS
GRK: Παρὰ τὸν νόμον ἀναπείθει οὗτος
NAS: God contrary to the law.
KJV: God contrary to the law.
INT: contrary to the law persuades this [man]

Acts 18:15 N-GMS
GRK: ὀνομάτων καὶ νόμου τοῦ καθ'
NAS: and names and your own law, look after
KJV: [of] your law, look ye [to it]; for
INT: names and a law which [is] among

Acts 21:20 N-GMS
GRK: ζηλωταὶ τοῦ νόμου ὑπάρχουσιν
NAS: and they are all zealous for the Law;
KJV: all zealous of the law:
INT: zealous ones for the law are

Acts 21:24 N-AMS
GRK: φυλάσσων τὸν νόμον
NAS: walk orderly, keeping the Law.
KJV: walkest orderly, and keepest the law.
INT: keeping the law

Acts 21:28 N-GMS
GRK: καὶ τοῦ νόμου καὶ τοῦ
NAS: our people and the Law and this
KJV: the people, and the law, and this
INT: and the law and the

Acts 22:3 N-GMS
GRK: τοῦ πατρῴου νόμου ζηλωτὴς ὑπάρχων
NAS: according to the law of our fathers,
KJV: to the perfect manner of the law of the fathers,
INT: of the ancestral law a zealous one being

Acts 22:12 N-AMS
GRK: κατὰ τὸν νόμον μαρτυρούμενος ὑπὸ
NAS: by the standard of the Law, [and] well spoken
KJV: according to the law, having a good report
INT: according to the law borne witness to by

Acts 23:3 N-AMS
GRK: κατὰ τὸν νόμον καὶ παρανομῶν
NAS: me according to the Law, and in violation of the Law
KJV: me after the law, and commandest
INT: according to the law and contrary to law

Acts 23:29 N-GMS
GRK: ζητημάτων τοῦ νόμου αὐτῶν μηδὲν
NAS: about their Law, but under
KJV: questions of their law, but to have
INT: questions of the law of them not one

Acts 24:6 Noun-AMS
GRK: τόν ἡμέτερον νόμον ἠθελήσαμεν κρίνειν
KJV: according to our law.
INT: our law wished to judge

Acts 24:14 N-AMS
GRK: κατὰ τὸν νόμον καὶ τοῖς
NAS: that is in accordance with the Law and that is written
KJV: are written in the law and in
INT: throughout the law and which

Acts 25:8 N-AMS
GRK: εἰς τὸν νόμον τῶν Ἰουδαίων
NAS: either against the Law of the Jews or
KJV: against the law of the Jews,
INT: against the law of the Jews

Acts 28:23 N-GMS
GRK: τε τοῦ νόμου Μωυσέως καὶ
NAS: from both the Law of Moses
KJV: both out of the law of Moses, and
INT: both the law of Moses and

Romans 2:12 N-DMS
GRK: ὅσοι ἐν νόμῳ ἥμαρτον διὰ
NAS: under the Law will be judged
KJV: in the law shall be judged
INT: as many as in law sinned by

Romans 2:12 N-GMS
GRK: ἥμαρτον διὰ νόμου κριθήσονται
NAS: the Law will be judged by the Law;
KJV: shall be judged by the law;
INT: sinned by law will be judged

Romans 2:13 N-GMS
GRK: οἱ ἀκροαταὶ νόμου δίκαιοι παρὰ
NAS: for [it is] not the hearers of the Law [who] are just
KJV: the hearers of the law [are] just
INT: the hearers law [are] righteous with

Romans 2:13 N-GMS
GRK: οἱ ποιηταὶ νόμου δικαιωθήσονται
NAS: but the doers of the Law will be justified.
KJV: the doers of the law shall be justified.
INT: the doers of the law will be justified

Romans 2:14 N-AMS
GRK: τὰ μὴ νόμον ἔχοντα φύσει
NAS: who do not have the Law do
KJV: have not the law, do by nature
INT: which not law have by nature

Romans 2:14 N-GMS
GRK: τὰ τοῦ νόμου ποιῶσιν οὗτοι
NAS: instinctively the things of the Law, these,
KJV: the things contained in the law, these,
INT: the things of the law practice these

Romans 2:14 N-AMS
GRK: ποιῶσιν οὗτοι νόμον μὴ ἔχοντες
NAS: not having the Law, are a law
KJV: having not the law, are a law
INT: practice these law not having

Romans 2:14 N-NMS
GRK: ἑαυτοῖς εἰσὶν νόμος
NAS: the Law, are a law to themselves,
KJV: the law, are a law unto themselves:
INT: to themselves are a law

Romans 2:15 N-GMS
GRK: ἔργον τοῦ νόμου γραπτὸν ἐν
NAS: the work of the Law written
KJV: shew the work of the law written in
INT: work of the law written in

Romans 2:17 N-DMS
GRK: καὶ ἐπαναπαύῃ νόμῳ καὶ καυχᾶσαι
NAS: and rely upon the Law and boast
KJV: restest in the law, and
INT: and rely on law and boast

Romans 2:18 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ νόμου
NAS: being instructed out of the Law,
KJV: being instructed out of the law;
INT: out of the law

Romans 2:20 N-DMS
GRK: ἐν τῷ νόμῳ
NAS: having in the Law the embodiment
KJV: of the truth in the law.
INT: in the law

Romans 2:23 N-DMS
GRK: ὃς ἐν νόμῳ καυχᾶσαι διὰ
NAS: boast in the Law, through
KJV: of the law, through
INT: you who in law boast through

Romans 2:23 N-GMS
GRK: παραβάσεως τοῦ νόμου τὸν θεὸν
NAS: your breaking the Law, do you dishonor
KJV: breaking the law dishonourest thou
INT: transgression of the law God

Romans 2:25 N-AMS
GRK: ὠφελεῖ ἐὰν νόμον πράσσῃς ἐὰν
NAS: you practice the Law; but if
KJV: if thou keep the law: but if
INT: profits if [the] law you do if

Romans 2:25 N-GMS
GRK: δὲ παραβάτης νόμου ᾖς ἡ
NAS: you are a transgressor of the Law, your circumcision
KJV: a breaker of the law, thy
INT: however a transgressor of law you are the

Romans 2:26 N-GMS
GRK: δικαιώματα τοῦ νόμου φυλάσσῃ οὐχ
NAS: the requirements of the Law, will not his uncircumcision
KJV: the righteousness of the law, shall
INT: requirements of the law keep not

Romans 2:27 N-AMS
GRK: ἀκροβυστία τὸν νόμον τελοῦσα σὲ
NAS: if he keeps the Law, will he not judge
KJV: if it fulfil the law, judge
INT: uncircumcision the law fulfilling you

Romans 2:27 N-GMS
GRK: περιτομῆς παραβάτην νόμου
NAS: are a transgressor of the Law?
KJV: circumcision dost transgress the law?
INT: circumcision [are] a transgressor of law

Romans 3:19 N-NMS
GRK: ὅσα ὁ νόμος λέγει τοῖς
NAS: that whatever the Law says,
KJV: what things soever the law saith,
INT: whatever the law says to those

Romans 3:19 N-DMS
GRK: ἐν τῷ νόμῳ λαλεῖ ἵνα
NAS: who are under the Law, so
KJV: to them who are under the law: that
INT: under the law it speaks that

Romans 3:20 N-GMS
GRK: ἐξ ἔργων νόμου οὐ δικαιωθήσεται
NAS: by the works of the Law no
KJV: by the deeds of the law there shall no
INT: by works of law not will be justified

Romans 3:20 N-GMS
GRK: διὰ γὰρ νόμου ἐπίγνωσις ἁμαρτίας
NAS: for through the Law [comes] the knowledge
KJV: by the law [is] the knowledge
INT: through indeed law [is] knowledge of sin

Romans 3:21 N-GMS
GRK: δὲ χωρὶς νόμου δικαιοσύνη θεοῦ
NAS: apart from the Law [the] righteousness
KJV: without the law is manifested,
INT: however apart from law [the] righteousness of God

Romans 3:21 N-GMS
GRK: ὑπὸ τοῦ νόμου καὶ τῶν
NAS: being witnessed by the Law and the Prophets,
KJV: by the law and
INT: by the law and the

Romans 3:27 N-GMS
GRK: διὰ ποίου νόμου τῶν ἔργων
NAS: By what kind of law? Of works?
KJV: By what law? of works? Nay:
INT: Through what law that of works

Romans 3:27 N-GMS
GRK: ἀλλὰ διὰ νόμου πίστεως
NAS: Of works? No, but by a law of faith.
KJV: but by the law of faith.
INT: but through a law of faith

Romans 3:28 N-GMS
GRK: χωρὶς ἔργων νόμου
NAS: apart from works of the Law.
KJV: without the deeds of the law.
INT: apart from works of law

Romans 3:31 N-AMS
GRK: νόμον οὖν καταργοῦμεν
NAS: nullify the Law through
KJV: then make void the law through faith?
INT: Law then do we nullify

Romans 3:31 N-AMS
GRK: γένοιτο ἀλλὰ νόμον ἱστάνομεν
NAS: we establish the Law.
KJV: yea, we establish the law.
INT: may it be but law we strengthen

Romans 4:13 N-GMS
GRK: γὰρ διὰ νόμου ἡ ἐπαγγελία
NAS: was not through the Law, but through
KJV: seed, through the law, but through
INT: indeed by law the promise [was]

Romans 4:14 N-GMS
GRK: οἱ ἐκ νόμου κληρονόμοι κεκένωται
NAS: those who are of the Law are heirs,
KJV: they which are of the law [be] heirs,
INT: those of law [be] heirs has been made void

Romans 4:15 N-NMS
GRK: ὁ γὰρ νόμος ὀργὴν κατεργάζεται
NAS: for the Law brings about wrath,
KJV: Because the law worketh wrath:
INT: indeed law wrath brings

Romans 4:15 N-NMS
GRK: οὐκ ἔστιν νόμος οὐδὲ παράβασις
NAS: there is no law, there also is no
KJV: where no law is, [there is] no
INT: not is law neither [is] transgression

Romans 4:16 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ νόμου μόνον ἀλλὰ
NAS: to those who are of the Law, but also
KJV: which is of the law, but
INT: of the law only but

Romans 5:13 N-GMS
GRK: ἄχρι γὰρ νόμου ἁμαρτία ἦν
NAS: for until the Law sin
KJV: (For until the law sin was
INT: until indeed law sin was

Romans 5:13 N-GMS
GRK: μὴ ὄντος νόμου
NAS: is not imputed when there is no law.
KJV: when there is no law.
INT: not there being law

Romans 5:20 N-NMS
GRK: νόμος δὲ παρεισῆλθεν
NAS: The Law came in so
KJV: Moreover the law entered, that
INT: law moreover entered

Romans 6:14 N-AMS
GRK: ἐστε ὑπὸ νόμον ἀλλὰ ὑπὸ
NAS: you, for you are not under law but under
KJV: not under the law, but under
INT: are you under law but under

Romans 6:15 N-AMS
GRK: ἐσμὲν ὑπὸ νόμον ἀλλὰ ὑπὸ
NAS: we are not under law but under
KJV: not under the law, but under
INT: we are under law but under

Romans 7:1 N-AMS
GRK: γινώσκουσιν γὰρ νόμον λαλῶ ὅτι
NAS: to those who know the law), that the law
KJV: to them that know the law,) how that
INT: to those knowing indeed law I speak that

Romans 7:1 N-NMS
GRK: ὅτι ὁ νόμος κυριεύει τοῦ
NAS: the law), that the law has jurisdiction over
KJV: how that the law hath dominion over
INT: that the law rules over the

Romans 7:2 N-DMS
GRK: ἀνδρὶ δέδεται νόμῳ ἐὰν δὲ
NAS: is bound by law to her husband
KJV: is bound by the law to [her] husband
INT: husband is bound by law if however

Romans 7:2 N-GMS
GRK: ἀπὸ τοῦ νόμου τοῦ ἀνδρός
NAS: she is released from the law concerning the husband.
KJV: from the law of [her] husband.
INT: from the law of the husband

Romans 7:3 N-GMS
GRK: ἀπὸ τοῦ νόμου τοῦ μὴ
NAS: she is free from the law, so that she is not an adulteress
KJV: free from that law; so that she is
INT: from the law not

Romans 7:4 N-DMS
GRK: ἐθανατώθητε τῷ νόμῳ διὰ τοῦ
NAS: were made to die to the Law through
KJV: are become dead to the law by
INT: were made dead to the law by the

Romans 7:5 N-GMS
GRK: διὰ τοῦ νόμου ἐνηργεῖτο ἐν
NAS: passions, which were [aroused] by the Law, were at work
KJV: which were by the law, did work in
INT: through the law did in

Romans 7:6 N-GMS
GRK: ἀπὸ τοῦ νόμου ἀποθανόντες ἐν
NAS: we have been released from the Law, having died
KJV: from the law, that being dead
INT: from the law having died [in that] in

Romans 7:7 N-NMS
GRK: ἐροῦμεν ὁ νόμος ἁμαρτία μὴ
NAS: then? Is the Law sin?
KJV: then? [Is] the law sin?
INT: will we say [Is] the law sin never

Romans 7:7 N-GMS
GRK: μὴ διὰ νόμου τήν τε
NAS: through the Law; for I would not have known about
KJV: but by the law: for I had
INT: never by law the moreover

Romans 7:7 N-NMS
GRK: μὴ ὁ νόμος ἔλεγεν Οὐκ
NAS: if the Law had not said,
KJV: except the law had said,
INT: never the law said Not

Romans 7:8 N-GMS
GRK: χωρὶς γὰρ νόμου ἁμαρτία νεκρά
NAS: for apart from the Law sin
KJV: For without the law sin [was] dead.
INT: apart from indeed law sin [was] dead

Romans 7:9 N-GMS
GRK: ἔζων χωρὶς νόμου ποτέ ἐλθούσης
NAS: apart from the Law; but when the commandment
KJV: was alive without the law once: but
INT: was alive apart from law once having come

Romans 7:12 N-NMS
GRK: ὁ μὲν νόμος ἅγιος καὶ
NAS: So then, the Law is holy,
KJV: [me].Wherefore the law [is] holy, and
INT: indeed [the] law [is] holy and

Romans 7:14 N-NMS
GRK: ὅτι ὁ νόμος πνευματικός ἐστιν
NAS: For we know that the Law is spiritual,
KJV: we know that the law is spiritual:
INT: that the law spiritual is

Romans 7:16 N-DMS
GRK: σύμφημι τῷ νόμῳ ὅτι καλός
NAS: [to do], I agree with the Law, [confessing] that the Law is good.
KJV: I consent unto the law that
INT: I consent to the law that [it is] right

Romans 7:21 N-AMS
GRK: ἄρα τὸν νόμον τῷ θέλοντι
NAS: then the principle that evil
KJV: I find then a law, that, when I
INT: then the law that will

Romans 7:22 N-DMS
GRK: γὰρ τῷ νόμῳ τοῦ θεοῦ
NAS: For I joyfully concur with the law of God
KJV: For I delight in the law of God after
INT: indeed in the law of God

Romans 7:23 N-AMS
GRK: δὲ ἕτερον νόμον ἐν τοῖς
NAS: a different law in the members
KJV: I see another law in my
INT: however another law in the

Romans 7:23 N-DMS
GRK: ἀντιστρατευόμενον τῷ νόμῳ τοῦ νοός
NAS: of my body, waging war against the law of my mind
KJV: warring against the law of my
INT: warring against the law the mind

Romans 7:23 N-DMS
GRK: ἐν τῷ νόμῳ τῆς ἁμαρτίας
NAS: and making me a prisoner of the law of sin
KJV: into captivity to the law of sin
INT: to the law of sin

Romans 7:25 N-DMS
GRK: νοῒ δουλεύω νόμῳ θεοῦ τῇ
NAS: am serving the law of God,
KJV: myself serve the law of God; but
INT: mind serve law God's

Romans 7:25 N-DMS
GRK: δὲ σαρκὶ νόμῳ ἁμαρτίας
NAS: with my flesh the law of sin.
KJV: but with the flesh the law of sin.
INT: but [with] [the] flesh [the] law of sin

Romans 8:2 N-NMS
GRK: ὁ γὰρ νόμος τοῦ πνεύματος
NAS: For the law of the Spirit of life
KJV: For the law of the Spirit of life
INT: indeed [the] law of the Spirit

Romans 8:2 N-GMS
GRK: ἀπὸ τοῦ νόμου τῆς ἁμαρτίας
NAS: has set you free from the law of sin
KJV: free from the law of sin and
INT: from the law of sin

Romans 8:3 N-GMS
GRK: ἀδύνατον τοῦ νόμου ἐν ᾧ
NAS: For what the Law could not do, weak
KJV: For what the law could not do, in
INT: powerless [being] the law in that

Romans 8:4 N-GMS
GRK: δικαίωμα τοῦ νόμου πληρωθῇ ἐν
NAS: that the requirement of the Law might be fulfilled
KJV: the righteousness of the law might be fulfilled
INT: requirement of the law should be fulfilled in

Romans 8:7 N-DMS
GRK: τῷ γὰρ νόμῳ τοῦ θεοῦ
NAS: for it does not subject itself to the law of God,
KJV: not subject to the law of God, neither
INT: to indeed [the] law of God

Romans 9:31 N-AMS
GRK: δὲ διώκων νόμον δικαιοσύνης εἰς
NAS: pursuing a law of righteousness,
KJV: which followed after the law of righteousness,
INT: however following after a law of righteousness to

Romans 9:31 N-AMS
GRK: δικαιοσύνης εἰς νόμον οὐκ ἔφθασεν
NAS: did not arrive at [that] law.
KJV: attained to the law of righteousness.
INT: of righteousness to a law not did attain

Romans 10:4 N-GMS
GRK: τέλος γὰρ νόμου Χριστὸς εἰς
NAS: is the end of the law for righteousness
KJV: [is] the end of the law for
INT: [the] end indeed of law [is] Christ for

Romans 10:5 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ νόμου ὅτι ὁ
NAS: which is based on law shall live
KJV: which is of the law, That the man
INT: of the law That which

Romans 13:8 N-AMS
GRK: τὸν ἕτερον νόμον πεπλήρωκεν
NAS: his neighbor has fulfilled [the] law.
KJV: another hath fulfilled the law.
INT: the other law has fulfilled

Romans 13:10 N-GMS
GRK: πλήρωμα οὖν νόμου ἡ ἀγάπη
NAS: love is the fulfillment of [the] law.
KJV: love [is] the fulfilling of the law.
INT: [the] fulfillment therefore of [the] law love [is]

1 Corinthians 9:8 N-NMS
GRK: καὶ ὁ νόμος ταῦτα οὐ
NAS: am I? Or does not the Law also
KJV: saith not the law the same also?
INT: also the law these things not

1 Corinthians 9:9 N-DMS
GRK: τῷ Μωυσέως νόμῳ γέγραπται Οὐ
NAS: For it is written in the Law of Moses,
KJV: in the law of Moses,
INT: the of Moses law it has been written not

1 Corinthians 9:20 N-AMS
GRK: τοῖς ὑπὸ νόμον ὡς ὑπὸ
NAS: are under the Law, as under
KJV: to them that are under the law, as
INT: to those under law as under

1 Corinthians 9:20 N-AMS
GRK: ὡς ὑπὸ νόμον μὴ ὢν
NAS: as under the Law though not being
KJV: as under the law, that I might gain
INT: as under law not being

1 Corinthians 9:20 N-AMS
GRK: αὐτὸς ὑπὸ νόμον ἵνα τοὺς
NAS: under the Law, so
KJV: them that are under the law;
INT: myself under law that those

1 Corinthians 9:20 N-AMS
GRK: τοὺς ὑπὸ νόμον κερδήσω
NAS: those who are under the Law;
INT: those under law I might gain

1 Corinthians 14:21 N-DMS
GRK: ἐν τῷ νόμῳ γέγραπται ὅτι
NAS: In the Law it is written,
KJV: In the law it is written,
INT: In the law it has been written

1 Corinthians 14:34 N-NMS
GRK: καὶ ὁ νόμος λέγει
NAS: themselves, just as the Law also
KJV: also saith the law.
INT: also the law says

1 Corinthians 15:56 N-NMS
GRK: ἁμαρτίας ὁ νόμος
NAS: and the power of sin is the law;
KJV: the strength of sin [is] the law.
INT: of sin the law

Galatians 2:16 N-GMS
GRK: ἐξ ἔργων νόμου ἐὰν μὴ
NAS: by the works of the Law but through
KJV: by the works of the law, but by
INT: by works of law if not

Galatians 2:16 N-GMS
GRK: ἐξ ἔργων νόμου ὅτι ἐξ
NAS: and not by the works of the Law; since
KJV: by the works of the law: for by
INT: by works of law because by

Galatians 2:16 N-GMS
GRK: ἐξ ἔργων νόμου οὐ δικαιωθήσεται
NAS: since by the works of the Law no flesh
KJV: by the works of the law shall no
INT: by works of law not will be justified

Galatians 2:19 N-GMS
GRK: γὰρ διὰ νόμου νόμῳ ἀπέθανον
NAS: For through the Law I died
KJV: I through the law am dead to the law,
INT: indeed through law to law died

Galatians 2:19 N-DMS
GRK: διὰ νόμου νόμῳ ἀπέθανον ἵνα
NAS: I died to the Law, so
KJV: am dead to the law, that
INT: through law to law died that

Galatians 2:21 N-GMS
GRK: γὰρ διὰ νόμου δικαιοσύνη ἄρα
NAS: [comes] through the Law, then
KJV: [come] by the law, then
INT: indeed through law righteousness [is] then

Galatians 3:2 N-GMS
GRK: ἐξ ἔργων νόμου τὸ πνεῦμα
NAS: by the works of the Law, or
KJV: by the works of the law, or by
INT: by works of law the Spirit

Galatians 3:5 N-GMS
GRK: ἐξ ἔργων νόμου ἢ ἐξ
NAS: you, do it by the works of the Law, or
KJV: the works of the law, or
INT: [is it] by works of law or by

Galatians 3:10 N-GMS
GRK: ἐξ ἔργων νόμου εἰσὶν ὑπὸ
NAS: as are of the works of the Law are under
KJV: of the works of the law are under
INT: of works of law are under

Galatians 3:10 N-GMS
GRK: βιβλίῳ τοῦ νόμου τοῦ ποιῆσαι
NAS: IN THE BOOK OF THE LAW, TO PERFORM
KJV: in the book of the law to do them.
INT: book of the law to do

Galatians 3:11 N-DMS
GRK: δὲ ἐν νόμῳ οὐδεὶς δικαιοῦται
NAS: is justified by the Law before
KJV: by the law in the sight
INT: moreover by law no one is being justified

Galatians 3:12 N-NMS
GRK: ὁ δὲ νόμος οὐκ ἔστιν
NAS: However, the Law is not of faith;
KJV: And the law is not
INT: moreover [the] law not is

Galatians 3:13 N-GMS
GRK: κατάρας τοῦ νόμου γενόμενος ὑπὲρ
NAS: us from the curse of the Law, having become
KJV: the curse of the law, being made
INT: curse of the law having become for

Galatians 3:17 N-NMS
GRK: ἔτη γεγονὼς νόμος οὐκ ἀκυροῖ
NAS: is this: the Law, which came
KJV: Christ, the law, which was
INT: years which took place [the] law not does annul

Galatians 3:18 N-GMS
GRK: γὰρ ἐκ νόμου ἡ κληρονομία
NAS: is based on law, it is no longer
KJV: [be] of the law, [it is] no more
INT: indeed by law [be] the inheritance

Galatians 3:19 N-NMS
GRK: οὖν ὁ νόμος τῶν παραβάσεων
NAS: Why the Law then? It was added
KJV: then [serveth] the law? It was added
INT: then the law the transgressions

Galatians 3:21 N-NMS
GRK: ὁ οὖν νόμος κατὰ τῶν
NAS: Is the Law then contrary
KJV: [Is] the law then against
INT: which therefore law [it is] against the

Galatians 3:21 N-NMS
GRK: γὰρ ἐδόθη νόμος ὁ δυνάμενος
NAS: be! For if a law had been given
KJV: if there had been a law given which
INT: indeed was given a law which was able

Galatians 3:21 N-DMS
GRK: ὄντως ἐκ νόμου ἂν ἦν
NAS: have been based on law.
KJV: have been by the law.
INT: indeed from out of law anyhow would have been

Galatians 3:23 N-AMS
GRK: πίστιν ὑπὸ νόμον ἐφρουρούμεθα συνκλειόμενοι
NAS: under the law, being shut
KJV: under the law, shut up
INT: faith under law we were guarded having been imprisoned

Galatians 3:24 N-NMS
GRK: ὥστε ὁ νόμος παιδαγωγὸς ἡμῶν
NAS: Therefore the Law has become our tutor
KJV: Wherefore the law was our
INT: So that the law tutor of us

Galatians 4:4 N-AMS
GRK: γενόμενον ὑπὸ νόμον
NAS: born under the Law,
KJV: made under the law,
INT: having been born under law

Galatians 4:5 N-AMS
GRK: τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγοράσῃ ἵνα
NAS: who were under the Law, that we might receive
KJV: them that were under the law, that
INT: those under law he might ransom that

Galatians 4:21 N-AMS
GRK: οἱ ὑπὸ νόμον θέλοντες εἶναι
NAS: to be under law, do you not listen
KJV: to be under the law, do ye not
INT: you who under law wish to be

Galatians 4:21 N-AMS
GRK: εἶναι τὸν νόμον οὐκ ἀκούετε
NAS: law, do you not listen to the law?
KJV: not hear the law?
INT: to be the law not do you hear

Galatians 5:3 N-AMS
GRK: ὅλον τὸν νόμον ποιῆσαι
NAS: to keep the whole Law.
KJV: to do the whole law.
INT: all the law to do

Galatians 5:4 N-DMS
GRK: οἵτινες ἐν νόμῳ δικαιοῦσθε τῆς
NAS: are seeking to be justified by law; you have fallen
KJV: by the law; ye are fallen from
INT: whoever in law are being justified

Galatians 5:14 N-NMS
GRK: γὰρ πᾶς νόμος ἐν ἑνὶ
NAS: For the whole Law is fulfilled in one
KJV: For all the law is fulfilled in
INT: for [the] whole law in one

Galatians 5:18 N-AMS
GRK: ἐστὲ ὑπὸ νόμον
NAS: you are not under the Law.
KJV: not under the law.
INT: you are under law

Galatians 5:23 N-NMS
GRK: οὐκ ἔστιν νόμος
NAS: such things there is no law.
KJV: there is no law.
INT: not there is law

Galatians 6:2 N-AMS
GRK: ἀναπληρώσετε τὸν νόμον τοῦ χριστοῦ
NAS: and thereby fulfill the law of Christ.
KJV: so fulfil the law of Christ.
INT: fulfill the law of Christ

Galatians 6:13 N-AMS
GRK: περιτεμνόμενοι αὐτοὶ νόμον φυλάσσουσιν ἀλλὰ
NAS: keep the Law themselves,
KJV: keep the law; but
INT: are being circumcised themselves [the] law keep but

Ephesians 2:15 N-AMS
GRK: αὐτοῦ τὸν νόμον τῶν ἐντολῶν
NAS: the enmity, [which is] the Law of commandments
KJV: the enmity, [even] the law of commandments
INT: of him the law of commandments

Philippians 3:5 N-AMS
GRK: Ἐβραίων κατὰ νόμον Φαρισαῖος
NAS: of Hebrews; as to the Law, a Pharisee;
KJV: as touching the law, a Pharisee;
INT: Hebrews according to [the] law a Pharisee

Philippians 3:6 N-DMS
GRK: τὴν ἐν νόμῳ γενόμενος ἄμεμπτος
NAS: as to the righteousness which is in the Law, found
KJV: which is in the law, blameless.
INT: which [is] in [the] law having become blameless

Philippians 3:9 N-GMS
GRK: τὴν ἐκ νόμου ἀλλὰ τὴν
NAS: derived from [the] Law, but that which is through
KJV: which is of the law, but that which
INT: which [is] of law but that which

1 Timothy 1:8 N-NMS
GRK: καλὸς ὁ νόμος ἐάν τις
NAS: But we know that the Law is good, if
KJV: we know that the law [is] good, if
INT: good [is] the law if anyone

1 Timothy 1:9 N-NMS
GRK: ὅτι δικαίῳ νόμος οὐ κεῖται
NAS: the fact that law is not made
KJV: this, that the law is not
INT: that for a righteous [one] law not is enacted

Hebrews 7:5 N-AMS
GRK: κατὰ τὸν νόμον τοῦτ' ἔστιν
NAS: commandment in the Law to collect a tenth
KJV: according to the law, that is,
INT: according to the law this is

Hebrews 7:12 N-GMS
GRK: ἀνάγκης καὶ νόμου μετάθεσις γίνεται
NAS: a change of law also.
KJV: a change also of the law.
INT: necessity also of law a change takes place

Hebrews 7:16 N-AMS
GRK: οὐ κατὰ νόμον ἐντολῆς σαρκίνης
NAS: [such] not on the basis of a law of physical
KJV: after the law of a carnal
INT: not according to law of commandment fleshly

Hebrews 7:19 N-NMS
GRK: ἐτελείωσεν ὁ νόμος ἐπεισαγωγὴ δὲ
NAS: (for the Law made nothing
KJV: For the law made nothing
INT: perfected the law [the] introduction however

Hebrews 7:28 N-NMS
GRK: νόμος γὰρ ἀνθρώπους
NAS: For the Law appoints men
KJV: For the law maketh men
INT: the law indeed men

Hebrews 7:28 N-AMS
GRK: μετὰ τὸν νόμον υἱόν εἰς
NAS: which came after the Law, [appoints] a Son,
KJV: was since the law, [maketh] the Son,
INT: after the law a Son for

Hebrews 8:4 N-AMS
GRK: προσφερόντων κατὰ νόμον τὰ δῶρα
NAS: the gifts according to the Law;
KJV: gifts according to the law:
INT: offer according to law the gifts

Hebrews 8:10 N-AMP
GRK: Κύριος διδοὺς νόμους μου εἰς
NAS: I WILL PUT MY LAWS INTO THEIR MINDS,
KJV: I will put my laws into their
INT: [the] Lord giving laws of me into

Hebrews 9:19 N-AMS
GRK: κατὰ τὸν νόμον ὑπὸ Μωυσέως
NAS: according to the Law, he took
KJV: according to the law, he took
INT: according to the law by Moses

Hebrews 9:22 N-AMS
GRK: κατὰ τὸν νόμον καὶ χωρὶς
NAS: And according to the Law, [one may] almost
KJV: are by the law purged with
INT: according to the law and apart from

Hebrews 10:1 N-NMS
GRK: ἔχων ὁ νόμος τῶν μελλόντων
NAS: For the Law, since it has
KJV: For the law having a shadow
INT: having the law of the coming

Hebrews 10:8 N-AMS
GRK: αἵτινες κατὰ νόμον προσφέρονται
NAS: are offered according to the Law),
KJV: are offered by the law;
INT: which according to law are offered

Hebrews 10:16 N-AMP
GRK: Κύριος διδοὺς νόμους μου ἐπὶ
NAS: I WILL PUT MY LAWS UPON THEIR HEART,
KJV: I will put my laws into their
INT: [the] Lord giving [the] laws of me into

Hebrews 10:28 N-AMS
GRK: ἀθετήσας τις νόμον Μωυσέως χωρὶς
NAS: who has set aside the Law of Moses
KJV: that despised Moses' law died without
INT: Having set aside anyone [the] law of Moses without

James 1:25 N-AMS
GRK: παρακύψας εἰς νόμον τέλειον τὸν
NAS: at the perfect law, the [law] of liberty,
KJV: into the perfect law of liberty, and
INT: having looked into [the] law perfect that

James 2:8 N-AMS
GRK: εἰ μέντοι νόμον τελεῖτε βασιλικὸν
NAS: the royal law according
KJV: the royal law according to
INT: If indeed [the] law you keep royal

James 2:9 N-GMS
GRK: ὑπὸ τοῦ νόμου ὡς παραβάται
NAS: [and] are convicted by the law as transgressors.
KJV: of the law as
INT: by the law as transgressors

James 2:10 N-AMS
GRK: ὅλον τὸν νόμον τηρήσῃ πταίσῃ
NAS: keeps the whole law and yet stumbles
KJV: the whole law, and yet
INT: all the law shall keep shall stumble

James 2:11 N-GMS
GRK: γέγονας παραβάτης νόμου
NAS: a transgressor of the law.
KJV: a transgressor of the law.
INT: you have become a transgressor of [the] law

James 2:12 N-GMS
GRK: ὡς διὰ νόμου ἐλευθερίας μέλλοντες
NAS: as those who are to be judged by [the] law of liberty.
KJV: judged by the law of liberty.
INT: as by [the] law of freedom being about

James 4:11 N-GMS
GRK: αὐτοῦ καταλαλεῖ νόμου καὶ κρίνει
NAS: speaks against the law and judges
KJV: speaketh evil of the law, and
INT: of him speaks against [the] law and judges

James 4:11 N-AMS
GRK: καὶ κρίνει νόμον εἰ δὲ
NAS: and judges the law; but if
KJV: and judgeth the law: but if
INT: and judges [the] law if moreover

James 4:11 N-AMS
GRK: εἰ δὲ νόμον κρίνεις οὐκ
NAS: you judge the law, you are not a doer
KJV: if thou judge the law, thou art not
INT: if moreover [the] law you judge not

James 4:11 N-GMS
GRK: εἶ ποιητὴς νόμου ἀλλὰ κριτής
NAS: you are not a doer of the law but a judge
KJV: not a doer of the law, but a judge.
INT: you are a doer of [the] law but a judge

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page