Galatians 3:21
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3588 [e]
ho
TheArt-NMS
3767 [e]οὖν
oun
thereforeConj
3551 [e]νόμος
nomos
LawN-NMS
2596 [e]κατὰ
kata
[is] contrary toPrep
3588 [e]τῶν
tōn
theArt-GFP
1860 [e]ἐπαγγελιῶν
epangeliōn
promisesN-GFP
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
2316 [e]Θεοῦ;
Theou
of God?N-GMS
3361 [e]μὴ
NeverAdv
1096 [e]γένοιτο.
genoito
may it be!V-AOM-3S
1487 [e]εἰ
ei
IfConj
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
1325 [e]ἐδόθη
edothē
had been givenV-AIP-3S
3551 [e]νόμος
nomos
a lawN-NMS
3588 [e]
ho
- Art-NMS
1410 [e]δυνάμενος
dynamenos
being ableV-PPM/P-NMS
2227 [e]ζωοποιῆσαι,
zōopoiēsai
to impart life,V-ANA
3689 [e]ὄντως
ontōs
indeedAdv
1537 [e]ἐκ
ek
from out ofPrep
3551 [e]νόμου
nomou
[the] LawN-GMS
302 [e]ἂν
an
- Prtcl
1510 [e]ἦν
ēn
would have emergedV-IIA-3S
3588 [e]
- Art-NFS
1343 [e]δικαιοσύνη·
dikaiosynē
righteousness;N-NFS

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 3:21 Greek NT: Nestle 1904
ὁ οὖν νόμος κατὰ τῶν ἐπαγγελιῶν τοῦ Θεοῦ; μὴ γένοιτο. εἰ γὰρ ἐδόθη νόμος ὁ δυνάμενος ζωοποιῆσαι, ὄντως ἐκ νόμου ἂν ἦν ἡ δικαιοσύνη·

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 3:21 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ὁ οὖν νόμος κατὰ τῶν ἐπαγγελιῶν τοῦ θεοῦ; μὴ γένοιτο· εἰ γὰρ ἐδόθη νόμος ὁ δυνάμενος ζωοποιῆσαι, ὄντως ἐν νόμῳ ἂν ἦν ἡ δικαιοσύνη.

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 3:21 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ὁ οὖν νόμος κατὰ τῶν ἐπαγγελιῶν τοῦ θεοῦ; μὴ γένοιτο· εἰ γὰρ ἐδόθη νόμος ὁ δυνάμενος ζωοποιῆσαι, ὄντως ἐν / ἐκ νόμῳ / νόμου ἂν ἦν ἡ δικαιοσύνη.

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 3:21 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ὁ οὖν νόμος κατὰ τῶν ἐπαγγελιῶν τοῦ θεοῦ; Μὴ γένοιτο. Εἰ γὰρ ἐδόθη νόμος ὁ δυνάμενος ζῳοποιῆσαι, ὄντως ἂν ἐκ νόμου ἦν ἡ δικαιοσύνη.

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 3:21 Greek NT: Greek Orthodox Church
ὁ οὖν νόμος κατὰ τῶν ἐπαγγελιῶν τοῦ Θεοῦ; μὴ γένοιτο· εἰ γὰρ ἐδόθη νόμος ὁ δυνάμενος ζῳοποιῆσαι, ὄντως ἂν ἐκ νόμου ἦν ἡ δικαιοσύνη·

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 3:21 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ὁ οὖν νόμος κατά ὁ ἐπαγγελία ὁ θεός μή γίνομαι εἰ γάρ δίδωμι νόμος ὁ δύναμαι ζωοποιέω ὄντως ἐκ νόμος εἰμί ἄν ὁ δικαιοσύνη

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 3:21 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ὁ οὖν νόμος κατὰ τῶν ἐπαγγελιῶν τοῦ Θεοῦ; μὴ γένοιτο. εἰ γὰρ ἐδόθη νόμος ὁ δυνάμενος ζωοποιῆσαι, ὄντως ἂν ἐκ νόμου ἦν ἡ δικαιοσύνη.

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 3:21 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Ὁ οὖν νόμος κατὰ τῶν ἐπαγγελιῶν τοῦ θεοῦ μὴ γένοιτο εἰ γὰρ ἐδόθη νόμος ὁ δυνάμενος ζῳοποιῆσαι ὄντως ἂν ἐκ νόμου ἦν ἡ δικαιοσύνη·

Galatians 3:21 Hebrew Bible
ועתה הכי התורה סתרת את הבטחות האלהים חלילה כי אלו נתנה תורה אשר בכחה להחיות אז באמת היתה הצדקה על ידי התורה׃

Galatians 3:21 Aramaic NT: Peshitta
ܢܡܘܤܐ ܗܟܝܠ ܤܩܘܒܠܐ ܗܘ ܕܡܘܠܟܢܐ ܕܐܠܗܐ ܚܤ ܐܠܘ ܓܝܪ ܐܬܝܗܒ ܗܘܐ ܢܡܘܤܐ ܐܝܢܐ ܕܡܫܟܚ ܗܘܐ ܠܡܚܝܘ ܫܪܝܪܐܝܬ ܡܢ ܢܡܘܤܐ ܗܘܝܐ ܗܘܬ ܙܕܝܩܘܬܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Is the Law then contrary to the promises of God? May it never be! For if a law had been given which was able to impart life, then righteousness would indeed have been based on law.

King James Bible
Is the law then against the promises of God? God forbid: for if there had been a law given which could have given life, verily righteousness should have been by the law.

Holman Christian Standard Bible
Is the law therefore contrary to God's promises? Absolutely not! For if a law had been given that was able to give life, then righteousness would certainly be by the law.
Treasury of Scripture Knowledge

the law.

Matthew 5:17-20 Think not that I am come to destroy the law, or the prophets: I am …

Romans 3:31 Do we then make void the law through faith? God forbid: yes, we establish …

Romans 7:7-13 What shall we say then? Is the law sin? God forbid. No, I had not …

God forbid.

Galatians 2:17 But if, while we seek to be justified by Christ, we ourselves also …

Romans 3:4,6 God forbid: yes, let God be true, but every man a liar; as it is …

for.

Galatians 2:19,21 For I through the law am dead to the law, that I might live to God…

Romans 3:20 Therefore by the deeds of the law there shall no flesh be justified …

righteousness.

Romans 3:21,22 But now the righteousness of God without the law is manifested, being …

Romans 9:31 But Israel, which followed after the law of righteousness, has not …

Romans 10:3-6 For they being ignorant of God's righteousness, and going about to …

Philippians 3:6-9 Concerning zeal, persecuting the church; touching the righteousness …

Hebrews 11:7 By faith Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved …

Links
Galatians 3:21Galatians 3:21 NIVGalatians 3:21 NLTGalatians 3:21 ESVGalatians 3:21 NASBGalatians 3:21 KJVGalatians 3:21 Bible AppsGalatians 3:21 Biblia ParalelaGalatians 3:21 Chinese BibleGalatians 3:21 French BibleGalatians 3:21 German BibleBible Hub
Galatians 3:20
Top of Page
Top of Page