νόμου
Englishman's Concordance
νόμου (nomou) — 67 Occurrences

Matthew 5:18 N-GMS
GRK: ἀπὸ τοῦ νόμου ἕως ἂν
NAS: shall pass from the Law until
KJV: pass from the law, till all
INT: from the law until anyhow

Matthew 23:23 N-GMS
GRK: βαρύτερα τοῦ νόμου τὴν κρίσιν
NAS: the weightier provisions of the law: justice
KJV: the weightier [matters] of the law, judgment,
INT: weightier [matters] of the law justice

Luke 2:27 N-GMS
GRK: εἰθισμένον τοῦ νόμου περὶ αὐτοῦ
NAS: out for Him the custom of the Law,
KJV: after the custom of the law,
INT: what had become customary by the law for him

Luke 16:17 N-GMS
GRK: ἢ τοῦ νόμου μίαν κεραίαν
NAS: stroke of a letter of the Law to fail.
KJV: one tittle of the law to fail.
INT: than of the law one tittle

John 12:34 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ νόμου ὅτι ὁ
NAS: Him, We have heard out of the Law that the Christ
KJV: have heard out of the law that Christ
INT: out of the law that the

Acts 6:13 N-GMS
GRK: καὶ τοῦ νόμου
NAS: holy place and the Law;
KJV: place, and the law:
INT: and the law

Acts 13:15 N-GMS
GRK: ἀνάγνωσιν τοῦ νόμου καὶ τῶν
NAS: the reading of the Law and the Prophets
KJV: the reading of the law and
INT: reading of the law and of the

Acts 18:15 N-GMS
GRK: ὀνομάτων καὶ νόμου τοῦ καθ'
NAS: and names and your own law, look after
KJV: [of] your law, look ye [to it]; for
INT: names and a law which [is] among

Acts 21:20 N-GMS
GRK: ζηλωταὶ τοῦ νόμου ὑπάρχουσιν
NAS: and they are all zealous for the Law;
KJV: all zealous of the law:
INT: zealous ones for the law are

Acts 21:28 N-GMS
GRK: καὶ τοῦ νόμου καὶ τοῦ
NAS: our people and the Law and this
KJV: the people, and the law, and this
INT: and the law and the

Acts 22:3 N-GMS
GRK: τοῦ πατρῴου νόμου ζηλωτὴς ὑπάρχων
NAS: according to the law of our fathers,
KJV: to the perfect manner of the law of the fathers,
INT: of the ancestral law a zealous one being

Acts 23:29 N-GMS
GRK: ζητημάτων τοῦ νόμου αὐτῶν μηδὲν
NAS: about their Law, but under
KJV: questions of their law, but to have
INT: questions of the law of them not one

Acts 28:23 N-GMS
GRK: τε τοῦ νόμου Μωυσέως καὶ
NAS: from both the Law of Moses
KJV: both out of the law of Moses, and
INT: both the law of Moses and

Romans 2:12 N-GMS
GRK: ἥμαρτον διὰ νόμου κριθήσονται
NAS: the Law will be judged by the Law;
KJV: shall be judged by the law;
INT: sinned by law will be judged

Romans 2:13 N-GMS
GRK: οἱ ἀκροαταὶ νόμου δίκαιοι παρὰ
NAS: for [it is] not the hearers of the Law [who] are just
KJV: the hearers of the law [are] just
INT: the hearers law [are] righteous with

Romans 2:13 N-GMS
GRK: οἱ ποιηταὶ νόμου δικαιωθήσονται
NAS: but the doers of the Law will be justified.
KJV: the doers of the law shall be justified.
INT: the doers of the law will be justified

Romans 2:14 N-GMS
GRK: τὰ τοῦ νόμου ποιῶσιν οὗτοι
NAS: instinctively the things of the Law, these,
KJV: the things contained in the law, these,
INT: the things of the law practice these

Romans 2:15 N-GMS
GRK: ἔργον τοῦ νόμου γραπτὸν ἐν
NAS: the work of the Law written
KJV: shew the work of the law written in
INT: work of the law written in

Romans 2:18 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ νόμου
NAS: being instructed out of the Law,
KJV: being instructed out of the law;
INT: out of the law

Romans 2:23 N-GMS
GRK: παραβάσεως τοῦ νόμου τὸν θεὸν
NAS: your breaking the Law, do you dishonor
KJV: breaking the law dishonourest thou
INT: transgression of the law God

Romans 2:25 N-GMS
GRK: δὲ παραβάτης νόμου ᾖς ἡ
NAS: you are a transgressor of the Law, your circumcision
KJV: a breaker of the law, thy
INT: however a transgressor of law you are the

Romans 2:26 N-GMS
GRK: δικαιώματα τοῦ νόμου φυλάσσῃ οὐχ
NAS: the requirements of the Law, will not his uncircumcision
KJV: the righteousness of the law, shall
INT: requirements of the law keep not

Romans 2:27 N-GMS
GRK: περιτομῆς παραβάτην νόμου
NAS: are a transgressor of the Law?
KJV: circumcision dost transgress the law?
INT: circumcision [are] a transgressor of law

Romans 3:20 N-GMS
GRK: ἐξ ἔργων νόμου οὐ δικαιωθήσεται
NAS: by the works of the Law no
KJV: by the deeds of the law there shall no
INT: by works of law not will be justified

Romans 3:20 N-GMS
GRK: διὰ γὰρ νόμου ἐπίγνωσις ἁμαρτίας
NAS: for through the Law [comes] the knowledge
KJV: by the law [is] the knowledge
INT: through indeed law [is] knowledge of sin

Romans 3:21 N-GMS
GRK: δὲ χωρὶς νόμου δικαιοσύνη θεοῦ
NAS: apart from the Law [the] righteousness
KJV: without the law is manifested,
INT: however apart from law [the] righteousness of God

Romans 3:21 N-GMS
GRK: ὑπὸ τοῦ νόμου καὶ τῶν
NAS: being witnessed by the Law and the Prophets,
KJV: by the law and
INT: by the law and the

Romans 3:27 N-GMS
GRK: διὰ ποίου νόμου τῶν ἔργων
NAS: By what kind of law? Of works?
KJV: By what law? of works? Nay:
INT: Through what law that of works

Romans 3:27 N-GMS
GRK: ἀλλὰ διὰ νόμου πίστεως
NAS: Of works? No, but by a law of faith.
KJV: but by the law of faith.
INT: but through a law of faith

Romans 3:28 N-GMS
GRK: χωρὶς ἔργων νόμου
NAS: apart from works of the Law.
KJV: without the deeds of the law.
INT: apart from works of law

Romans 4:13 N-GMS
GRK: γὰρ διὰ νόμου ἡ ἐπαγγελία
NAS: was not through the Law, but through
KJV: seed, through the law, but through
INT: indeed by law the promise [was]

Romans 4:14 N-GMS
GRK: οἱ ἐκ νόμου κληρονόμοι κεκένωται
NAS: those who are of the Law are heirs,
KJV: they which are of the law [be] heirs,
INT: those of law [be] heirs has been made void

Romans 4:16 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ νόμου μόνον ἀλλὰ
NAS: to those who are of the Law, but also
KJV: which is of the law, but
INT: of the law only but

Romans 5:13 N-GMS
GRK: ἄχρι γὰρ νόμου ἁμαρτία ἦν
NAS: for until the Law sin
KJV: (For until the law sin was
INT: until indeed law sin was

Romans 5:13 N-GMS
GRK: μὴ ὄντος νόμου
NAS: is not imputed when there is no law.
KJV: when there is no law.
INT: not there being law

Romans 7:2 N-GMS
GRK: ἀπὸ τοῦ νόμου τοῦ ἀνδρός
NAS: she is released from the law concerning the husband.
KJV: from the law of [her] husband.
INT: from the law of the husband

Romans 7:3 N-GMS
GRK: ἀπὸ τοῦ νόμου τοῦ μὴ
NAS: she is free from the law, so that she is not an adulteress
KJV: free from that law; so that she is
INT: from the law not

Romans 7:5 N-GMS
GRK: διὰ τοῦ νόμου ἐνηργεῖτο ἐν
NAS: passions, which were [aroused] by the Law, were at work
KJV: which were by the law, did work in
INT: through the law did in

Romans 7:6 N-GMS
GRK: ἀπὸ τοῦ νόμου ἀποθανόντες ἐν
NAS: we have been released from the Law, having died
KJV: from the law, that being dead
INT: from the law having died [in that] in

Romans 7:7 N-GMS
GRK: μὴ διὰ νόμου τήν τε
NAS: through the Law; for I would not have known about
KJV: but by the law: for I had
INT: never by law the moreover

Romans 7:8 N-GMS
GRK: χωρὶς γὰρ νόμου ἁμαρτία νεκρά
NAS: for apart from the Law sin
KJV: For without the law sin [was] dead.
INT: apart from indeed law sin [was] dead

Romans 7:9 N-GMS
GRK: ἔζων χωρὶς νόμου ποτέ ἐλθούσης
NAS: apart from the Law; but when the commandment
KJV: was alive without the law once: but
INT: was alive apart from law once having come

Romans 8:2 N-GMS
GRK: ἀπὸ τοῦ νόμου τῆς ἁμαρτίας
NAS: has set you free from the law of sin
KJV: free from the law of sin and
INT: from the law of sin

Romans 8:3 N-GMS
GRK: ἀδύνατον τοῦ νόμου ἐν ᾧ
NAS: For what the Law could not do, weak
KJV: For what the law could not do, in
INT: powerless [being] the law in that

Romans 8:4 N-GMS
GRK: δικαίωμα τοῦ νόμου πληρωθῇ ἐν
NAS: that the requirement of the Law might be fulfilled
KJV: the righteousness of the law might be fulfilled
INT: requirement of the law should be fulfilled in

Romans 10:4 N-GMS
GRK: τέλος γὰρ νόμου Χριστὸς εἰς
NAS: is the end of the law for righteousness
KJV: [is] the end of the law for
INT: [the] end indeed of law [is] Christ for

Romans 10:5 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ νόμου ὅτι ὁ
NAS: which is based on law shall live
KJV: which is of the law, That the man
INT: of the law That which

Romans 13:10 N-GMS
GRK: πλήρωμα οὖν νόμου ἡ ἀγάπη
NAS: love is the fulfillment of [the] law.
KJV: love [is] the fulfilling of the law.
INT: [the] fulfillment therefore of [the] law love [is]

Galatians 2:16 N-GMS
GRK: ἐξ ἔργων νόμου ἐὰν μὴ
NAS: by the works of the Law but through
KJV: by the works of the law, but by
INT: by works of law if not

Galatians 2:16 N-GMS
GRK: ἐξ ἔργων νόμου ὅτι ἐξ
NAS: and not by the works of the Law; since
KJV: by the works of the law: for by
INT: by works of law because by

Galatians 2:16 N-GMS
GRK: ἐξ ἔργων νόμου οὐ δικαιωθήσεται
NAS: since by the works of the Law no flesh
KJV: by the works of the law shall no
INT: by works of law not will be justified

Galatians 2:19 N-GMS
GRK: γὰρ διὰ νόμου νόμῳ ἀπέθανον
NAS: For through the Law I died
KJV: I through the law am dead to the law,
INT: indeed through law to law died

Galatians 2:21 N-GMS
GRK: γὰρ διὰ νόμου δικαιοσύνη ἄρα
NAS: [comes] through the Law, then
KJV: [come] by the law, then
INT: indeed through law righteousness [is] then

Galatians 3:2 N-GMS
GRK: ἐξ ἔργων νόμου τὸ πνεῦμα
NAS: by the works of the Law, or
KJV: by the works of the law, or by
INT: by works of law the Spirit

Galatians 3:5 N-GMS
GRK: ἐξ ἔργων νόμου ἢ ἐξ
NAS: you, do it by the works of the Law, or
KJV: the works of the law, or
INT: [is it] by works of law or by

Galatians 3:10 N-GMS
GRK: ἐξ ἔργων νόμου εἰσὶν ὑπὸ
NAS: as are of the works of the Law are under
KJV: of the works of the law are under
INT: of works of law are under

Galatians 3:10 N-GMS
GRK: βιβλίῳ τοῦ νόμου τοῦ ποιῆσαι
NAS: IN THE BOOK OF THE LAW, TO PERFORM
KJV: in the book of the law to do them.
INT: book of the law to do

Galatians 3:13 N-GMS
GRK: κατάρας τοῦ νόμου γενόμενος ὑπὲρ
NAS: us from the curse of the Law, having become
KJV: the curse of the law, being made
INT: curse of the law having become for

Galatians 3:18 N-GMS
GRK: γὰρ ἐκ νόμου ἡ κληρονομία
NAS: is based on law, it is no longer
KJV: [be] of the law, [it is] no more
INT: indeed by law [be] the inheritance

Galatians 3:21 N-DMS
GRK: ὄντως ἐκ νόμου ἂν ἦν
NAS: have been based on law.
KJV: have been by the law.
INT: indeed from out of law anyhow would have been

Philippians 3:9 N-GMS
GRK: τὴν ἐκ νόμου ἀλλὰ τὴν
NAS: derived from [the] Law, but that which is through
KJV: which is of the law, but that which
INT: which [is] of law but that which

Hebrews 7:12 N-GMS
GRK: ἀνάγκης καὶ νόμου μετάθεσις γίνεται
NAS: a change of law also.
KJV: a change also of the law.
INT: necessity also of law a change takes place

James 2:9 N-GMS
GRK: ὑπὸ τοῦ νόμου ὡς παραβάται
NAS: [and] are convicted by the law as transgressors.
KJV: of the law as
INT: by the law as transgressors

James 2:11 N-GMS
GRK: γέγονας παραβάτης νόμου
NAS: a transgressor of the law.
KJV: a transgressor of the law.
INT: you have become a transgressor of [the] law

James 2:12 N-GMS
GRK: ὡς διὰ νόμου ἐλευθερίας μέλλοντες
NAS: as those who are to be judged by [the] law of liberty.
KJV: judged by the law of liberty.
INT: as by [the] law of freedom being about

James 4:11 N-GMS
GRK: αὐτοῦ καταλαλεῖ νόμου καὶ κρίνει
NAS: speaks against the law and judges
KJV: speaketh evil of the law, and
INT: of him speaks against [the] law and judges

James 4:11 N-GMS
GRK: εἶ ποιητὴς νόμου ἀλλὰ κριτής
NAS: you are not a doer of the law but a judge
KJV: not a doer of the law, but a judge.
INT: you are a doer of [the] law but a judge

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page