κλέπτης
Englishman's Concordance
κλέπτης (kleptēs) — 12 Occurrences

Matthew 24:43 N-NMS
GRK: φυλακῇ ὁ κλέπτης ἔρχεται ἐγρηγόρησεν
NAS: time of the night the thief was coming,
KJV: watch the thief would come,
INT: time of night the thief comes he would have watched

Luke 12:33 N-NMS
GRK: οὐρανοῖς ὅπου κλέπτης οὐκ ἐγγίζει
NAS: where no thief comes near nor
KJV: where no thief approacheth, neither
INT: heavens where thief not does draw near

Luke 12:39 N-NMS
GRK: ὥρᾳ ὁ κλέπτης ἔρχεται ἐγρηγόρησεν
NAS: hour the thief was coming,
KJV: what hour the thief would come,
INT: hour the thief is coming he would have watched

John 10:1 N-NMS
GRK: ἀλλαχόθεν ἐκεῖνος κλέπτης ἐστὶν καὶ
NAS: up some other way, he is a thief and a robber.
KJV: the same is a thief and a robber.
INT: another way he a thief is and

John 10:10 N-NMS
GRK: κλέπτης οὐκ ἔρχεται
NAS: The thief comes only
KJV: The thief cometh not,
INT: The thief not comes

John 12:6 N-NMS
GRK: ἀλλ' ὅτι κλέπτης ἦν καὶ
NAS: but because he was a thief, and as he had
KJV: because he was a thief, and had
INT: but because a thief he was and

1 Thessalonians 5:2 N-NMS
GRK: Κυρίου ὡς κλέπτης ἐν νυκτὶ
NAS: just like a thief in the night.
KJV: cometh as a thief in the night.
INT: of [the] Lord as a thief by night

1 Thessalonians 5:4 N-AMP
GRK: ὑμᾶς ὡς κλέπτης καταλάβῃ
NAS: would overtake you like a thief;
KJV: you as a thief.
INT: you as a thief should overtake

1 Peter 4:15 N-NMS
GRK: φονεὺς ἢ κλέπτης ἢ κακοποιὸς
NAS: as a murderer, or thief, or evildoer,
KJV: or [as] a thief, or
INT: a murderer or thief or evildoer

2 Peter 3:10 N-NMS
GRK: Κυρίου ὡς κλέπτης ἐν ᾗ
NAS: like a thief, in which
KJV: will come as a thief in the night;
INT: of [the] Lord as a thief in which

Revelation 3:3 N-NMS
GRK: ἥξω ὡς κλέπτης καὶ οὐ
NAS: like a thief, and you will not know
KJV: thee as a thief, and thou shalt
INT: I will come as a thief and no

Revelation 16:15 N-NMS
GRK: ἔρχομαι ὡς κλέπτης μακάριος ὁ
NAS: like a thief. Blessed
KJV: as a thief. Blessed
INT: I come as a thief Blessed [is] he that

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page