γινώσκετε
Englishman's Concordance
γινώσκετε (ginōskete) — 22 Occurrences

Matthew 16:3 V-PIA-2P
GRK: τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν τὰ
NAS: and threatening.' Do you know how to discern
KJV: O [ye] hypocrites, ye can discern
INT: of the sky you know [how] to discern

Matthew 24:32 V-PIA-2P
GRK: φύλλα ἐκφύῃ γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς
NAS: its leaves, you know that summer
KJV: leaves, ye know that
INT: leaves it puts forth you know that near [is]

Matthew 24:33 V-PIA-2P
GRK: πάντα ταῦτα γινώσκετε ὅτι ἐγγύς
NAS: these things, recognize that He is near,
KJV: all these things, know that it is
INT: all these things know that near

Matthew 24:43 V-PIA-2P
GRK: ἐκεῖνο δὲ γινώσκετε ὅτι εἰ
NAS: But be sure of this, that if
KJV: But know this, that
INT: this moreover know that if

Mark 13:28 V-PIA-2P
GRK: τὰ φύλλα γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς
NAS: its leaves, you know that summer
KJV: leaves, ye know that
INT: the leaves you know that near

Mark 13:29 V-PMA-2P
GRK: ταῦτα γινόμενα γινώσκετε ὅτι ἐγγύς
NAS: happening, recognize that He is near,
KJV: come to pass, know that
INT: these things coming to pass know that near

Luke 10:11 V-PMA-2P
GRK: πλὴν τοῦτο γινώσκετε ὅτι ἤγγικεν
NAS: [in protest] against you; yet be sure of this,
KJV: notwithstanding be ye sure of this,
INT: yet this know that has drawn near

Luke 12:39 V-PMA-2P
GRK: τοῦτο δὲ γινώσκετε ὅτι εἰ
NAS: But be sure of this, that if
KJV: And this know, that if
INT: this moreover know that if

Luke 21:30 V-PIA-2P
GRK: ἀφ' ἑαυτῶν γινώσκετε ὅτι ἤδη
NAS: [leaves], you see it and know for yourselves
KJV: ye see and know of
INT: of yourselves you know that already

Luke 21:31 V-PMA-2P
GRK: ταῦτα γινόμενα γινώσκετε ὅτι ἐγγύς
NAS: happening, recognize that the kingdom
KJV: come to pass, know ye that
INT: these things coming to pass know that near

John 8:43 V-PIA-2P
GRK: ἐμὴν οὐ γινώσκετε ὅτι οὐ
NAS: Why do you not understand what I am saying?
KJV: do ye not understand my speech?
INT: my not do you know Because not

John 13:12 V-PIA-2P
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Γινώσκετε τί πεποίηκα
NAS: He said to them, Do you know what
KJV: unto them, Know ye what
INT: he said to them Do you know what I have done

John 14:7 V-PIA-2P
GRK: ἀπ' ἄρτι γινώσκετε αὐτὸν καὶ
NAS: from now on you know Him, and have seen
KJV: me, ye should have known my Father
INT: from now you know him and

John 14:17 V-PIA-2P
GRK: γινώσκει ὑμεῖς γινώσκετε αὐτό ὅτι
NAS: know Him, [but] you know Him because
KJV: but ye know him; for
INT: know but you know him for

John 15:18 V-PIA-2P
GRK: ὑμᾶς μισεῖ γινώσκετε ὅτι ἐμὲ
NAS: hates you, you know that it has hated
KJV: hate you, ye know that it hated
INT: you hates you know that me

Acts 20:34 V-PIA-2P
GRK: αὐτοὶ γινώσκετε ὅτι ταῖς
NAS: You yourselves know that these hands
KJV: Yea, ye yourselves know, that these
INT: you yourselves know that the

2 Corinthians 8:9 V-PIA-2P
GRK: γινώσκετε γὰρ τὴν
NAS: For you know the grace of our Lord
KJV: For ye know the grace of our
INT: you know indeed the

Galatians 3:7 V-PIA-2P
GRK: Γινώσκετε ἄρα ὅτι
NAS: Therefore, be sure that it is those
KJV: Know ye therefore that
INT: Know then that

Philippians 2:22 V-PIA-2P
GRK: δοκιμὴν αὐτοῦ γινώσκετε ὅτι ὡς
NAS: But you know of his proven worth,
KJV: But ye know the proof of him,
INT: [the] proof of him you know that as

Hebrews 13:23 V-PIA-2P
GRK: Γινώσκετε τὸν ἀδελφὸν
NAS: Take notice that our brother Timothy
KJV: Know ye that [our] brother Timothy
INT: Know you the brother

1 John 2:29 V-PIA-2P
GRK: δίκαιός ἐστιν γινώσκετε ὅτι καὶ
NAS: that He is righteous, you know that everyone
KJV: righteous, ye know that
INT: righteous he is you know that also

1 John 4:2 V-PIA-2P
GRK: Ἐν τούτῳ γινώσκετε τὸ πνεῦμα
NAS: By this you know the Spirit of God:
KJV: Hereby know ye the Spirit of God:
INT: By this you know the Spirit

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1097
222 Occurrences


ἐγίνωσκεν — 4 Occ.
ἐγίνωσκον — 1 Occ.
ἔγνω — 16 Occ.
ἔγνωκα — 2 Occ.
ἐγνώκαμεν — 6 Occ.
ἔγνωκαν — 1 Occ.
ἔγνωκάς — 1 Occ.
ἐγνώκατε — 5 Occ.
ἐγνώκειτε — 1 Occ.
ἔγνωκεν — 3 Occ.
ἐγνωκέναι — 1 Occ.
ἐγνωκότες — 1 Occ.
ἔγνων — 6 Occ.
ἔγνως — 3 Occ.
ἔγνωσαν — 17 Occ.
ἔγνωσται — 1 Occ.
ἐγνώσθη — 2 Occ.
γίνωσκε — 1 Occ.
γινώσκῃ — 1 Occ.
γινώσκητε — 1 Occ.
γινώσκει — 12 Occ.
γινώσκειν — 2 Occ.
γινώσκεις — 7 Occ.
γινώσκεται — 2 Occ.
γινώσκετε — 22 Occ.
γινωσκέτω — 3 Occ.
γινώσκω — 7 Occ.
γινώσκωμεν — 1 Occ.
γινώσκων — 2 Occ.
γινώσκωσιν — 1 Occ.
γινώσκομεν — 9 Occ.
γινωσκομένη — 1 Occ.
γινώσκοντες — 6 Occ.
γινώσκουσί — 1 Occ.
γινώσκουσιν — 1 Occ.
γνῷ — 4 Occ.
γνῶναι — 15 Occ.
γνῷς — 1 Occ.
γνώσῃ — 1 Occ.
γνώσεσθε — 6 Occ.
γνώσεται — 1 Occ.
γνῶσιν — 1 Occ.
γνώσομαι — 2 Occ.
γνωσόμεθα — 1 Occ.
γνώσονται — 3 Occ.
γνωσθῇ — 1 Occ.
γνωσθήσεται — 4 Occ.
γνωσθήτω — 1 Occ.
γνωσθέντες — 1 Occ.
γνῶτε — 6 Occ.
Γνῶθι — 1 Occ.
γνώτω — 1 Occ.
γνοῖ — 3 Occ.
γνόντα — 1 Occ.
γνόντες — 5 Occ.
γνοὺς — 12 Occ.
Additional Entries
ἔγνωσαν — 17 Occ.
ἔγνωσται — 1 Occ.
ἐγνώσθη — 2 Occ.
γίνωσκε — 1 Occ.
γινώσκῃ — 1 Occ.
γινώσκητε — 1 Occ.
γινώσκει — 12 Occ.
γινώσκειν — 2 Occ.
γινώσκεις — 7 Occ.
γινώσκεται — 2 Occ.
γινωσκέτω — 3 Occ.
γινώσκω — 7 Occ.
γινώσκωμεν — 1 Occ.
γινώσκων — 2 Occ.
γινώσκωσιν — 1 Occ.
γινώσκομεν — 9 Occ.
γινωσκομένη — 1 Occ.
γινώσκοντες — 6 Occ.
γινώσκουσί — 1 Occ.
γινώσκουσιν — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page