γινώσκω
Englishman's Concordance
γινώσκω (ginōskō) — 7 Occurrences

Luke 1:34 V-PIA-1S
GRK: ἄνδρα οὐ γινώσκω
KJV: be, seeing I know not a man?
INT: a man not I know

John 10:14 V-PIA-1S
GRK: καλός καὶ γινώσκω τὰ ἐμὰ
NAS: shepherd, and I know My own
KJV: shepherd, and know my [sheep], and
INT: good and I know those that [are] my

John 10:15 V-PIA-1S
GRK: πατὴρ κἀγὼ γινώσκω τὸν πατέρα
NAS: knows Me and I know the Father;
KJV: me, even so know I the Father:
INT: Father I also know the Father

John 10:27 V-PIA-1S
GRK: ἀκούουσιν κἀγὼ γινώσκω αὐτά καὶ
NAS: My voice, and I know them, and they follow
KJV: voice, and I know them, and
INT: hear and I know them and

Acts 19:15 V-PIA-1S
GRK: μὲν Ἰησοῦν γινώσκω καὶ τὸν
NAS: and said to them, I recognize Jesus,
KJV: and said, Jesus I know, and Paul
INT: even Jesus I know and

Romans 7:15 V-PIA-1S
GRK: κατεργάζομαι οὐ γινώσκω οὐ γὰρ
NAS: I am doing, I do not understand; for I am not practicing
KJV: that which I do I allow not: for
INT: I work out not I do own not indeed

1 Corinthians 13:12 V-PIA-1S
GRK: πρόσωπον ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους
NAS: to face; now I know in part, but then
KJV: face: now I know in part;
INT: face presently I know in part

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1097
222 Occurrences


ἐγίνωσκεν — 4 Occ.
ἐγίνωσκον — 1 Occ.
ἔγνω — 16 Occ.
ἔγνωκα — 2 Occ.
ἐγνώκαμεν — 6 Occ.
ἔγνωκαν — 1 Occ.
ἔγνωκάς — 1 Occ.
ἐγνώκατε — 5 Occ.
ἐγνώκειτε — 1 Occ.
ἔγνωκεν — 3 Occ.
ἐγνωκέναι — 1 Occ.
ἐγνωκότες — 1 Occ.
ἔγνων — 6 Occ.
ἔγνως — 3 Occ.
ἔγνωσαν — 17 Occ.
ἔγνωσται — 1 Occ.
ἐγνώσθη — 2 Occ.
γίνωσκε — 1 Occ.
γινώσκῃ — 1 Occ.
γινώσκητε — 1 Occ.
γινώσκει — 12 Occ.
γινώσκειν — 2 Occ.
γινώσκεις — 7 Occ.
γινώσκεται — 2 Occ.
γινώσκετε — 22 Occ.
γινωσκέτω — 3 Occ.
γινώσκω — 7 Occ.
γινώσκωμεν — 1 Occ.
γινώσκων — 2 Occ.
γινώσκωσιν — 1 Occ.
γινώσκομεν — 9 Occ.
γινωσκομένη — 1 Occ.
γινώσκοντες — 6 Occ.
γινώσκουσί — 1 Occ.
γινώσκουσιν — 1 Occ.
γνῷ — 4 Occ.
γνῶναι — 15 Occ.
γνῷς — 1 Occ.
γνώσῃ — 1 Occ.
γνώσεσθε — 6 Occ.
γνώσεται — 1 Occ.
γνῶσιν — 1 Occ.
γνώσομαι — 2 Occ.
γνωσόμεθα — 1 Occ.
γνώσονται — 3 Occ.
γνωσθῇ — 1 Occ.
γνωσθήσεται — 4 Occ.
γνωσθήτω — 1 Occ.
γνωσθέντες — 1 Occ.
γνῶτε — 6 Occ.
Γνῶθι — 1 Occ.
γνώτω — 1 Occ.
γνοῖ — 3 Occ.
γνόντα — 1 Occ.
γνόντες — 5 Occ.
γνοὺς — 12 Occ.
Additional Entries
ἐγνώσθη — 2 Occ.
γίνωσκε — 1 Occ.
γινώσκῃ — 1 Occ.
γινώσκητε — 1 Occ.
γινώσκει — 12 Occ.
γινώσκειν — 2 Occ.
γινώσκεις — 7 Occ.
γινώσκεται — 2 Occ.
γινώσκετε — 22 Occ.
γινωσκέτω — 3 Occ.
γινώσκωμεν — 1 Occ.
γινώσκων — 2 Occ.
γινώσκωσιν — 1 Occ.
γινώσκομεν — 9 Occ.
γινωσκομένη — 1 Occ.
γινώσκοντες — 6 Occ.
γινώσκουσί — 1 Occ.
γινώσκουσιν — 1 Occ.
γνῷ — 4 Occ.
γνῶναι — 15 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page