ὥρᾳ
Englishman's Concordance
ὥρᾳ (hōra) — 61 Occurrences

Matthew 8:13 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ
NAS: was healed that [very] moment.
KJV: in the selfsame hour.
INT: in the hour that

Matthew 10:19 N-DFS
GRK: ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τί λαλήσητε
NAS: for it will be given you in that hour what
KJV: in that same hour what ye shall speak.
INT: that hour what you shall speak

Matthew 14:15 N-NFS
GRK: καὶ ἡ ὥρα ἤδη παρῆλθεν
NAS: is desolate and the hour is already
KJV: place, and the time is now past;
INT: and the time already is gone by

Matthew 18:1 N-DFS
GRK: ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ προσῆλθον οἱ
NAS: At that time the disciples came
KJV: At the same time came the disciples
INT: that hour came the

Matthew 24:44 N-DFS
GRK: οὐ δοκεῖτε ὥρᾳ ὁ υἱὸς
NAS: is coming at an hour when
KJV: for in such an hour as ye think not
INT: not you think hour the Son

Matthew 24:50 N-DFS
GRK: καὶ ἐν ὥρᾳ ᾗ οὐ
NAS: he does not expect [him] and at an hour which
KJV: for [him], and in an hour that he is
INT: and in an hour which not

Matthew 26:45 N-NFS
GRK: ἤγγικεν ἡ ὥρα καὶ ὁ
NAS: Behold, the hour is at hand
KJV: behold, the hour is at hand,
INT: has drawn near the hour and the

Matthew 26:55 N-DFS
GRK: ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ εἶπεν ὁ
NAS: At that time Jesus said
KJV: In that same hour said Jesus
INT: that hour said

Mark 6:35 N-NFS
GRK: καὶ ἤδη ὥρα πολλή
NAS: and it is already quite late;
KJV: and now the time [is] far passed:
INT: and already [it is] an hour late

Mark 13:11 N-DFS
GRK: ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τοῦτο λαλεῖτε
NAS: is given you in that hour; for it is not you who speak,
KJV: in that hour, that speak
INT: that hour that speak

Mark 14:35 N-NFS
GRK: αὐτοῦ ἡ ὥρα
NAS: it were possible, the hour might pass
KJV: possible, the hour might pass
INT: him the hour

Mark 14:41 N-NFS
GRK: ἦλθεν ἡ ὥρα ἰδοὺ παραδίδοται
NAS: It is enough; the hour has come;
KJV: it is enough, the hour is come;
INT: has come the hour Behold is delivered up

Mark 15:25 N-NFS
GRK: ἦν δὲ ὥρα τρίτη καὶ
NAS: It was the third hour when
KJV: the third hour, and
INT: it was moreover [the] hour third and

Mark 15:34 N-DFS
GRK: τῇ ἐνάτῃ ὥρᾳ ἐβόησεν ὁ
NAS: At the ninth hour Jesus cried
KJV: And at the ninth hour Jesus cried
INT: at the ninth hour cried

Luke 1:10 N-DFS
GRK: ἔξω τῇ ὥρᾳ τοῦ θυμιάματος
NAS: outside at the hour of the incense
KJV: without at the time of incense.
INT: outside at the hour of the incense

Luke 2:38 N-DFS
GRK: αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐπιστᾶσα ἀνθωμολογεῖτο
NAS: At that very moment she came
KJV: that instant gave thanks likewise
INT: she at that hour having come up gave praise

Luke 7:21 N-DFS
GRK: ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ ἐθεράπευσεν πολλοὺς
NAS: At that very time He cured many
KJV: in that same hour he cured many
INT: that very hour he healed many

Luke 10:21 N-DFS
GRK: αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἠγαλλιάσατο ἐν
NAS: At that very time He rejoiced greatly
KJV: In that hour Jesus rejoiced in
INT: the same hour he rejoiced In

Luke 12:12 N-DFS
GRK: αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἃ δεῖ
NAS: you in that very hour what
KJV: in the same hour what ye ought
INT: same the hour what it behoves [you]

Luke 12:39 N-DFS
GRK: οἰκοδεσπότης ποίᾳ ὥρᾳ ὁ κλέπτης
NAS: at what hour the thief
KJV: what hour the thief
INT: master of the house what hour the thief

Luke 12:40 N-DFS
GRK: ὅτι ᾗ ὥρᾳ οὐ δοκεῖτε
NAS: is coming at an hour that you do not expect.
KJV: cometh at an hour when ye think
INT: for in the hour not you expect

Luke 12:46 N-DFS
GRK: καὶ ἐν ὥρᾳ ᾗ οὐ
NAS: he does not expect [him] and at an hour he does not know,
KJV: [him], and at an hour when he is
INT: and in an hour which not

Luke 13:31 N-DFS
GRK: αὐτῇ τῇ ὥρᾳ προσῆλθάν τινες
NAS: Just at that time some Pharisees
INT: same the day came to [him] certain

Luke 14:17 N-DFS
GRK: αὐτοῦ τῇ ὥρᾳ τοῦ δείπνου
NAS: and at the dinner hour he sent
KJV: at supper time to say
INT: of him at the hour of the supper

Luke 20:19 N-DFS
GRK: αὐτῇ τῇ ὥρᾳ καὶ ἐφοβήθησαν
NAS: on Him that very hour, and they feared
KJV: the same hour sought
INT: same hour and they feared

Luke 22:14 N-NFS
GRK: ἐγένετο ἡ ὥρα ἀνέπεσεν καὶ
NAS: When the hour had come, He reclined
KJV: when the hour was come,
INT: was come the hour he reclined [at table] and

Luke 22:53 N-NFS
GRK: ὑμῶν ἡ ὥρα καὶ ἡ
NAS: on Me; but this hour and the power
KJV: is your hour, and the power
INT: of you the hour and the

Luke 23:44 N-NFS
GRK: ἤδη ὡσεὶ ὥρα ἕκτη καὶ
NAS: the sixth hour, and darkness
KJV: about the sixth hour, and there was
INT: now about [the] hour sixth and

Luke 24:33 N-DFS
GRK: αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ὑπέστρεψαν εἰς
NAS: up that very hour and returned
KJV: the same hour, and returned
INT: [that] same hour they returned to

John 1:39 N-NFS
GRK: ἡμέραν ἐκείνην ὥρα ἦν ὡς
NAS: for it was about the tenth hour.
KJV: about the tenth hour.
INT: day that [The] hour was about

John 2:4 N-NFS
GRK: ἥκει ἡ ὥρα μου
NAS: what does that have to do with us? My hour has
KJV: thee? mine hour is not yet
INT: is come the hour of me

John 4:6 N-NFS
GRK: τῇ πηγῇ ὥρα ἦν ὡς
NAS: It was about the sixth hour.
KJV: about the sixth hour.
INT: the well [The] hour was about

John 4:21 N-NFS
GRK: ὅτι ἔρχεται ὥρα ὅτε οὔτε
NAS: believe Me, an hour is coming
KJV: believe me, the hour cometh, when
INT: that is coming an hour when neither

John 4:23 N-NFS
GRK: ἀλλὰ ἔρχεται ὥρα καὶ νῦν
NAS: But an hour is coming, and now
KJV: But the hour cometh, and
INT: But is coming an hour and now

John 4:53 N-DFS
GRK: ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ ἐν ᾗ
NAS: knew that [it was] at that hour in which
KJV: the same hour, in
INT: that the hour at which

John 5:25 N-NFS
GRK: ὅτι ἔρχεται ὥρα καὶ νῦν
NAS: I say to you, an hour is coming
KJV: unto you, The hour is coming, and
INT: that is coming an hour and now

John 5:28 N-NFS
GRK: ὅτι ἔρχεται ὥρα ἐν ᾗ
NAS: at this; for an hour is coming,
KJV: at this: for the hour is coming, in
INT: for is coming an hour in which

John 7:30 N-NFS
GRK: ἐληλύθει ἡ ὥρα αὐτοῦ
NAS: on Him, because His hour had not yet
KJV: because his hour was not yet
INT: had come the hour of him

John 8:20 N-NFS
GRK: ἐληλύθει ἡ ὥρα αὐτοῦ
NAS: Him, because His hour had not yet
KJV: for his hour was not yet
INT: had come the hour of him

John 12:23 N-NFS
GRK: Ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ
NAS: them, saying, The hour has come
KJV: them, saying, The hour is come, that
INT: Has come the hour that should be glorified

John 13:1 N-NFS
GRK: αὐτοῦ ἡ ὥρα ἵνα μεταβῇ
NAS: knowing that His hour had come
KJV: that his hour was come that
INT: his hour that he should depart

John 16:2 N-NFS
GRK: ἀλλ' ἔρχεται ὥρα ἵνα πᾶς
NAS: you outcasts from the synagogue, but an hour is coming
KJV: yea, the time cometh,
INT: but is coming an hour that everyone

John 16:4 N-NFS
GRK: ἔλθῃ ἡ ὥρα αὐτῶν μνημονεύητε
NAS: that when their hour comes,
KJV: when the time shall come,
INT: might have come the hour of them you might remember

John 16:21 N-NFS
GRK: ἦλθεν ἡ ὥρα αὐτῆς ὅταν
NAS: because her hour has come;
KJV: because her hour is come: but
INT: is come the hour of her whenever

John 16:25 N-NFS
GRK: ὑμῖν ἔρχεται ὥρα ὅτε οὐκέτι
NAS: language; an hour is coming
KJV: proverbs: but the time cometh, when
INT: to you is coming an hour when no more

John 16:32 N-NFS
GRK: ἰδοὺ ἔρχεται ὥρα καὶ ἐλήλυθεν
NAS: Behold, an hour is coming,
KJV: Behold, the hour cometh, yea,
INT: Behold is coming an hour and has come

John 17:1 N-NFS
GRK: ἐλήλυθεν ἡ ὥρα δόξασόν σου
NAS: Father, the hour has come;
KJV: Father, the hour is come;
INT: has come the hour glorify your

John 19:14 N-NFS
GRK: τοῦ πάσχα ὥρα ἦν ὡς
NAS: the sixth hour. And he said
KJV: about the sixth hour: and he saith
INT: of the passover [the] hour was about

Acts 2:15 N-NFS
GRK: ἔστιν γὰρ ὥρα τρίτη τῆς
NAS: for it is [only] the third hour of the day;
KJV: it is [but] the third hour of the day.
INT: it is indeed [the] hour third of the

Acts 16:18 N-DFS
GRK: αὐτῇ τῇ ὥρᾳ
NAS: out at that very moment.
KJV: he came out the same hour.
INT: same to the hour

Acts 16:33 N-DFS
GRK: ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τῆς νυκτὸς
NAS: And he took them that [very] hour of the night
KJV: the same hour of the night,
INT: that hour of the night

Acts 22:13 N-DFS
GRK: αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἀνέβλεψα εἰς
NAS: And at that very time I looked
KJV: And the same hour I looked up
INT: same the hour looked up on

Romans 13:11 N-NFS
GRK: καιρόν ὅτι ὥρα ἤδη ὑμᾶς
NAS: that it is already the hour for you to awaken
KJV: now [it is] high time to awake
INT: time that [the] hour already you

1 John 2:18 N-NFS
GRK: Παιδία ἐσχάτη ὥρα ἐστίν καὶ
NAS: it is the last hour; and just
KJV: it is the last time: and as
INT: Little children [the] last hour it is and

1 John 2:18 N-NFS
GRK: ὅτι ἐσχάτη ὥρα ἐστίν
NAS: we know that it is the last hour.
KJV: it is the last time.
INT: that [the] last hour it is

Revelation 11:13 N-DFS
GRK: ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ ἐγένετο σεισμὸς
NAS: And in that hour there was a great
KJV: And the same hour was there a great
INT: that hour there was an earthquake

Revelation 14:7 N-NFS
GRK: ἦλθεν ἡ ὥρα τῆς κρίσεως
NAS: because the hour of His judgment
KJV: to him; for the hour of his judgment
INT: is come the hour of the judgment

Revelation 14:15 N-NFS
GRK: ἦλθεν ἡ ὥρα θερίσαι ὅτι
NAS: and reap, for the hour to reap
KJV: reap: for the time is come for thee
INT: is come the hour to reap because

Revelation 18:10 N-DFS
GRK: ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἦλθεν ἡ
NAS: For in one hour your judgment
KJV: in one hour is thy
INT: for [in] one hour is come the

Revelation 18:17 N-DFS
GRK: ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἠρημώθη ὁ
NAS: for in one hour such great wealth
KJV: For in one hour so great riches
INT: for [in] one hour was made desolate

Revelation 18:19 N-DFS
GRK: ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἠρημώθη
NAS: for in one hour she has been laid waste!'
KJV: for in one hour is she made desolate.
INT: for in one hour she was made desolate

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page