John 16:25
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3778 [e]Ταῦτα
Tauta
These thingsDPro-ANP
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3942 [e]παροιμίαις
paroimiais
allegoriesN-DFP
2980 [e]λελάληκα
lelalēka
I have spokenV-RIA-1S
4771 [e]ὑμῖν·
hymin
to you;PPro-D2P
2064 [e]ἔρχεται
erchetai
is comingV-PIM/P-3S
5610 [e]ὥρα
hōra
an hourN-NFS
3753 [e]ὅτε
hote
whenAdv
3765 [e]οὐκέτι
ouketi
no moreAdv
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3942 [e]παροιμίαις
paroimiais
allegoriesN-DFP
2980 [e]λαλήσω
lalēsō
I will speakV-FIA-1S
4771 [e]ὑμῖν,
hymin
to you,PPro-D2P
235 [e]ἀλλὰ
alla
butConj
3954 [e]παρρησίᾳ
parrēsia
plainlyN-DFS
4012 [e]περὶ
peri
concerningPrep
3588 [e]τοῦ
tou
theArt-GMS
3962 [e]Πατρὸς
Patros
FatherN-GMS
518 [e]ἀπαγγελῶ
apangelō
I will reportV-FIA-1S
4771 [e]ὑμῖν.
hymin
to you.PPro-D2P

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 16:25 Greek NT: Nestle 1904
Ταῦτα ἐν παροιμίαις λελάληκα ὑμῖν· ἔρχεται ὥρα ὅτε οὐκέτι ἐν παροιμίαις λαλήσω ὑμῖν, ἀλλὰ παρρησίᾳ περὶ τοῦ Πατρὸς ἀπαγγελῶ ὑμῖν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 16:25 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Ταῦτα ἐν παροιμίαις λελάληκα ὑμῖν· ἔρχεται ὥρα ὅτε οὐκέτι ἐν παροιμίαις λαλήσω ὑμῖν ἀλλὰ παρρησίᾳ περὶ τοῦ πατρὸς ἀπαγγελῶ ὑμῖν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 16:25 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Ταῦτα ἐν παροιμίαις λελάληκα ὑμῖν· ἔρχεται ὥρα ὅτε οὐκέτι ἐν παροιμίαις λαλήσω ὑμῖν ἀλλὰ παρρησίᾳ περὶ τοῦ πατρὸς ἀπαγγελῶ ὑμῖν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 16:25 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Tαῦτα ἐν παροιμίαις λελάληκα ὑμῖν· ἀλλ’ ἔρχεται ὥρα ὅτε οὐκέτι ἐν παροιμίαις λαλήσω ὑμῖν, ἀλλὰ παρρησίᾳ περὶ τοῦ πατρὸς ἀναγγελῶ ὑμῖν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 16:25 Greek NT: Greek Orthodox Church
Ταῦτα ἐν παροιμίαις λελάληκα ὑμῖν· ἀλλ’ ἔρχεται ὥρα ὅτε οὐκέτι ἐν παροιμίαις λαλήσω ὑμῖν, ἀλλὰ παρρησίᾳ περὶ τοῦ πατρὸς ἀπαγγελῶ ὑμῖν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 16:25 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
Ταῦτα ἐν παροιμίαις λελάληκα ὑμῖν· ἔρχεται ὥρα ὅτε οὐκέτι ἐν παροιμίαις λαλήσω ὑμῖν, ἀλλὰ παρρησίᾳ περὶ τοῦ πατρὸς ἀπαγγελῶ ὑμῖν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 16:25 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Ταῦτα ἐν παροιμίαις λελάληκα ὑμῖν· ἔρχεται ὥρα ὅτε οὐκέτι ἐν παροιμίαις λαλήσω ὑμῖν, ἀλλὰ παρρησίᾳ περὶ τοῦ πατρὸς ἀναγγελῶ ὑμῖν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 16:25 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Ταῦτα ἐν παροιμίαις λελάληκα ὑμῖν· ἀλλ' ἔρχεται ὥρα ὅτε οὐκ ἔτι ἐν παροιμίαις λαλήσω ὑμῖν ἀλλὰ παρρησίᾳ περὶ τοῦ πατρὸς ἀναγγελῶ ὑμῖν

John 16:25 Hebrew Bible
את אלה דברתי אליכם במשלים אכן שעה באה ולא אדבר עוד אליכם במשלים כי אם ברור אמלל לכם על אבי׃

John 16:25 Aramaic NT: Peshitta
ܗܠܝܢ ܒܦܠܐܬܐ ܡܠܠܬ ܥܡܟܘܢ ܐܬܝܐ ܕܝܢ ܫܥܬܐ ܐܡܬܝ ܕܠܐ ܐܡܠܠ ܥܡܟܘܢ ܒܦܠܐܬܐ ܐܠܐ ܥܝܢ ܒܓܠܐ ܐܒܕܩ ܠܟܘܢ ܥܠ ܐܒܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"These things I have spoken to you in figurative language; an hour is coming when I will no longer speak to you in figurative language, but will tell you plainly of the Father.

King James Bible
These things have I spoken unto you in proverbs: but the time cometh, when I shall no more speak unto you in proverbs, but I shall shew you plainly of the Father.

Holman Christian Standard Bible
"I have spoken these things to you in figures of speech. A time is coming when I will no longer speak to you in figures, but I will tell you plainly about the Father.
Treasury of Scripture Knowledge

proverbs. or, parables.

John 16:12,16,17 I have yet many things to say to you, but you cannot bear them now…

Psalm 49:4 I will incline my ear to a parable: I will open my dark saying on the harp.

Psalm 78:2 I will open my mouth in a parable: I will utter dark sayings of old:

Proverbs 1:6 To understand a proverb, and the interpretation; the words of the …

Matthew 13:10,11,34,35 And the disciples came, and said to him, Why speak you to them in parables…

Mark 4:13 And he said to them, Know you not this parable? and how then will …

but.

John 16:28,29 I came forth from the Father, and am come into the world: again, …

Acts 2:33-36 Therefore being by the right hand of God exalted, and having received …

2 Corinthians 3:12-18 Seeing then that we have such hope, we use great plainness of speech…

2 Corinthians 4:2 But have renounced the hidden things of dishonesty, not walking in …

Links
John 16:25John 16:25 NIVJohn 16:25 NLTJohn 16:25 ESVJohn 16:25 NASBJohn 16:25 KJVJohn 16:25 Bible AppsJohn 16:25 Biblia ParalelaJohn 16:25 Chinese BibleJohn 16:25 French BibleJohn 16:25 German BibleBible Hub
John 16:24
Top of Page
Top of Page