518. ἀπαγγέλλω (apaggelló)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 518. ἀπαγγέλλω (apaggelló) — 47 Occurrences

Matthew 2:8 V-AMA-2P
GRK: δὲ εὕρητε ἀπαγγείλατέ μοι ὅπως
NAS: you have found [Him], report to me, so
KJV: me word again, that
INT: moreover you shall have found [him] bring word back to me that

Matthew 8:33 V-AIA-3P
GRK: τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν πάντα καὶ
NAS: to the city and reported everything,
KJV: the city, and told every thing,
INT: the city related everything including

Matthew 11:4 V-AMA-2P
GRK: αὐτοῖς Πορευθέντες ἀπαγγείλατε Ἰωάννῃ ἃ
NAS: to them, Go and report to John
KJV: John again those things which
INT: to them Having gone relate to John what

Matthew 12:18 V-FIA-3S
GRK: τοῖς ἔθνεσιν ἀπαγγελεῖ
NAS: MY SPIRIT UPON HIM, AND HE SHALL PROCLAIM JUSTICE
KJV: and he shall shew judgment
INT: to the Gentiles he will declare

Matthew 14:12 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἐλθόντες ἀπήγγειλαν τῷ Ἰησοῦ
NAS: it; and they went and reported to Jesus.
KJV: and went and told Jesus.
INT: and having come told [it] to Jesus

Matthew 28:8 V-ANA
GRK: μεγάλης ἔδραμον ἀπαγγεῖλαι τοῖς μαθηταῖς
NAS: and ran to report it to His disciples.
KJV: his disciples word.
INT: great they ran to tell [it] the disciples

Matthew 28:9 V-ANA
GRK: δὲ ἐπορεύοντο ἀπαγγεῖλαι τοῖς μαθηταῖς
KJV: they went to tell his
INT: moreover they were going to tell disciples

Matthew 28:10 V-AMA-2P
GRK: φοβεῖσθε ὑπάγετε ἀπαγγείλατε τοῖς ἀδελφοῖς
NAS: go and take word to My brethren
KJV: afraid: go tell my brethren
INT: Fear Go tell the brothers

Matthew 28:11 V-AIA-3P
GRK: τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν τοῖς ἀρχιερεῦσιν
NAS: into the city and reported to the chief priests
KJV: the city, and shewed unto the chief priests
INT: the city reported to the chief priests

Mark 5:14 V-AIA-3P
GRK: ἔφυγον καὶ ἀπήγγειλαν εἰς τὴν
NAS: ran away and reported it in the city
INT: fled and proclaimed [it] to the

Mark 5:19 V-AMA-2S
GRK: σούς καὶ ἀπάγγειλον αὐτοῖς ὅσα
NAS: to your people and report to them what great things
INT: your own and preach to them how much

Mark 6:30 V-AIA-3P
GRK: Ἰησοῦν καὶ ἀπήγγειλαν αὐτῷ πάντα
NAS: with Jesus; and they reported to Him all
KJV: Jesus, and told him all things,
INT: Jesus and they related to him all things

Mark 16:10 V-AIA-3S
GRK: ἐκείνη πορευθεῖσα ἀπήγγειλεν τοῖς μετ'
NAS: She went and reported to those
KJV: went and told them that had been
INT: She having gone told [it] to the [ones] with

Mark 16:13 V-AIA-3P
GRK: κἀκεῖνοι ἀπελθόντες ἀπήγγειλαν τοῖς λοιποῖς
NAS: They went away and reported it to the others,
KJV: went and told [it] unto the residue:
INT: and they having gone told [it] to the rest

Luke 7:18 V-AIA-3P
GRK: Καὶ ἀπήγγειλαν Ἰωάννῃ οἱ
NAS: of John reported to him about
KJV: the disciples of John shewed him of
INT: And brought word to John the

Luke 7:22 V-AMA-2P
GRK: αὐτοῖς Πορευθέντες ἀπαγγείλατε Ἰωάννῃ ἃ
NAS: to them, Go and report to John
KJV: Go your way, and tell John
INT: to them Having gone relate to John what

Luke 8:20 V-AIP-3S
GRK: ἀπηγγέλη δὲ αὐτῷ
NAS: And it was reported to Him, Your mother
KJV: And it was told him
INT: it was told also him

Luke 8:34 V-AIA-3P
GRK: ἔφυγον καὶ ἀπήγγειλαν εἰς τὴν
NAS: they ran away and reported it in the city
KJV: and went and told [it] in the city
INT: fled and reported [it] to the

Luke 8:36 V-AIA-3P
GRK: ἀπήγγειλαν δὲ αὐτοῖς
NAS: who had seen it reported to them how
KJV: which saw [it] told them
INT: related moreover to them

Luke 8:47 V-AIA-3S
GRK: ἥψατο αὐτοῦ ἀπήγγειλεν ἐνώπιον παντὸς
NAS: and fell down before Him, and declared in the presence
KJV: him, she declared unto him
INT: she touched him she declared before all

Luke 9:36 V-AIA-3P
GRK: καὶ οὐδενὶ ἀπήγγειλαν ἐν ἐκείναις
NAS: And they kept silent, and reported to no
KJV: kept [it] close, and told no man in
INT: and to no one they told in those

Luke 13:1 V-PPA-NMP
GRK: τῷ καιρῷ ἀπαγγέλλοντες αὐτῷ περὶ
NAS: present who reported to Him about
KJV: that season some that told him of
INT: time telling him about

Luke 14:21 V-AIA-3S
GRK: ὁ δοῦλος ἀπήγγειλεν τῷ κυρίῳ
NAS: came [back] and reported this
KJV: servant came, and shewed his lord
INT: the servant reported to the master

Luke 18:37 V-AIA-3P
GRK: ἀπήγγειλαν δὲ αὐτῷ
NAS: They told him that Jesus of Nazareth
KJV: And they told him, that
INT: they told moreover him

Luke 24:9 V-AIA-3P
GRK: τοῦ μνημείου ἀπήγγειλαν ταῦτα πάντα
NAS: from the tomb and reported all
KJV: the sepulchre, and told all
INT: the tomb they related these things all

John 16:25 V-FIA-1S
GRK: τοῦ πατρὸς ἀπαγγελῶ ὑμῖν
NAS: to you in figurative language, but will tell you plainly
INT: the Father I will preach to you

John 20:18 V-PPA-NFS
GRK: ἡ Μαγδαληνὴ ἀγγέλλουσα τοῖς μαθηταῖς
KJV: came and told the disciples
INT: Magdalene bringing word to the disciples

Acts 4:23 V-AIA-3P
GRK: ἰδίους καὶ ἀπήγγειλαν ὅσα πρὸς
NAS: to their own [companions] and reported all
KJV: and reported all
INT: own and reported whatever to

Acts 5:22 V-AIA-3P
GRK: ἀναστρέψαντες δὲ ἀπήγγειλαν
NAS: and they returned and reported back,
KJV: they returned, and told,
INT: having returned moreover they reported

Acts 5:25 V-AIA-3S
GRK: δέ τις ἀπήγγειλεν αὐτοῖς ὅτι
NAS: came and reported to them, The men
KJV: one and told them, saying,
INT: moreover a certain one reported to them

Acts 11:13 V-AIA-3S
GRK: ἀπήγγειλεν δὲ ἡμῖν
NAS: And he reported to us how he had seen
KJV: And he shewed us how
INT: he related moreover to us

Acts 12:14 V-AIA-3S
GRK: εἰσδραμοῦσα δὲ ἀπήγγειλεν ἑστάναι τὸν
NAS: but ran in and announced that Peter
KJV: but ran in, and told how Peter stood
INT: having run in but she reported to be standing

Acts 12:17 V-AMA-2P
GRK: εἶπέν τε Ἀπαγγείλατε Ἰακώβῳ καὶ
NAS: And he said, Report these things
KJV: he said, Go shew these things
INT: he said moreover Report to James and

Acts 15:27 V-PPA-AMP
GRK: διὰ λόγου ἀπαγγέλλοντας τὰ αὐτά
NAS: will also report the same things
KJV: also tell [you] the same things
INT: by word telling [you] the same things

Acts 16:36 V-AIA-3S
GRK: ἀπήγγειλεν δὲ ὁ
NAS: And the jailer reported these words
KJV: the keeper of the prison told this
INT: reported moreover the

Acts 16:38 V-AIA-3P
GRK: ἀπήγγειλαν δὲ τοῖς
NAS: The policemen reported these words
INT: reported moreover to the

Acts 22:26 V-AIA-3S
GRK: τῷ χιλιάρχῳ ἀπήγγειλεν λέγων Τί
NAS: to the commander and told him, saying,
KJV: [that], he went and told the chief captain,
INT: to the chief captain he reported [it] saying what

Acts 23:16 V-AIA-3S
GRK: τὴν παρεμβολὴν ἀπήγγειλεν τῷ Παύλῳ
NAS: the barracks and told Paul.
KJV: into the castle, and told Paul.
INT: the barracks he reported [it] to Paul

Acts 23:17 V-ANA
GRK: ἔχει γὰρ ἀπαγγεῖλαί τι αὐτῷ
NAS: something to report to him.
KJV: he hath a certain thing to tell him.
INT: he has for to report something to him

Acts 23:19 V-ANA
GRK: ὃ ἔχεις ἀπαγγεῖλαί μοι
NAS: is it that you have to report to me?
KJV: that thou hast to tell me?
INT: which you have to report to me

Acts 26:20 V-IIA-1S
GRK: τοῖς ἔθνεσιν ἀπήγγελλον μετανοεῖν καὶ
NAS: but [kept] declaring both to those
KJV: But shewed first unto them of
INT: to the Gentiles declaring [to them] to repent and

Acts 28:21 V-AIA-3S
GRK: τῶν ἀδελφῶν ἀπήγγειλεν ἢ ἐλάλησέν
NAS: come here and reported or
KJV: that came shewed or
INT: of the brothers reported or said

1 Corinthians 14:25 V-PPA-NMS
GRK: τῷ θεῷ ἀπαγγέλλων ὅτι Ὄντως
NAS: God, declaring that God
KJV: God, and report that
INT: to God declaring that indeed

1 Thessalonians 1:9 V-PIA-3P
GRK: περὶ ἡμῶν ἀπαγγέλλουσιν ὁποίαν εἴσοδον
NAS: For they themselves report about
KJV: they themselves shew of us
INT: concerning us report what reception

Hebrews 2:12 V-FIA-1S
GRK: λέγων Ἀπαγγελῶ τὸ ὄνομά
NAS: saying, I WILL PROCLAIM YOUR NAME
KJV: Saying, I will declare thy name
INT: saying I will declare the name

1 John 1:2 V-PIA-1P
GRK: μαρτυροῦμεν καὶ ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν τὴν
NAS: and testify and proclaim to you the eternal
KJV: and shew unto you
INT: bear witness and report to you the

1 John 1:3 V-PIA-1P
GRK: καὶ ἀκηκόαμεν ἀπαγγέλλομεν καὶ ὑμῖν
NAS: and heard we proclaim to you also,
KJV: and heard declare we unto you, that
INT: and have heard we report also to you

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page