Acts 23:17
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
4341 [e]προσκαλεσάμενος
proskalesamenos
Having called to [him]V-APM-NMS
1161 [e]δὲ
de
thenConj
3588 [e]
ho
- Art-NMS
3972 [e]Παῦλος
Paulos
PaulN-NMS
1520 [e]ἕνα
hena
oneAdj-AMS
3588 [e]τῶν
tōn
of theArt-GMP
1543 [e]ἑκατονταρχῶν
hekatontarchōn
centurions,N-GMP
5346 [e]ἔφη·
ephē
he was saying,V-IIA-3S
3588 [e]Τὸν
Ton
TheArt-AMS
3494 [e]νεανίαν
neanian
young manN-AMS
3778 [e]τοῦτον
touton
thisDPro-AMS
520 [e]ἄπαγε
apage
takeV-PMA-2S
4314 [e]πρὸς
pros
toPrep
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
5506 [e]χιλίαρχον,
chiliarchon
commander;N-AMS
2192 [e]ἔχει
echei
he hasV-PIA-3S
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
518 [e]ἀπαγγεῖλαί
apangeilai
to reportV-ANA
5100 [e]τι
ti
somethingIPro-ANS
846 [e]αὐτῷ.
autō
to him.PPro-DM3S

Greek Texts
ΠΡΑΞΕΙΣ 23:17 Greek NT: Nestle 1904
προσκαλεσάμενος δὲ ὁ Παῦλος ἕνα τῶν ἑκατονταρχῶν ἔφη· Τὸν νεανίαν τοῦτον ἄπαγε πρὸς τὸν χιλίαρχον, ἔχει γὰρ ἀπαγγεῖλαί τι αὐτῷ.

ΠΡΑΞΕΙΣ 23:17 Greek NT: Westcott and Hort 1881
προσκαλεσάμενος δὲ ὁ Παῦλος ἕνα τῶν ἑκατονταρχῶν ἔφη Τὸν νεανίαν τοῦτον ἄπαγε πρὸς τὸν χιλίαρχον, ἔχει γὰρ ἀπαγγεῖλαί τι αὐτῷ.

ΠΡΑΞΕΙΣ 23:17 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
προσκαλεσάμενος δὲ ὁ Παῦλος ἕνα τῶν ἑκατονταρχῶν ἔφη Τὸν νεανίαν τοῦτον ἄπαγε / ἀπάγαγε πρὸς τὸν χιλίαρχον, ἔχει γὰρ ἀπαγγεῖλαί τι αὐτῷ.

ΠΡΑΞΕΙΣ 23:17 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Προσκαλεσάμενος δὲ ὁ Παῦλος ἕνα τῶν ἑκατοντάρχων ἔφη, Tὸν νεανίαν τοῦτον ἀπάγαγε πρὸς τὸν χιλίαρχον· ἔχει γάρ τι ἀπαγγεῖλαι αὐτῷ.

ΠΡΑΞΕΙΣ 23:17 Greek NT: Greek Orthodox Church
προσκαλεσάμενος δὲ ὁ Παῦλος ἕνα τῶν ἑκατοντάρχων ἔφη· Τὸν νεανίαν τοῦτον ἀπάγαγε πρὸς τὸν χιλίαρχον· ἔχει γάρ τι ἀπαγγεῖλαι αὐτῷ.

ΠΡΑΞΕΙΣ 23:17 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
προσκαλεσάμενος δὲ ὁ Παῦλος ἕνα τῶν ἑκατονταρχῶν ἔφη, τὸν νεανίαν τοῦτον ἄπαγε πρὸς τὸν χιλίαρχον, ἔχει γὰρ τι ἀπαγγεῖλαι αὐτῷ.

ΠΡΑΞΕΙΣ 23:17 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
προσκαλεσάμενος δὲ ὁ Παῦλος ἕνα τῶν ἑκατοντάρχων ἔφη, Τὸν νεανίαν τοῦτον ἀπάγαγε πρὸς τὸν χιλίαρχον· ἔχει γάρ τι ἀπαγγεῖλαί αὐτῷ.

ΠΡΑΞΕΙΣ 23:17 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
προσκαλεσάμενος δὲ ὁ Παῦλος ἕνα τῶν ἑκατονταρχῶν ἔφη Τὸν νεανίαν τοῦτον ἀπάγαγε πρὸς τὸν χιλίαρχον ἔχει γὰρ τι ἀπαγγεῖλαί αὐτῷ

Acts 23:17 Hebrew Bible
ויקרא פולוס לאחד משרי המאות ויאמר אליו הולך את הבחור הזה אל שר האלף כי דבר לו להודיעו׃

Acts 23:17 Aramaic NT: Peshitta
ܘܫܕܪ ܦܘܠܘܤ ܩܪܐ ܠܚܕ ܡܢ ܩܢܛܪܘܢܐ ܘܐܡܪ ܠܗ ܐܘܒܠ ܠܥܠܝܡܐ ܗܢܐ ܠܘܬ ܟܠܝܪܟܐ ܐܝܬ ܠܗ ܓܝܪ ܡܕܡ ܕܢܐܡܪ ܠܗ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Paul called one of the centurions to him and said, "Lead this young man to the commander, for he has something to report to him."

King James Bible
Then Paul called one of the centurions unto him, and said, Bring this young man unto the chief captain: for he hath a certain thing to tell him.

Holman Christian Standard Bible
Then Paul called one of the centurions and said, "Take this young man to the commander, because he has something to report to him."
Treasury of Scripture Knowledge

one.

Acts 23:23 And he called to him two centurions, saying, Make ready two hundred …

Acts 22:26 When the centurion heard that, he went and told the chief captain, …

Proverbs 22:3 A prudent man foresees the evil, and hides himself: but the simple …

Matthew 8:8,9 The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that you should …

Matthew 10:16 Behold, I send you forth as sheep in the middle of wolves: be you …

Links
Acts 23:17Acts 23:17 NIVActs 23:17 NLTActs 23:17 ESVActs 23:17 NASBActs 23:17 KJVActs 23:17 Bible AppsActs 23:17 Biblia ParalelaActs 23:17 Chinese BibleActs 23:17 French BibleActs 23:17 German BibleBible Hub
Acts 23:16
Top of Page
Top of Page