ὥραν
Englishman's Concordance
ὥραν (hōran) — 22 Occurrences

Matthew 20:3 N-AFS
GRK: περὶ τρίτην ὥραν εἶδεν ἄλλους
NAS: the third hour and saw
KJV: about the third hour, and saw others
INT: about the third hour he saw others

Matthew 20:5 N-AFS
GRK: καὶ ἐνάτην ὥραν ἐποίησεν ὡσαύτως
NAS: and the ninth hour, and did
KJV: and ninth hour, and did likewise.
INT: and ninth hour he did likewise

Matthew 20:9 N-AFS
GRK: τὴν ἑνδεκάτην ὥραν ἔλαβον ἀνὰ
NAS: the eleventh hour came,
KJV: the eleventh hour, they received
INT: the eleventh hour they received each

Matthew 20:12 N-AFS
GRK: ἔσχατοι μίαν ὥραν ἐποίησαν καὶ
NAS: [only] one hour, and you have made
KJV: [but] one hour, and
INT: last one hour have worked and

Matthew 25:13 N-AFS
GRK: οὐδὲ τὴν ὥραν ἐν ᾗ
NAS: the day nor the hour.
KJV: the day nor the hour wherein the Son
INT: nor the hour in which

Matthew 26:40 N-AFS
GRK: ἰσχύσατε μίαν ὥραν γρηγορῆσαι μετ'
NAS: not keep watch with Me for one hour?
KJV: me one hour?
INT: were you able one hour to watch with

Matthew 27:46 N-AFS
GRK: τὴν ἐνάτην ὥραν ἀνεβόησεν ὁ
NAS: About the ninth hour Jesus cried
KJV: about the ninth hour Jesus cried
INT: the ninth hour cried out

Mark 14:37 N-AFS
GRK: ἴσχυσας μίαν ὥραν γρηγορῆσαι
NAS: you not keep watch for one hour?
KJV: thou watch one hour?
INT: were you able one hour to watch

John 4:52 N-AFS
GRK: οὖν τὴν ὥραν παρ' αὐτῶν
NAS: he inquired of them the hour when
KJV: of them the hour when he began
INT: therefore the hour from them

John 4:52 N-AFS
GRK: ὅτι Ἐχθὲς ὥραν ἑβδόμην ἀφῆκεν
NAS: at the seventh hour the fever
KJV: at the seventh hour the fever
INT: Yesterday [at the] hour seventh left

John 5:35 N-AFS
GRK: ἀγαλλιαθῆναι πρὸς ὥραν ἐν τῷ
NAS: to rejoice for a while in his light.
KJV: for a season to rejoice
INT: to rejoice for an hour in the

John 12:27 N-AFS
GRK: εἰς τὴν ὥραν ταύτην
NAS: purpose I came to this hour.
KJV: unto this hour.
INT: to the hour this

Acts 3:1 N-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν ὥραν τῆς προσευχῆς
NAS: at the ninth [hour], the hour of prayer.
KJV: the temple at the hour of prayer,
INT: together the hour of prayer

Acts 10:3 N-AFS
GRK: ὡσεὶ περὶ ὥραν ἐνάτην τῆς
NAS: the ninth hour of the day
KJV: the ninth hour of the day
INT: as if about hour the ninth of the

Acts 10:9 N-AFS
GRK: προσεύξασθαι περὶ ὥραν ἕκτην
NAS: about the sixth hour to pray.
KJV: about the sixth hour:
INT: to pray about hour the sixth

1 Corinthians 15:30 N-AFS
GRK: κινδυνεύομεν πᾶσαν ὥραν
NAS: in danger every hour?
KJV: in jeopardy every hour?
INT: are in danger every hour

2 Corinthians 7:8 N-AFS
GRK: καὶ πρὸς ὥραν ἐλύπησεν ὑμᾶς
NAS: though only for a while--
KJV: though [it were] but for a season.
INT: even for an hour grieved you

Galatians 2:5 N-AFS
GRK: οὐδὲ πρὸς ὥραν εἴξαμεν τῇ
NAS: to them for even an hour, so
KJV: no, not for an hour; that the truth
INT: not even for an hour did we yield

Philemon 1:15 N-AFS
GRK: ἐχωρίσθη πρὸς ὥραν ἵνα αἰώνιον
NAS: separated [from you] for a while, that you would have him back
KJV: for a season, that
INT: he was separated [from you] for a time that eternally

Revelation 3:3 N-AFS
GRK: γνῷς ποίαν ὥραν ἥξω ἐπὶ
NAS: at what hour I will come
KJV: know what hour I will come upon
INT: shall you know what hour I will come upon

Revelation 9:15 N-AFS
GRK: εἰς τὴν ὥραν καὶ ἡμέραν
NAS: who had been prepared for the hour and day
KJV: were prepared for an hour, and a day,
INT: for the hour and day

Revelation 17:12 N-AFS
GRK: βασιλεῖς μίαν ὥραν λαμβάνουσιν μετὰ
NAS: with the beast for one hour.
KJV: kings one hour with the beast.
INT: kings one hour receive with

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page