ὡσεὶ
Englishman's Concordance
ὡσεὶ (hōsei) — 21 Occurrences

Matthew 3:16 Adv
GRK: θεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ περιστερὰν καὶ
KJV: of God descending like a dove, and
INT: God descending as a dove and

Matthew 9:36 Adv
GRK: καὶ ἐρριμμένοι ὡσεὶ πρόβατα μὴ
NAS: and dispirited like sheep
KJV: were scattered abroad, as sheep
INT: and cast away as sheep not

Matthew 14:21 Adv
GRK: ἦσαν ἄνδρες ὡσεὶ πεντακισχίλιοι χωρὶς
NAS: There were about five thousand men
KJV: were about five thousand
INT: were men about five thousand besides

Mark 9:26 Adv
GRK: καὶ ἐγένετο ὡσεὶ νεκρὸς ὥστε
NAS: out; and [the boy] became so much like a corpse
KJV: and he was as one dead; insomuch
INT: and he became as if dead so that

Luke 3:23 Adv
GRK: Ἰησοῦς ἀρχόμενος ὡσεὶ ἐτῶν τριάκοντα
NAS: Himself was about thirty
KJV: began to be about thirty years of age,
INT: Jesus beginning [to be] about years [old] thirty

Luke 9:14 Adv
GRK: ἦσαν γὰρ ὡσεὶ ἄνδρες πεντακισχίλιοι
NAS: (For there were about five thousand
KJV: For they were about five thousand men.
INT: they were for about men five thousand

Luke 9:14 Adv
GRK: αὐτοὺς κλισίας ὡσεὶ ἀνὰ πεντήκοντα
NAS: [to eat] in groups of about fifty
INT: them groups of about in fifty

Luke 9:28 Adv
GRK: λόγους τούτους ὡσεὶ ἡμέραι ὀκτὼ
NAS: Some eight days
KJV: it came to pass about an eight
INT: sayings these about days eight

Luke 22:41 Adv
GRK: ἀπ' αὐτῶν ὡσεὶ λίθου βολήν
NAS: And He withdrew from them about a stone's
KJV: from them about a stone's cast,
INT: from them about a stone's throw

Luke 22:44 Adv
GRK: ἱδρὼς αὐτοῦ ὡσεὶ θρόμβοι αἵματος
NAS: became like drops
KJV: was as it were great drops
INT: sweat of him as great drops of blood

Luke 22:59 Adv
GRK: καὶ διαστάσης ὡσεὶ ὥρας μιᾶς
NAS: After about an hour had passed,
KJV: And about the space of one
INT: And having elapsed about hour one

Luke 23:44 Adv
GRK: ἦν ἤδη ὡσεὶ ὥρα ἕκτη
NAS: It was now about the sixth hour,
KJV: And it was about the sixth hour,
INT: it was now about [the] hour sixth

Luke 24:11 Adv
GRK: ἐνώπιον αὐτῶν ὡσεὶ λῆρος τὰ
KJV: to them as idle tales, and
INT: before them like idle talk the

Acts 1:15 Adv
GRK: τὸ αὐτὸ ὡσεὶ ἑκατὸν εἴκοσι
INT: the same about a hundred [and] twenty

Acts 2:3 Adv
GRK: διαμεριζόμεναι γλῶσσαι ὡσεὶ πυρός καὶ
KJV: cloven tongues like as of fire, and
INT: divided tongues as of fire And

Acts 2:41 Adv
GRK: ἐκείνῃ ψυχαὶ ὡσεὶ τρισχίλιαι
NAS: there were added about three thousand
KJV: there were added [unto them] about three thousand
INT: that souls about three thousand

Acts 6:15 Adv
GRK: πρόσωπον αὐτοῦ ὡσεὶ πρόσωπον ἀγγέλου
NAS: his face like the face
KJV: face as it had been the face
INT: face of him as [the] face of an angel

Acts 10:3 Adv
GRK: ὁράματι φανερῶς ὡσεὶ περὶ ὥραν
NAS: About the ninth hour
KJV: evidently about the ninth
INT: a vision plainly as if about hour

Acts 19:7 Adv
GRK: πάντες ἄνδρες ὡσεὶ δώδεκα
NAS: There were in all about twelve men.
KJV: the men were about twelve.
INT: all men about twelve

Romans 6:13 Adv
GRK: τῷ θεῷ ὡσεὶ ἐκ νεκρῶν
INT: to God as from among [the] dead

Hebrews 1:12 Adv
GRK: καὶ ὡσεὶ περιβόλαιον ἑλίξεις
KJV: And as a vesture shalt thou fold
INT: and as a robe you will roll up

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page