ὥρας
Englishman's Concordance
ὥρας (hōras) — 21 Occurrences

Matthew 9:22 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης
KJV: from that hour.
INT: from the hour very

Matthew 15:28 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης
KJV: from that very hour.
INT: from the hour very

Matthew 17:18 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης
KJV: from that very hour.
INT: from the hour once

Matthew 24:36 N-GFS
GRK: ἐκείνης καὶ ὥρας οὐδεὶς οἶδεν
NAS: But of that day and hour no one
KJV: day and hour knoweth no
INT: that and hour no one knows

Matthew 27:45 N-GFS
GRK: δὲ ἕκτης ὥρας σκότος ἐγένετο
NAS: Now from the sixth hour darkness fell
KJV: from the sixth hour there was darkness
INT: moreover sixth [the] hour darkness was

Matthew 27:45 N-GFS
GRK: γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης
NAS: until the ninth hour.
KJV: unto the ninth hour.
INT: land until [the] hour ninth

Mark 6:35 N-GFS
GRK: Καὶ ἤδη ὥρας πολλῆς γενομένης
NAS: quite late, His disciples
KJV: And when the day was now
INT: And already an hour late [it] being

Mark 11:11 N-GFS
GRK: οὔσης τῆς ὥρας ἐξῆλθεν εἰς
INT: being the hour he went out to

Mark 13:32 N-GFS
GRK: ἢ τῆς ὥρας οὐδεὶς οἶδεν
NAS: But of that day or hour no one knows,
KJV: day and [that] hour knoweth no man,
INT: or the hour no one knows

Mark 15:33 N-GFS
GRK: Καὶ γενομένης ὥρας ἕκτης σκότος
NAS: When the sixth hour came, darkness
KJV: the sixth hour was come,
INT: and having arrived [the] hour sixth darkness

Mark 15:33 N-GFS
GRK: γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης
NAS: until the ninth hour.
KJV: until the ninth hour.
INT: land until [the] hour ninth

Luke 22:59 N-GFS
GRK: διαστάσης ὡσεὶ ὥρας μιᾶς ἄλλος
NAS: After about an hour had passed,
KJV: of one hour after another
INT: having elapsed about hour one other

Luke 23:44 N-GFS
GRK: γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης
NAS: until the ninth hour,
KJV: until the ninth hour.
INT: land until [the] hour ninth

John 12:27 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς ὥρας ταύτης ἀλλὰ
NAS: Me from this hour? But for this
KJV: from this hour: but for this
INT: from the hour this But

John 19:27 N-GFS
GRK: ἐκείνης τῆς ὥρας ἔλαβεν ὁ
NAS: your mother! From that hour the disciple
KJV: from that hour that disciple took
INT: that hour took the

Acts 10:30 N-GFS
GRK: ταύτης τῆς ὥρας ἤμην τὴν
NAS: to this hour, I was praying
KJV: until this hour; and at the ninth
INT: this the hour I was the

Acts 19:34 N-AFP
GRK: ὡς ἐπὶ ὥρας δύο κραζόντων
NAS: for about two hours, Great is Artemis
KJV: of two hours cried out,
INT: about ongoing hours two crying out

Acts 23:23 N-GFS
GRK: ἀπὸ τρίτης ὥρας τῆς νυκτός
NAS: by the third hour of the night
KJV: at the third hour of the night;
INT: for the third hour of the night

1 Corinthians 4:11 N-GFS
GRK: τῆς ἄρτι ὥρας καὶ πεινῶμεν
NAS: present hour we are both
KJV: Even unto this present hour we both
INT: the present hour both we hunger

1 Thessalonians 2:17 N-GFS
GRK: πρὸς καιρὸν ὥρας προσώπῳ οὐ
NAS: from you for a short while-- in person,
KJV: you for a short time in presence,
INT: for time of an hour in face not

Revelation 3:10 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς ὥρας τοῦ πειρασμοῦ
NAS: will keep you from the hour of testing,
KJV: from the hour of temptation,
INT: out of the hour of the of trial

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page