ἀληθείας
Englishman's Concordance
ἀληθείας (alētheias) — 43 Occurrences

Mark 12:14 N-GFS
GRK: ἀλλ' ἐπ' ἀληθείας τὴν ὁδὸν
NAS: of God in truth. Is it lawful
KJV: of God in truth: Is it lawful to give
INT: but with truth the way

Mark 12:32 N-GFS
GRK: διδάσκαλε ἐπ' ἀληθείας εἶπες ὅτι
KJV: thou hast said the truth: for there is
INT: teacher according to truth you have said that

Luke 4:25 N-GFS
GRK: ἐπ' ἀληθείας δὲ λέγω
NAS: But I say to you in truth, there were many
KJV: you of a truth, many widows
INT: over in truth moreover I say

Luke 20:21 N-GFS
GRK: ἀλλ' ἐπ' ἀληθείας τὴν ὁδὸν
NAS: the way of God in truth.
KJV: the way of God truly:
INT: but with truth the way

Luke 22:59 N-GFS
GRK: λέγων Ἐπ' ἀληθείας καὶ οὗτος
KJV: saying, Of a truth this [fellow] also
INT: saying In truth also this one

John 1:14 N-GFS
GRK: χάριτος καὶ ἀληθείας
NAS: full of grace and truth.
KJV: of grace and truth.
INT: of grace and truth

John 14:17 N-GFS
GRK: πνεῦμα τῆς ἀληθείας ὃ ὁ
NAS: [that is] the Spirit of truth, whom
KJV: [Even] the Spirit of truth; whom
INT: Spirit of truth whom the

John 15:26 N-GFS
GRK: πνεῦμα τῆς ἀληθείας ὃ παρὰ
NAS: [that is] the Spirit of truth who
KJV: [even] the Spirit of truth, which
INT: Spirit of truth who from

John 16:13 N-GFS
GRK: πνεῦμα τῆς ἀληθείας ὁδηγήσει ὑμᾶς
NAS: He, the Spirit of truth, comes,
KJV: the Spirit of truth, is come,
INT: Spirit of truth he will guide you

John 18:37 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς ἀληθείας ἀκούει μου
NAS: Everyone who is of the truth hears
KJV: that is of the truth heareth my
INT: of the truth hears of me

Acts 4:27 N-GFS
GRK: γὰρ ἐπ' ἀληθείας ἐν τῇ
KJV: For of a truth against thy
INT: indeed truly of a truth in the

Acts 10:34 N-GFS
GRK: εἶπεν Ἐπ' ἀληθείας καταλαμβάνομαι ὅτι
NAS: said: I most certainly
KJV: and said, Of a truth I perceive that
INT: said certainly truth I understand that

Acts 26:25 N-GFS
GRK: Φῆστε ἀλλὰ ἀληθείας καὶ σωφροσύνης
NAS: words of sober truth.
KJV: the words of truth and
INT: Festus but truth and rational

Romans 2:20 N-GFS
GRK: καὶ τῆς ἀληθείας ἐν τῷ
NAS: of knowledge and of the truth,
KJV: and of the truth in
INT: and of the truth in the

Romans 15:8 N-GFS
GRK: περιτομῆς ὑπὲρ ἀληθείας θεοῦ εἰς
NAS: on behalf of the truth of God
KJV: for the truth of God,
INT: of [the] circumcision for [the] truth of God in order

1 Corinthians 5:8 N-GFS
GRK: εἰλικρινείας καὶ ἀληθείας
NAS: bread of sincerity and truth.
KJV: [bread] of sincerity and truth.
INT: of sincerity and of truth

2 Corinthians 4:2 N-GFS
GRK: φανερώσει τῆς ἀληθείας συνιστάνοντες ἑαυτοὺς
NAS: but by the manifestation of truth commending
KJV: by manifestation of the truth commending
INT: by manifestation of the truth commending ourselves

2 Corinthians 6:7 N-GFS
GRK: ἐν λόγῳ ἀληθείας ἐν δυνάμει
NAS: in the word of truth, in the power
KJV: By the word of truth, by the power
INT: in [the] word of truth in [the] power

2 Corinthians 13:8 N-GFS
GRK: κατὰ τῆς ἀληθείας ἀλλὰ ὑπὲρ
NAS: against the truth, but [only] for the truth.
KJV: nothing against the truth, but for
INT: against the truth but for

2 Corinthians 13:8 N-GFS
GRK: ὑπὲρ τῆς ἀληθείας
NAS: the truth, but [only] for the truth.
KJV: but for the truth.
INT: for the truth

Ephesians 1:13 N-GFS
GRK: λόγον τῆς ἀληθείας τὸ εὐαγγέλιον
NAS: to the message of truth, the gospel
KJV: the word of truth, the gospel
INT: word of truth the gospel

Ephesians 4:24 N-GFS
GRK: ὁσιότητι τῆς ἀληθείας
NAS: and holiness of the truth.
KJV: righteousness and true holiness.
INT: holiness of truth

Colossians 1:5 N-GFS
GRK: λόγῳ τῆς ἀληθείας τοῦ εὐαγγελίου
NAS: in the word of truth, the gospel
KJV: the word of the truth of the gospel;
INT: word of the truth the gospel

2 Thessalonians 2:10 N-GFS
GRK: ἀγάπην τῆς ἀληθείας οὐκ ἐδέξαντο
NAS: the love of the truth so
KJV: not the love of the truth, that they
INT: love of the truth not they received

2 Thessalonians 2:13 N-GFS
GRK: καὶ πίστει ἀληθείας
NAS: by the Spirit and faith in the truth.
KJV: and belief of the truth:
INT: and belief of [the] truth

1 Timothy 2:4 N-GFS
GRK: εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν
NAS: to the knowledge of the truth.
KJV: unto the knowledge of the truth.
INT: to knowledge of [the] truth to come

1 Timothy 3:15 N-GFS
GRK: ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας
NAS: the pillar and support of the truth.
KJV: and ground of the truth.
INT: base of the truth

1 Timothy 6:5 N-GFS
GRK: ἀπεστερημένων τῆς ἀληθείας νομιζόντων πορισμὸν
NAS: and deprived of the truth, who suppose
KJV: destitute of the truth, supposing
INT: destitute of the truth holding gain

2 Timothy 2:15 N-GFS
GRK: λόγον τῆς ἀληθείας
NAS: accurately handling the word of truth.
KJV: rightly dividing the word of truth.
INT: word the of truth

2 Timothy 2:25 N-GFS
GRK: εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας
NAS: leading to the knowledge of the truth,
KJV: to the acknowledging of the truth;
INT: to acknowledgment of [the] truth

2 Timothy 3:7 N-GFS
GRK: εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν δυνάμενα
NAS: to come to the knowledge of the truth.
KJV: to the knowledge of the truth.
INT: to [the] knowledge of [the] truth to come able

2 Timothy 4:4 N-GFS
GRK: μὲν τῆς ἀληθείας τὴν ἀκοὴν
NAS: their ears from the truth and will turn aside
KJV: from the truth, and
INT: indeed the truth the ear

Titus 1:1 N-GFS
GRK: καὶ ἐπίγνωσιν ἀληθείας τῆς κατ'
NAS: and the knowledge of the truth which is according
KJV: the acknowledging of the truth which
INT: and knowledge of [the] truth which [is] according to

Hebrews 10:26 N-GFS
GRK: ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθείας οὐκέτι περὶ
NAS: the knowledge of the truth, there no longer
KJV: the knowledge of the truth, there remaineth
INT: knowledge of the truth no longer for

James 1:18 N-GFS
GRK: ἡμᾶς λόγῳ ἀληθείας εἰς τὸ
NAS: by the word of truth, so
KJV: us with the word of truth, that we
INT: us by [the] word of truth for

James 3:14 N-GFS
GRK: κατὰ τῆς ἀληθείας
NAS: and [so] lie against the truth.
KJV: lie not against the truth.
INT: against the truth

James 5:19 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς ἀληθείας καὶ ἐπιστρέψῃ
NAS: you strays from the truth and one
KJV: do err from the truth, and one
INT: from the truth and bring back

1 Peter 1:22 N-GFS
GRK: ὑπακοῇ τῆς ἀληθείας εἰς φιλαδελφίαν
NAS: Since you have in obedience to the truth purified
KJV: obeying the truth through
INT: obedience to the truth to brotherly love

2 Peter 2:2 N-GFS
GRK: ὁδὸς τῆς ἀληθείας βλασφημηθήσεται
NAS: of them the way of the truth will be maligned;
KJV: the way of truth shall be evil spoken of.
INT: way of the truth will be evil spoken of

1 John 2:21 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς ἀληθείας οὐκ ἔστιν
NAS: no lie is of the truth.
KJV: is of the truth.
INT: of the truth not is

1 John 3:19 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς ἀληθείας ἐσμέν καὶ
NAS: by this that we are of the truth, and will assure
KJV: we are of the truth, and shall assure
INT: of the truth we are and

1 John 4:6 N-GFS
GRK: πνεῦμα τῆς ἀληθείας καὶ τὸ
NAS: the spirit of truth and the spirit
KJV: the spirit of truth, and
INT: spirit of truth and the

3 John 1:12 N-GFS
GRK: αὐτῆς τῆς ἀληθείας καὶ ἡμεῖς
NAS: from everyone, and from the truth itself;
KJV: [men], and of the truth itself: yea,
INT: itself the truth and we

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page