ἀλήθειαν
Englishman's Concordance
ἀλήθειαν (alētheian) — 22 Occurrences

Mark 5:33 N-AFS
GRK: πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν
NAS: Him and told Him the whole truth.
KJV: him all the truth.
INT: all the truth

John 3:21 N-AFS
GRK: ποιῶν τὴν ἀλήθειαν ἔρχεται πρὸς
NAS: But he who practices the truth comes
KJV: But he that doeth truth cometh to
INT: practices the truth comes to

John 8:32 N-AFS
GRK: γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ
NAS: and you will know the truth, and the truth
KJV: ye shall know the truth, and
INT: you will know the truth and the

John 8:40 N-AFS
GRK: ὃς τὴν ἀλήθειαν ὑμῖν λελάληκα
NAS: has told you the truth, which
KJV: you the truth, which
INT: who the truth to you has spoken

John 8:45 N-AFS
GRK: ὅτι τὴν ἀλήθειαν λέγω οὐ
NAS: I speak the truth, you do not believe
KJV: I tell [you] the truth, ye believe me
INT: because the truth speak not

John 8:46 N-AFS
GRK: ἁμαρτίας εἰ ἀλήθειαν λέγω διὰ
NAS: I speak truth, why
KJV: if I say the truth, why do
INT: sin if truth I speak because of

John 16:7 N-AFS
GRK: ἐγὼ τὴν ἀλήθειαν λέγω ὑμῖν
NAS: But I tell you the truth, it is to your advantage
KJV: you the truth; It is expedient
INT: I the truth say to you

Romans 1:18 N-AFS
GRK: τῶν τὴν ἀλήθειαν ἐν ἀδικίᾳ
NAS: who suppress the truth in unrighteousness,
KJV: who hold the truth in
INT: who the truth by unrighteousness

Romans 1:25 N-AFS
GRK: μετήλλαξαν τὴν ἀλήθειαν τοῦ θεοῦ
NAS: For they exchanged the truth of God
KJV: Who changed the truth of God into
INT: changed the truth of God

Romans 2:2 N-AFS
GRK: ἐστὶν κατὰ ἀλήθειαν ἐπὶ τοὺς
KJV: according to truth against
INT: is according to truth upon those that

Romans 9:1 N-AFS
GRK: Ἀλήθειαν λέγω ἐν
NAS: I am telling the truth in Christ,
KJV: I say the truth in Christ,
INT: Truth I speak in

2 Corinthians 12:6 N-AFS
GRK: ἔσομαι ἄφρων ἀλήθειαν γὰρ ἐρῶ
NAS: for I will be speaking the truth; but I refrain
KJV: I will say the truth: but
INT: I will be a fool for truth indeed I will say

Galatians 2:14 N-AFS
GRK: πρὸς τὴν ἀλήθειαν τοῦ εὐαγγελίου
NAS: about the truth of the gospel,
KJV: according to the truth of the gospel,
INT: according to the truth of the gospel

Ephesians 4:25 N-AFS
GRK: ψεῦδος λαλεῖτε ἀλήθειαν ἕκαστος μετὰ
NAS: SPEAK TRUTH EACH ONE
KJV: speak every man truth with his
INT: falsehood speak truth each with

1 Timothy 2:7 N-AFS
GRK: καὶ ἀπόστολος ἀλήθειαν λέγω οὐ
NAS: (I am telling the truth, I am not lying)
KJV: (I speak the truth in
INT: and apostle [the] truth I speak not

1 Timothy 4:3 N-AFS
GRK: ἐπεγνωκόσι τὴν ἀλήθειαν
NAS: who believe and know the truth.
KJV: and know the truth.
INT: [those] who know the truth

2 Timothy 2:18 N-AFS
GRK: περὶ τὴν ἀλήθειαν ἠστόχησαν λέγοντες
NAS: have gone astray from the truth saying
KJV: concerning the truth have erred,
INT: concerning the truth missed the mark asserting

Titus 1:14 N-AFS
GRK: ἀποστρεφομένων τὴν ἀλήθειαν
NAS: of men who turn away from the truth.
KJV: of men, that turn from the truth.
INT: turning away from the truth

1 John 1:6 N-AFS
GRK: ποιοῦμεν τὴν ἀλήθειαν
NAS: we lie and do not practice the truth;
KJV: do not the truth:
INT: do practice the truth

1 John 2:21 N-AFS
GRK: οἴδατε τὴν ἀλήθειαν ἀλλ' ὅτι
NAS: you do not know the truth, but because
KJV: ye know not the truth, but because
INT: you know the truth but because

2 John 1:1 N-AFS
GRK: ἐγνωκότες τὴν ἀλήθειαν
NAS: all who know the truth,
KJV: all they that have known the truth;
INT: have known the truth

2 John 1:2 N-AFS
GRK: διὰ τὴν ἀλήθειαν τὴν μένουσαν
NAS: for the sake of the truth which abides
KJV: For the truth's sake, which dwelleth
INT: for sake of the truth which abides

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page