ἀλέκτορα
Englishman's Concordance
ἀλέκτορα (alektora) — 5 Occurrences

Matthew 26:34 N-AMS
GRK: νυκτὶ πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι τρὶς
NAS: before a rooster crows,
KJV: before the cock crow,
INT: night before [the] rooster crows three times

Matthew 26:75 N-AMS
GRK: ὅτι Πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι τρὶς
NAS: Before a rooster crows,
KJV: Before the cock crow,
INT: Before [the] rooster crows three times

Mark 14:30 N-AMS
GRK: ἢ δὶς ἀλέκτορα φωνῆσαι τρίς
NAS: night, before a rooster crows twice,
KJV: night, before the cock crow twice,
INT: that twice [the] rooster crows three times

Mark 14:72 N-AMS
GRK: ὅτι Πρὶν ἀλέκτορα δὶς φωνῆσαι
NAS: to him, Before a rooster crows
KJV: Before the cock crow twice,
INT: Before [the] rooster twice crows

Luke 22:61 N-AMS
GRK: ὅτι Πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι σήμερον
NAS: him, Before a rooster crows
KJV: Before the cock crow,
INT: Before [the] rooster crows today

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page