2671. κατάρα (katara)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2671. κατάρα (katara) — 6 Occurrences

Galatians 3:10 N-AFS
GRK: εἰσὶν ὑπὸ κατάραν εἰσίν γέγραπται
NAS: are under a curse; for it is written,
KJV: under the curse: for
INT: are under a curse are it has been written

Galatians 3:13 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς κατάρας τοῦ νόμου
NAS: redeemed us from the curse of the Law,
KJV: from the curse of the law,
INT: from the curse of the law

Galatians 3:13 N-NFS
GRK: ὑπὲρ ἡμῶν κατάρα ὅτι γέγραπται
NAS: having become a curse for us -- for it is written,
KJV: of the law, being made a curse for us:
INT: for us a curse it has been written

Hebrews 6:8 N-GFS
GRK: ἀδόκιμος καὶ κατάρας ἐγγύς ἧς
NAS: and close to being cursed, and it ends
KJV: and [is] nigh unto cursing; whose end
INT: [is] rejected and a curse near to of which

James 3:10 N-NFS
GRK: εὐλογία καὶ κατάρα οὐ χρή
NAS: [both] blessing and cursing. My brethren,
KJV: blessing and cursing. My brethren,
INT: blessing and cursing Not ought

2 Peter 2:14 N-GFS
GRK: πλεονεξίας ἔχοντες κατάρας τέκνα
NAS: trained in greed, accursed children;
KJV: with covetous practices; cursed children:
INT: in craving having of curse children

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page