3398. μικρός, (mikros)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3398. μικρός, (mikros) — 46 Occurrences

Matthew 10:42 Adj-GMP
GRK: ἕνα τῶν μικρῶν τούτων ποτήριον
NAS: to one of these little ones even a cup
KJV: of these little ones a cup
INT: one of the little ones of these a cup

Matthew 11:11 Adj-NMS-C
GRK: ὁ δὲ μικρότερος ἐν τῇ
NAS: the one who is least in the kingdom
KJV: notwithstanding he that is least in
INT: and [the] least in the

Matthew 13:32 Adj-NNS-C
GRK: μικρότερον μέν ἐστιν
NAS: and this is smaller than all
KJV: indeed is the least of all seeds:
INT: which smallest indeed is

Matthew 18:6 Adj-GMP
GRK: ἕνα τῶν μικρῶν τούτων τῶν
NAS: of these little ones who believe
KJV: one of these little ones which believe
INT: one of the little ones of these who

Matthew 18:10 Adj-GMP
GRK: ἑνὸς τῶν μικρῶν τούτων λέγω
NAS: of these little ones, for I say
KJV: one of these little ones; for I say
INT: one of the little ones of these I say

Matthew 18:14 Adj-GMP
GRK: ἓν τῶν μικρῶν τούτων
NAS: that one of these little ones perish.
KJV: of these little ones should perish.
INT: one of the little ones of these

Matthew 26:39 Adj-AMS
GRK: καὶ προελθὼν μικρὸν ἔπεσεν ἐπὶ
INT: And having gone forward a little he fell upon

Matthew 26:73 Adj-ANS
GRK: μετὰ μικρὸν δὲ προσελθόντες
INT: After a little while also having come to [him]

Mark 4:31 Adj-NNS-C
GRK: τῆς γῆς μικρότερον ὂν πάντων
NAS: upon the soil, though it is smaller than all
KJV: the earth, is less than all
INT: the earth smallest is of all

Mark 9:42 Adj-GMP
GRK: ἕνα τῶν μικρῶν τούτων τῶν
NAS: of these little ones who believe
KJV: one of [these] little ones that believe
INT: one of the little ones these who

Mark 14:35 Adj-ANS
GRK: καὶ προελθὼν μικρὸν ἔπιπτεν ἐπὶ
INT: And having gone forward a little he fell upon

Mark 14:70 Adj-AMS
GRK: καὶ μετὰ μικρὸν πάλιν οἱ
INT: And after a little again those

Mark 15:40 Adj-GMS
GRK: Ἰακώβου τοῦ μικροῦ καὶ Ἰωσῆτος
NAS: of James the Less and Joses,
KJV: of James the less and
INT: of James the least and of Joseph

Luke 7:28 Adj-NMS-C
GRK: ὁ δὲ μικρότερος ἐν τῇ
NAS: yet he who is least in the kingdom
KJV: but he that is least in
INT: yet [the] least in the

Luke 9:48 Adj-NMS-C
GRK: ὁ γὰρ μικρότερος ἐν πᾶσιν
NAS: Me; for the one who is least among
KJV: for he that is least among you
INT: the [one who] indeed least among all

Luke 12:32 Adj-NNS
GRK: φοβοῦ τὸ μικρὸν ποίμνιον ὅτι
NAS: Do not be afraid, little flock,
KJV: Fear not, little flock; for
INT: fear little flock for

Luke 17:2 Adj-GMP
GRK: σκανδαλίσῃ τῶν μικρῶν τούτων ἕνα
NAS: one of these little ones to stumble.
KJV: one of these little ones.
INT: he should cause to stumble little of these one

Luke 19:3 Adj-NMS
GRK: τῇ ἡλικίᾳ μικρὸς ἦν
NAS: of the crowd, for he was small in stature.
KJV: because he was little of stature.
INT: in stature small he was

John 7:33 Adj-AMS
GRK: Ἔτι χρόνον μικρὸν μεθ' ὑμῶν
NAS: Jesus said, For a little while longer
KJV: unto them, Yet a little while am I
INT: Yet time a little with you

John 12:35 Adj-AMS
GRK: Ἰησοῦς Ἔτι μικρὸν χρόνον τὸ
NAS: said to them, For a little while
KJV: unto them, Yet a little while is
INT: Jesus Yet a little while the

John 13:33 Adj-ANS
GRK: Τεκνία ἔτι μικρὸν μεθ' ὑμῶν
INT: Little children yet a little while with you

John 14:19 Adj-ANS
GRK: ἔτι μικρὸν καὶ ὁ
INT: Yet a little while and the

John 16:16 Adj-ANS
GRK: Μικρὸν καὶ οὐκέτι
INT: A little [while] and no longer

John 16:16 Adj-ANS
GRK: καὶ πάλιν μικρὸν καὶ ὄψεσθέ
INT: and again a little [while] and you will see

John 16:17 Adj-ANS
GRK: λέγει ἡμῖν Μικρὸν καὶ οὐ
INT: he says to us A little [while] and not

John 16:17 Adj-ANS
GRK: καὶ πάλιν μικρὸν καὶ ὄψεσθέ
INT: and again a little [while] and you will see

John 16:18 Adj-ANS
GRK: λέγει τὸ μικρόν οὐκ οἴδαμεν
INT: he says a little [while] not We do know

John 16:19 Adj-ANS
GRK: ὅτι εἶπον Μικρὸν καὶ οὐ
INT: that I said A little [while] and not

John 16:19 Adj-ANS
GRK: καὶ πάλιν μικρὸν καὶ ὄψεσθέ
INT: and again a little [while] and you will see

Acts 8:10 Adj-GMS
GRK: πάντες ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου
NAS: and they all, from smallest to greatest,
KJV: from the least to
INT: all from small to great

Acts 26:22 Adj-DMS
GRK: ἕστηκα μαρτυρόμενος μικρῷ τε καὶ
NAS: both to small and great,
KJV: witnessing both to small and great,
INT: I have stood bearing witness to small both and

1 Corinthians 5:6 Adj-NFS
GRK: οἴδατε ὅτι μικρὰ ζύμη ὅλον
NAS: Do you not know that a little leaven
KJV: not that a little leaven leaveneth
INT: Know you that a little leaven all

2 Corinthians 11:1 Adj-ANS
GRK: ἀνείχεσθέ μου μικρόν τι ἀφροσύνης
INT: you were bearing with me a little any in foolishness

2 Corinthians 11:16 Adj-ANS
GRK: ἵνα κἀγὼ μικρόν τι καυχήσωμαι
INT: that I also little a might boast

Galatians 5:9 Adj-NFS
GRK: μικρὰ ζύμη ὅλον
NAS: A little leaven leavens
KJV: A little leaven leaveneth
INT: A little leaven all

Hebrews 8:11 Adj-GMS
GRK: με ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου
NAS: WILL KNOW ME, FROM THE LEAST TO THE GREATEST
KJV: me, from the least to the greatest.
INT: me from [the] least to [the] greatest

Hebrews 10:37 Adj-ANS
GRK: ἔτι γὰρ μικρὸν ὅσον ὅσον
INT: yet indeed little very while

James 3:5 Adj-NNS
GRK: ἡ γλῶσσα μικρὸν μέλος ἐστὶν
NAS: the tongue is a small part
KJV: the tongue is a little member, and
INT: the tongue a little member is

Revelation 3:8 Adj-AFS
GRK: αὐτήν ὅτι μικρὰν ἔχεις δύναμιν
NAS: you have a little power,
KJV: for thou hast a little strength, and
INT: it because a little you have power

Revelation 6:11 Adj-AMS
GRK: ἔτι χρόνον μικρόν ἕως πληρωθῶσιν
NAS: that they should rest for a little while
KJV: yet for a little season,
INT: yet a time little until would be fulfilled

Revelation 11:18 Adj-AMP
GRK: σου τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς
NAS: Your name, the small and the great,
KJV: thy name, small and great;
INT: of you the small and the

Revelation 13:16 Adj-AMP
GRK: πάντας τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς
NAS: all, the small and the great,
KJV: he causeth all, both small and great,
INT: all the small and the

Revelation 19:5 Adj-NMP
GRK: αὐτόν οἱ μικροὶ καὶ οἱ
NAS: you who fear Him, the small and the great.
KJV: him, both small and great.
INT: him the small and the

Revelation 19:18 Adj-GMP
GRK: δούλων καὶ μικρῶν καὶ μεγάλων
NAS: and slaves, and small and great.
KJV: bond, both small and great.
INT: slaves and small and great

Revelation 20:3 Adj-AMS
GRK: λυθῆναι αὐτὸν μικρὸν χρόνον
NAS: he must be released for a short time.
KJV: must be loosed a little season.
INT: must be released him a little time

Revelation 20:12 Adj-AMP
GRK: καὶ τοὺς μικρούς ἑστῶτας ἐνώπιον
NAS: the great and the small, standing
KJV: I saw the dead, small and great,
INT: and small standing before

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page