μικρὸν
Englishman's Concordance
μικρὸν (mikron) — 22 Occurrences

Matthew 26:39 Adj-AMS
GRK: καὶ προελθὼν μικρὸν ἔπεσεν ἐπὶ
INT: And having gone forward a little he fell upon

Matthew 26:73 Adj-ANS
GRK: μετὰ μικρὸν δὲ προσελθόντες
INT: After a little while also having come to [him]

Mark 14:35 Adj-ANS
GRK: καὶ προελθὼν μικρὸν ἔπιπτεν ἐπὶ
INT: And having gone forward a little he fell upon

Mark 14:70 Adj-AMS
GRK: καὶ μετὰ μικρὸν πάλιν οἱ
INT: And after a little again those

Luke 12:32 Adj-NNS
GRK: φοβοῦ τὸ μικρὸν ποίμνιον ὅτι
NAS: Do not be afraid, little flock,
KJV: Fear not, little flock; for
INT: fear little flock for

John 7:33 Adj-AMS
GRK: Ἔτι χρόνον μικρὸν μεθ' ὑμῶν
NAS: Jesus said, For a little while longer
KJV: unto them, Yet a little while am I
INT: Yet time a little with you

John 12:35 Adj-AMS
GRK: Ἰησοῦς Ἔτι μικρὸν χρόνον τὸ
NAS: said to them, For a little while
KJV: unto them, Yet a little while is
INT: Jesus Yet a little while the

John 13:33 Adj-ANS
GRK: Τεκνία ἔτι μικρὸν μεθ' ὑμῶν
INT: Little children yet a little while with you

John 14:19 Adj-ANS
GRK: ἔτι μικρὸν καὶ ὁ
INT: Yet a little while and the

John 16:16 Adj-ANS
GRK: Μικρὸν καὶ οὐκέτι
INT: A little [while] and no longer

John 16:16 Adj-ANS
GRK: καὶ πάλιν μικρὸν καὶ ὄψεσθέ
INT: and again a little [while] and you will see

John 16:17 Adj-ANS
GRK: λέγει ἡμῖν Μικρὸν καὶ οὐ
INT: he says to us A little [while] and not

John 16:17 Adj-ANS
GRK: καὶ πάλιν μικρὸν καὶ ὄψεσθέ
INT: and again a little [while] and you will see

John 16:18 Adj-ANS
GRK: λέγει τὸ μικρόν οὐκ οἴδαμεν
INT: he says a little [while] not We do know

John 16:19 Adj-ANS
GRK: ὅτι εἶπον Μικρὸν καὶ οὐ
INT: that I said A little [while] and not

John 16:19 Adj-ANS
GRK: καὶ πάλιν μικρὸν καὶ ὄψεσθέ
INT: and again a little [while] and you will see

2 Corinthians 11:1 Adj-ANS
GRK: ἀνείχεσθέ μου μικρόν τι ἀφροσύνης
INT: you were bearing with me a little any in foolishness

2 Corinthians 11:16 Adj-ANS
GRK: ἵνα κἀγὼ μικρόν τι καυχήσωμαι
INT: that I also little a might boast

Hebrews 10:37 Adj-ANS
GRK: ἔτι γὰρ μικρὸν ὅσον ὅσον
INT: yet indeed little very while

James 3:5 Adj-NNS
GRK: ἡ γλῶσσα μικρὸν μέλος ἐστὶν
NAS: the tongue is a small part
KJV: the tongue is a little member, and
INT: the tongue a little member is

Revelation 6:11 Adj-AMS
GRK: ἔτι χρόνον μικρόν ἕως πληρωθῶσιν
NAS: that they should rest for a little while
KJV: yet for a little season,
INT: yet a time little until would be fulfilled

Revelation 20:3 Adj-AMS
GRK: λυθῆναι αὐτὸν μικρὸν χρόνον
NAS: he must be released for a short time.
KJV: must be loosed a little season.
INT: must be released him a little time

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page