2917. κρίμα (krima)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2917. κρίμα (krima) — 28 Occurrences

Matthew 7:2 N-DNS
GRK: ᾧ γὰρ κρίματι κρίνετε κριθήσεσθε
NAS: For in the way you judge,
KJV: what judgment ye judge,
INT: that which for judgment you judge you will be judged

Matthew 23:14 Noun-ANS
GRK: λήψεσθε περισσότερον κρίμα
KJV: the greater damnation.
INT: you shall receive more abundant judgment

Mark 12:40 N-ANS
GRK: λήμψονται περισσότερον κρίμα
NAS: will receive greater condemnation.
KJV: shall receive greater damnation.
INT: will receive greater judgment

Luke 20:47 N-ANS
GRK: λήμψονται περισσότερον κρίμα
NAS: will receive greater condemnation.
KJV: shall receive greater damnation.
INT: will receive more abundant judgment

Luke 23:40 N-DNS
GRK: τῷ αὐτῷ κρίματι εἶ
NAS: the same sentence of condemnation?
KJV: in the same condemnation?
INT: the same judgment are

Luke 24:20 N-ANS
GRK: ἡμῶν εἰς κρίμα θανάτου καὶ
NAS: delivered Him to the sentence of death,
KJV: him to be condemned to death, and
INT: of us to judgment of death and

John 9:39 N-ANS
GRK: Ἰησοῦς Εἰς κρίμα ἐγὼ εἰς
NAS: said, For judgment I came
KJV: said, For judgment I am come
INT: Jesus For judgment I into

Acts 24:25 N-GNS
GRK: καὶ τοῦ κρίματος τοῦ μέλλοντος
NAS: self-control and the judgment to come,
KJV: and judgment to come,
INT: and the judgment is about to be

Romans 2:2 N-NNS
GRK: ὅτι τὸ κρίμα τοῦ θεοῦ
NAS: And we know that the judgment of God
KJV: that the judgment of God
INT: that the judgment of God

Romans 2:3 N-ANS
GRK: ἐκφεύξῃ τὸ κρίμα τοῦ θεοῦ
NAS: [yourself], that you will escape the judgment of God?
KJV: thou shalt escape the judgment of God?
INT: will escape the judgment of God

Romans 3:8 N-NNS
GRK: ὧν τὸ κρίμα ἔνδικόν ἐστιν
NAS: may come ? Their condemnation is just.
KJV: may come? whose damnation is just.
INT: Their condemnation just is

Romans 5:16 N-NNS
GRK: μὲν γὰρ κρίμα ἐξ ἑνὸς
NAS: for on the one hand the judgment [arose] from one
KJV: for the judgment [was] by
INT: truly indeed judgment [was] of one

Romans 11:33 N-NNP
GRK: ἀνεξεραύνητα τὰ κρίματα αὐτοῦ καὶ
NAS: unsearchable are His judgments and unfathomable
KJV: [are] his judgments, and
INT: unsearchable the judgments of him and

Romans 13:2 N-ANS
GRK: ἀνθεστηκότες ἑαυτοῖς κρίμα λήμψονται
NAS: will receive condemnation upon themselves.
KJV: shall receive to themselves damnation.
INT: resist to themselves judgment will receive

1 Corinthians 6:7 N-ANP
GRK: ἐστὶν ὅτι κρίματα ἔχετε μεθ'
NAS: for you, that you have lawsuits with one another.
KJV: because ye go to law one with another.
INT: is that lawsuits you have among

1 Corinthians 11:29 N-ANS
GRK: καὶ πίνων κρίμα ἑαυτῷ ἐσθίει
NAS: and drinks judgment to himself
KJV: and drinketh damnation to himself, not
INT: and drinks judgment to himself eats

1 Corinthians 11:34 N-ANS
GRK: μὴ εἰς κρίμα συνέρχησθε Τὰ
NAS: that you will not come together for judgment. The remaining
KJV: unto condemnation. And
INT: not for judgment you might come together

Galatians 5:10 N-ANS
GRK: βαστάσει τὸ κρίμα ὅστις ἐὰν
NAS: you will bear his judgment, whoever
KJV: shall bear his judgment, whosoever
INT: will bear the judgment whoever if

1 Timothy 3:6 N-ANS
GRK: τυφωθεὶς εἰς κρίμα ἐμπέσῃ τοῦ
NAS: and fall into the condemnation incurred by the devil.
KJV: into the condemnation of the devil.
INT: having been puffed up into [the] judgment he might fall of the

1 Timothy 5:12 N-ANS
GRK: ἔχουσαι κρίμα ὅτι τὴν
NAS: [thus] incurring condemnation, because
KJV: Having damnation, because
INT: having judgment because the

Hebrews 6:2 N-GNS
GRK: νεκρῶν καὶ κρίματος αἰωνίου
NAS: of the dead and eternal judgment.
KJV: and of eternal judgment.
INT: of [the] dead and of judgment eternal

James 3:1 N-ANS
GRK: ὅτι μεῖζον κρίμα λημψόμεθα
NAS: a stricter judgment.
KJV: the greater condemnation.
INT: that greater judgment we will receive

1 Peter 4:17 N-ANS
GRK: ἄρξασθαι τὸ κρίμα ἀπὸ τοῦ
NAS: For [it is] time for judgment to begin
KJV: the time [is come] that judgment must begin
INT: to have begun the judgment from the

2 Peter 2:3 N-NNS
GRK: οἷς τὸ κρίμα ἔκπαλαι οὐκ
NAS: words; their judgment from long ago
KJV: whose judgment now of a long time
INT: for whom the judgment of old not

Jude 1:4 N-ANS
GRK: τοῦτο τὸ κρίμα ἀσεβεῖς τὴν
NAS: out for this condemnation, ungodly persons
KJV: this condemnation, ungodly men,
INT: this judgment ungodly [persons] the

Revelation 17:1 N-ANS
GRK: σοι τὸ κρίμα τῆς πόρνης
NAS: I will show you the judgment of the great
KJV: unto thee the judgment of the great
INT: you the punishment of the prostitute

Revelation 18:20 N-ANS
GRK: θεὸς τὸ κρίμα ὑμῶν ἐξ
NAS: has pronounced judgment for you against
KJV: for God hath avenged you on
INT: God the judgment of you against

Revelation 20:4 N-NNS
GRK: αὐτούς καὶ κρίμα ἐδόθη αὐτοῖς
NAS: and they sat on them, and judgment was given
KJV: and judgment was given
INT: them and judgment was given to them

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page