417. ἄνεμος (anemos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 417. ἄνεμος (anemos) — 31 Occurrences

Matthew 7:25 N-NMP
GRK: ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι καὶ προσέπεσαν
NAS: came, and the winds blew
KJV: came, and the winds blew, and
INT: blew the winds and fell

Matthew 7:27 N-NMP
GRK: ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι καὶ προσέκοψαν
NAS: came, and the winds blew
KJV: came, and the winds blew, and
INT: blew the winds and beat upon

Matthew 8:26 N-DMP
GRK: ἐπετίμησεν τοῖς ἀνέμοις καὶ τῇ
NAS: up and rebuked the winds and the sea,
KJV: and rebuked the winds and
INT: he rebuked the winds and the

Matthew 8:27 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ἄνεμοι καὶ ἡ
NAS: that even the winds and the sea
KJV: that even the winds and the sea
INT: even the winds and the

Matthew 11:7 N-GMS
GRK: κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενον
NAS: A reed shaken by the wind?
KJV: shaken with the wind?
INT: a reed by [the] wind shaken

Matthew 14:24 N-NMS
GRK: ἐναντίος ὁ ἄνεμος
NAS: by the waves; for the wind was contrary.
KJV: waves: for the wind was contrary.
INT: contrary [was] the wind

Matthew 14:30 N-AMS
GRK: δὲ τὸν ἄνεμον ἰσχυρὸν ἐφοβήθη
NAS: But seeing the wind, he became frightened,
KJV: when he saw the wind boisterous,
INT: moreover the wind boisterous he was afraid

Matthew 14:32 N-NMS
GRK: ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος
NAS: into the boat, the wind stopped.
KJV: into the ship, the wind ceased.
INT: ceased the wind

Matthew 24:31 N-GMP
GRK: τῶν τεσσάρων ἀνέμων ἀπ' ἄκρων
NAS: from the four winds, from one end
KJV: from the four winds, from one end
INT: the four winds from [the] extremities

Mark 4:37 N-GMS
GRK: λαῖλαψ μεγάλη ἀνέμου καὶ τὰ
NAS: gale of wind, and the waves
KJV: a great storm of wind, and the waves
INT: a storm violent of wind And the

Mark 4:39 N-DMS
GRK: ἐπετίμησεν τῷ ἀνέμῳ καὶ εἶπεν
NAS: up and rebuked the wind and said
KJV: and rebuked the wind, and
INT: he rebuked the wind and said

Mark 4:39 N-NMS
GRK: ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος καὶ ἐγένετο
NAS: be still. And the wind died down
KJV: be still. And the wind ceased, and
INT: fell the wind and there was

Mark 4:41 N-NMS
GRK: καὶ ὁ ἄνεμος καὶ ἡ
NAS: that even the wind and the sea
KJV: that even the wind and the sea
INT: even the wind and the

Mark 6:48 N-NMS
GRK: γὰρ ὁ ἄνεμος ἐναντίος αὐτοῖς
NAS: at the oars, for the wind was against
KJV: rowing; for the wind was contrary
INT: indeed the wind contrary to them

Mark 6:51 N-NMS
GRK: ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος καὶ λίαν
NAS: into the boat with them, and the wind stopped;
KJV: the ship; and the wind ceased: and
INT: ceased the wind And exceedingly

Mark 13:27 N-GMP
GRK: τῶν τεσσάρων ἀνέμων ἀπ' ἄκρου
NAS: from the four winds, from the farthest
KJV: the four winds, from
INT: the four winds from [the] extremity

Luke 7:24 N-GMS
GRK: κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενον
NAS: A reed shaken by the wind?
KJV: shaken with the wind?
INT: a reed by [the] wind shaken

Luke 8:23 N-GMS
GRK: κατέβη λαῖλαψ ἀνέμου εἰς τὴν
NAS: and a fierce gale of wind descended
KJV: a storm of wind on
INT: came down a storm of wind on the

Luke 8:24 N-DMS
GRK: ἐπετίμησεν τῷ ἀνέμῳ καὶ τῷ
NAS: up and rebuked the wind and the surging waves,
KJV: and rebuked the wind and
INT: he rebuked the wind and the

Luke 8:25 N-DMP
GRK: καὶ τοῖς ἀνέμοις ἐπιτάσσει καὶ
NAS: even the winds and the water,
KJV: even the winds and
INT: even the winds he commands and

John 6:18 N-GMS
GRK: τε θάλασσα ἀνέμου μεγάλου πνέοντος
NAS: up because a strong wind was blowing.
KJV: by reason of a great wind that blew.
INT: and both [the] sea by a wind strong blowing

Acts 27:4 N-AMP
GRK: τὸ τοὺς ἀνέμους εἶναι ἐναντίους
NAS: because the winds were contrary.
KJV: because the winds were
INT: the winds were contrary

Acts 27:7 N-GMS
GRK: ἡμᾶς τοῦ ἀνέμου ὑπεπλεύσαμεν τὴν
NAS: Cnidus, since the wind did not permit us [to go] farther,
KJV: Cnidus, the wind not
INT: us the wind we sailed under

Acts 27:14 N-NMS
GRK: κατ' αὐτῆς ἄνεμος τυφωνικὸς ὁ
NAS: from the land a violent wind, called
KJV: a tempestuous wind, called
INT: down it a wind tempestuous

Acts 27:15 N-DMS
GRK: ἀντοφθαλμεῖν τῷ ἀνέμῳ ἐπιδόντες ἐφερόμεθα
NAS: not face the wind, we gave way
KJV: bear up into the wind, we let [her] drive.
INT: to face to the wind having given way we were driven along

Ephesians 4:14 N-DMS
GRK: περιφερόμενοι παντὶ ἀνέμῳ τῆς διδασκαλίας
NAS: by every wind of doctrine,
KJV: every wind of doctrine,
INT: carried about by every wind of teaching

James 3:4 N-GMP
GRK: καὶ ὑπὸ ἀνέμων σκληρῶν ἐλαυνόμενα
NAS: by strong winds, are still directed
KJV: fierce winds, yet are they turned about
INT: and by winds strong being driven

Jude 1:12 N-GMP
GRK: ἄνυδροι ὑπὸ ἀνέμων παραφερόμεναι δένδρα
NAS: carried along by winds; autumn
KJV: of winds; trees
INT: without water by winds being carried about trees

Revelation 6:13 N-GMS
GRK: αὐτῆς ὑπὸ ἀνέμου μεγάλου σειομένη
NAS: when shaken by a great wind.
KJV: of a mighty wind.
INT: of it by a wind great being shaken

Revelation 7:1 N-AMP
GRK: τοὺς τέσσαρας ἀνέμους τῆς γῆς
NAS: the four winds of the earth,
KJV: the four winds of the earth,
INT: the four winds of the earth

Revelation 7:1 N-NMS
GRK: μὴ πνέῃ ἄνεμος ἐπὶ τῆς
NAS: that no wind would blow
KJV: of the earth, that the wind should not
INT: not might blow wind on the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page