2052. ἐριθεία (eritheia)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2052. ἐριθεία (eritheia) — 7 Occurrences

Romans 2:8 N-GFS
GRK: δὲ ἐξ ἐριθείας καὶ ἀπειθοῦσι
NAS: but to those who are selfishly ambitious and do not obey
INT: moreover of self-interest and who disobey

2 Corinthians 12:20 N-NFP
GRK: ζῆλος θυμοί ἐριθείαι καταλαλιαί ψιθυρισμοί
NAS: angry tempers, disputes, slanders,
KJV: wraths, strifes, backbitings,
INT: jealousies anger contentions slander gossip

Galatians 5:20 N-NFP
GRK: ζῆλος θυμοί ἐριθείαι διχοστασίαι αἱρέσεις
NAS: outbursts of anger, disputes, dissensions,
KJV: wrath, strife, seditions,
INT: jealousy fits of rage contentions dissentions factions

Philippians 1:17 N-GFS
GRK: δὲ ἐξ ἐριθείας τὸν χριστὸν
NAS: Christ out of selfish ambition rather than
INT: however [the] out of self-interest the Christ

Philippians 2:3 N-AFS
GRK: μηδὲν κατ' ἐριθείαν μηδὲ κατὰ
NAS: Do nothing from selfishness or
KJV: [be done] through strife or
INT: [do] nothing according to self-interest or according to

James 3:14 N-AFS
GRK: ἔχετε καὶ ἐριθείαν ἐν τῇ
NAS: jealousy and selfish ambition in your heart,
KJV: envying and strife in your
INT: you have and self-interest in the

James 3:16 N-NFS
GRK: ζῆλος καὶ ἐριθεία ἐκεῖ ἀκαταστασία
NAS: jealousy and selfish ambition exist, there
KJV: and strife [is], there
INT: jealousy and self-interest [are] there [is] disorder

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page