181. ἀκαταστασία (akatastasia)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 181. ἀκαταστασία (akatastasia) — 5 Occurrences

Luke 21:9 N-AFP
GRK: πολέμους καὶ ἀκαταστασίας μὴ πτοηθῆτε
NAS: of wars and disturbances, do not be terrified;
KJV: of wars and commotions, be not
INT: wars and commotions not be terrified

1 Corinthians 14:33 N-GFS
GRK: γάρ ἐστιν ἀκαταστασίας ὁ θεὸς
NAS: for God is not [a God] of confusion but of peace,
KJV: not [the author] of confusion, but
INT: indeed he is of disorder the God

2 Corinthians 6:5 N-DFP
GRK: φυλακαῖς ἐν ἀκαταστασίαις ἐν κόποις
NAS: in imprisonments, in tumults, in labors,
KJV: imprisonments, in tumults, in labours,
INT: imprisonments in riots in labours

2 Corinthians 12:20 N-NFP
GRK: ψιθυρισμοί φυσιώσεις ἀκαταστασίαι
NAS: gossip, arrogance, disturbances;
KJV: whisperings, swellings, tumults:
INT: gossip conceit disorder

James 3:16 N-NFS
GRK: ἐριθεία ἐκεῖ ἀκαταστασία καὶ πᾶν
NAS: exist, there is disorder and every
KJV: [is], there [is] confusion and
INT: self-interest [are] there [is] disorder and every

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page