2525. καθίστημι (kathistémi)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2525. καθίστημι (kathistémi) — 22 Occurrences

Matthew 24:45 V-AIA-3S
GRK: φρόνιμος ὃν κατέστησεν ὁ κύριος
NAS: his master put in charge of his household
KJV: his lord hath made ruler over his
INT: wise whom has set the master

Matthew 24:47 V-FIA-3S
GRK: ὑπάρχουσιν αὐτοῦ καταστήσει αὐτόν
NAS: I say to you that he will put him in charge of all
KJV: he shall make him ruler over all
INT: possessions of him he will set him

Matthew 25:21 V-FIA-1S
GRK: πολλῶν σε καταστήσω εἴσελθε εἰς
NAS: with a few things, I will put you in charge of many things;
KJV: thee ruler over
INT: many things you will I set enter into

Matthew 25:23 V-FIA-1S
GRK: πολλῶν σε καταστήσω εἴσελθε εἰς
NAS: with a few things, I will put you in charge of many things;
KJV: thee ruler over
INT: many things you will I set enter into

Luke 12:14 V-AIA-3S
GRK: τίς με κατέστησεν κριτὴν ἢ
NAS: who appointed Me a judge
KJV: Man, who made me a judge
INT: who me appointed a judge or

Luke 12:42 V-FIA-3S
GRK: φρόνιμος ὃν καταστήσει ὁ κύριος
NAS: his master will put in charge of his servants,
KJV: [his] lord shall make ruler over
INT: wise whom will set the Lord

Luke 12:44 V-FIA-3S
GRK: ὑπάρχουσιν αὐτοῦ καταστήσει αὐτόν
NAS: I say to you that he will put him in charge of all
KJV: that he will make him ruler over all
INT: possessions of him he will set him

Acts 6:3 V-FIA-1P
GRK: σοφίας οὓς καταστήσομεν ἐπὶ τῆς
NAS: whom we may put in charge of this
KJV: wisdom, whom we may appoint over this
INT: wisdom whom we will appoint over the

Acts 7:10 V-AIA-3S
GRK: Αἰγύπτου καὶ κατέστησεν αὐτὸν ἡγούμενον
NAS: of Egypt, and he made him governor
KJV: of Egypt; and he made him governor
INT: of Egypt and he appoointed him ruler

Acts 7:27 V-AIA-3S
GRK: Τίς σὲ κατέστησεν ἄρχοντα καὶ
NAS: saying, WHO MADE YOU A RULER AND JUDGE
KJV: saying, Who made thee a ruler
INT: Who you appointed ruler and

Acts 7:35 V-AIA-3S
GRK: Τίς σε κατέστησεν ἄρχοντα καὶ
NAS: WHO MADE YOU A RULER
KJV: saying, Who made thee a ruler
INT: Who you appointed ruler and

Acts 17:15 V-PPA-NMP
GRK: οἱ δὲ καθιστάνοντες τὸν Παῦλον
NAS: Now those who escorted Paul brought
KJV: And they that conducted Paul brought
INT: those moreover escorting Paul

Romans 5:19 V-AIP-3P
GRK: ἀνθρώπου ἁμαρτωλοὶ κατεστάθησαν οἱ πολλοί
NAS: the many were made sinners,
KJV: many were made sinners,
INT: man sinners were appointed the many

Romans 5:19 V-FIP-3P
GRK: ἑνὸς δίκαιοι κατασταθήσονται οἱ πολλοί
NAS: the many will be made righteous.
KJV: shall many be made righteous.
INT: one righteous will be appointed the many

Titus 1:5 V-ASA-2S
GRK: ἐπιδιορθώσῃ καὶ καταστήσῃς κατὰ πόλιν
NAS: what remains and appoint elders
KJV: and ordain elders
INT: you might set right and might appoint in every city

Hebrews 2:7 V-AIA-2S
GRK: αὐτόν καὶ κατέστησας αὐτὸν ἐπὶ
NAS: AND HONOR, AND HAVE APPOINTED HIM OVER
KJV: honour, and didst set him over
INT: him and did set him over

Hebrews 5:1 V-PIM/P-3S
GRK: ὑπὲρ ἀνθρώπων καθίσταται τὰ πρὸς
NAS: men is appointed on behalf
KJV: from among men is ordained for men
INT: for men is appointed in things relating to

Hebrews 7:28 V-PIA-3S
GRK: γὰρ ἀνθρώπους καθίστησιν ἀρχιερεῖς ἔχοντας
NAS: For the Law appoints men
KJV: For the law maketh men high priests
INT: indeed men appoints high priests [who] have

Hebrews 8:3 V-PIM/P-3S
GRK: καὶ θυσίας καθίσταται ὅθεν ἀναγκαῖον
NAS: high priest is appointed to offer
KJV: every high priest is ordained to offer
INT: and sacrifices is appointed from where [it is] necessary

James 3:6 V-PIM/P-3S
GRK: ἡ γλῶσσα καθίσταται ἐν τοῖς
NAS: the tongue is set among
KJV: of iniquity: so is the tongue among
INT: the tongue is set in the

James 4:4 V-PIM/P-3S
GRK: τοῦ θεοῦ καθίσταται
NAS: of the world makes himself an enemy
KJV: of the world is the enemy
INT: of God is appointed

2 Peter 1:8 V-PIA-3S
GRK: οὐδὲ ἀκάρπους καθίστησιν εἰς τὴν
NAS: and are increasing, they render you neither
KJV: abound, they make [you that ye shall] neither
INT: nor unfruitful make [you] as to the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page