κατασταθήσονται
Englishman's Concordance
κατασταθήσονται (katastathēsontai) — 1 Occurrence

Romans 5:19 V-FIP-3P
GRK: ἑνὸς δίκαιοι κατασταθήσονται οἱ πολλοί
NAS: the many will be made righteous.
KJV: shall many be made righteous.
INT: one righteous will be appointed the many

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page