κατέστησεν
Englishman's Concordance
κατέστησεν (katestēsen) — 5 Occurrences

Matthew 24:45 V-AIA-3S
GRK: φρόνιμος ὃν κατέστησεν ὁ κύριος
NAS: his master put in charge of his household
KJV: his lord hath made ruler over his
INT: wise whom has set the master

Luke 12:14 V-AIA-3S
GRK: τίς με κατέστησεν κριτὴν ἢ
NAS: who appointed Me a judge
KJV: Man, who made me a judge
INT: who me appointed a judge or

Acts 7:10 V-AIA-3S
GRK: Αἰγύπτου καὶ κατέστησεν αὐτὸν ἡγούμενον
NAS: of Egypt, and he made him governor
KJV: of Egypt; and he made him governor
INT: of Egypt and he appoointed him ruler

Acts 7:27 V-AIA-3S
GRK: Τίς σὲ κατέστησεν ἄρχοντα καὶ
NAS: saying, WHO MADE YOU A RULER AND JUDGE
KJV: saying, Who made thee a ruler
INT: Who you appointed ruler and

Acts 7:35 V-AIA-3S
GRK: Τίς σε κατέστησεν ἄρχοντα καὶ
NAS: WHO MADE YOU A RULER
KJV: saying, Who made thee a ruler
INT: Who you appointed ruler and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page