Acts 17:15
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3588 [e]οἱ
hoi
ThoseArt-NMP
1161 [e]δὲ
de
nowConj
2525 [e]καθιστάνοντες
kathistanontes
escortingV-PPA-NMP
3588 [e]τὸν
ton
- Art-AMS
3972 [e]Παῦλον
Paulon
PaulN-AMS
71 [e]ἤγαγον
ēgagon
brought [him]V-AIA-3P
2193 [e]ἕως
heōs
untoPrep
116 [e]Ἀθηνῶν,
Athēnōn
Athens;N-GFP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
2983 [e]λαβόντες
labontes
having receivedV-APA-NMP
1785 [e]ἐντολὴν
entolēn
a commandN-AFS
4314 [e]πρὸς
pros
untoPrep
3588 [e]τὸν
ton
- Art-AMS
4609 [e]Σιλᾶν
Silan
SilasN-AMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]τὸν
ton
- Art-AMS
5095 [e]Τιμόθεον
Timotheon
TimothyN-AMS
2443 [e]ἵνα
hina
thatConj
5613 [e]ὡς
hōs
asAdv
5033 [e]τάχιστα
tachista
quickly as possibleAdj-ANP-S
2064 [e]ἔλθωσιν
elthōsin
they should comeV-ASA-3P
4314 [e]πρὸς
pros
toPrep
846 [e]αὐτὸν
auton
him,PPro-AM3S
1826 [e]ἐξῄεσαν.
exēesan
they departed.V-IIA-3P

Greek Texts
ΠΡΑΞΕΙΣ 17:15 Greek NT: Nestle 1904
οἱ δὲ καθιστάνοντες τὸν Παῦλον ἤγαγον ἕως Ἀθηνῶν, καὶ λαβόντες ἐντολὴν πρὸς τὸν Σιλᾶν καὶ τὸν Τιμόθεον ἵνα ὡς τάχιστα ἔλθωσιν πρὸς αὐτὸν ἐξῄεσαν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 17:15 Greek NT: Westcott and Hort 1881
οἱ δὲ καθιστάνοντες τὸν Παῦλον ἤγαγον ἕως Ἀθηνῶν, καὶ λαβόντες ἐντολὴν πρὸς τὸν Σίλαν καὶ τὸν Τιμόθεον ἵνα ὡς τάχιστα ἔλθωσιν πρὸς αὐτὸν ἐξῄεσαν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 17:15 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
οἱ δὲ καθιστάνοντες τὸν Παῦλον ἤγαγον ἕως Ἀθηνῶν, καὶ λαβόντες ἐντολὴν πρὸς τὸν Σίλαν καὶ τὸν Τιμόθεον ἵνα ὡς τάχιστα ἔλθωσιν πρὸς αὐτὸν ἐξῄεσαν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 17:15 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Οἱ δὲ καθιστῶντες τὸν Παῦλον, ἤγαγον αὐτὸν ἕως Ἀθηνῶν· καὶ λαβόντες ἐντολὴν πρὸς τὸν Σίλαν καὶ Tιμόθεον, ἵνα ὡς τάχιστα ἔλθωσιν πρὸς αὐτόν, ἐξῄεσαν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 17:15 Greek NT: Greek Orthodox Church
οἱ δὲ καθιστῶντες τὸν Παῦλον ἤγαγον αὐτὸν ἕως Ἀθηνῶν, καὶ λαβόντες ἐντολὴν πρὸς τὸν Σίλαν καὶ τὸν Τιμόθεον, ἵνα ὡς τάχιστα ἔλθωσιν πρὸς αὐτὸν, ἐξῄεσαν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 17:15 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
οἱ δὲ καθιστάνοντες τὸν Παῦλον ἤγαγον ἕως Ἀθηνῶν, καὶ λαβόντες ἐντολὴν πρὸς τὸν Σιλᾶν καὶ τὸν Τιμόθεον ἵνα ὡς τάχιστα ἔλθωσιν πρὸς αὐτὸν ἐξῄεσαν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 17:15 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
οἱ δὲ καθιστῶντες τὸν Παῦλον, ἤγαγον αὐτὸν ἕως Ἀθηνῶν· καὶ λαβόντες ἐντολὴν πρὸς τὸν Σίλαν καὶ Τιμόθεον, ἵνα ὡς τάχιστα ἔλθωσι πρὸς αὐτόν, ἐξῄεσαν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 17:15 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
οἱ δὲ καθιστῶντες τὸν Παῦλον ἤγαγον αὐτὸν ἕως Ἀθηνῶν καὶ λαβόντες ἐντολὴν πρὸς τὸν Σιλᾶν καὶ Τιμόθεον ἵνα ὡς τάχιστα ἔλθωσιν πρὸς αὐτὸν ἐξῄεσαν

Acts 17:15 Hebrew Bible
והמלוים את פולוס הוליכהו עד אתינס ויקבלו מצותו אל סילא וטימותיוס כי בוא יבאו אליו במהרה וילכו׃

Acts 17:15 Aramaic NT: Peshitta
ܘܗܢܘܢ ܕܐܬܠܘܝܘ ܠܗ ܠܦܘܠܘܤ ܐܬܘ ܥܡܗ ܥܕܡܐ ܠܐܬܢܘܤ ܡܕܝܢܬܐ ܘܟܕ ܢܦܩܝܢ ܡܢ ܨܐܕܘܗܝ ܩܒܠܘ ܡܢܗ ܐܓܪܬܐ ܠܘܬ ܫܝܠܐ ܘܛܝܡܬܐܘܤ ܕܒܥܓܠ ܢܐܙܠܘܢ ܠܘܬܗ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Now those who escorted Paul brought him as far as Athens; and receiving a command for Silas and Timothy to come to him as soon as possible, they left.

King James Bible
And they that conducted Paul brought him unto Athens: and receiving a commandment unto Silas and Timotheus for to come to him with all speed, they departed.

Holman Christian Standard Bible
Those who escorted Paul brought him as far as Athens, and after receiving instructions for Silas and Timothy to come to him as quickly as possible, they departed.
Treasury of Scripture Knowledge

Athens.

Acts 18:1 After these things Paul departed from Athens, and came to Corinth;

1 Thessalonians 3:1 Why when we could no longer forbear, we thought it good to be left …

receiving.

Acts 18:5 And when Silas and Timotheus were come from Macedonia, Paul was pressed …

2 Timothy 4:10,11,20,21 For Demas has forsaken me, having loved this present world, and is …

Titus 3:12 When I shall send Artemas to you, or Tychicus, be diligent to come …

Links
Acts 17:15Acts 17:15 NIVActs 17:15 NLTActs 17:15 ESVActs 17:15 NASBActs 17:15 KJVActs 17:15 Bible AppsActs 17:15 Biblia ParalelaActs 17:15 Chinese BibleActs 17:15 French BibleActs 17:15 German BibleBible Hub
Acts 17:14
Top of Page
Top of Page