ἐντολὴν
Englishman's Concordance
ἐντολὴν (entolēn) — 19 Occurrences

Matthew 15:3 N-AFS
GRK: παραβαίνετε τὴν ἐντολὴν τοῦ θεοῦ
NAS: transgress the commandment of God
KJV: transgress the commandment of God
INT: break the commandment of God

Mark 7:8 N-AFS
GRK: ἀφέντες τὴν ἐντολὴν τοῦ θεοῦ
NAS: Neglecting the commandment of God,
KJV: laying aside the commandment of God,
INT: having left the commandment of God

Mark 7:9 N-AFS
GRK: ἀθετεῖτε τὴν ἐντολὴν τοῦ θεοῦ
NAS: at setting aside the commandment of God
KJV: ye reject the commandment of God,
INT: do you set aside the commandment of God

Mark 10:5 N-AFS
GRK: ὑμῖν τὴν ἐντολὴν ταύτην
NAS: he wrote you this commandment.
KJV: you this precept.
INT: for you the commandment this

Luke 15:29 N-AFS
GRK: καὶ οὐδέποτε ἐντολήν σου παρῆλθον
NAS: neglected a command of yours;
KJV: at any time thy commandment: and yet
INT: and never a commandment of you I disobeyed

Luke 23:56 N-AFS
GRK: κατὰ τὴν ἐντολήν
NAS: according to the commandment.
KJV: according to the commandment.
INT: according to the commandment

John 10:18 N-AFS
GRK: ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔλαβον παρὰ
NAS: This commandment I received
KJV: This commandment have I received
INT: This commandment I received from

John 12:49 N-AFS
GRK: αὐτός μοι ἐντολὴν δέδωκεν τί
NAS: Me has given Me a commandment [as to] what
KJV: me a commandment, what
INT: himself me commandment gave what

John 13:34 N-AFS
GRK: ἐντολὴν καινὴν δίδωμι
NAS: A new commandment I give
KJV: A new commandment I give unto you,
INT: A commandment new I give

Acts 17:15 N-AFS
GRK: καὶ λαβόντες ἐντολὴν πρὸς τὸν
NAS: and receiving a command for Silas
KJV: and receiving a commandment unto Silas
INT: and having received a command to

1 Timothy 6:14 N-AFS
GRK: σε τὴν ἐντολὴν ἄσπιλον ἀνεπίλημπτον
NAS: that you keep the commandment without
KJV: keep [this] commandment without spot,
INT: you the commandment spotless blameless

Hebrews 7:5 N-AFS
GRK: ἱερατείαν λαμβάνοντες ἐντολὴν ἔχουσιν ἀποδεκατοῦν
NAS: have commandment in the Law
KJV: have a commandment to take tithes
INT: priesthood [who] receive commandment have to take tithes from

1 John 2:7 N-AFS
GRK: Ἀγαπητοί οὐκ ἐντολὴν καινὴν γράφω
NAS: a new commandment to you, but an old
KJV: no new commandment unto you, but
INT: beloved not a commandment new I write

1 John 2:7 N-AFS
GRK: ὑμῖν ἀλλ' ἐντολὴν παλαιὰν ἣν
NAS: to you, but an old commandment which
KJV: but an old commandment which ye had
INT: to you but a commandment old which

1 John 2:8 N-AFS
GRK: πάλιν ἐντολὴν καινὴν γράφω
NAS: a new commandment to you, which
KJV: a new commandment I write
INT: Again a commandment new I write

1 John 3:23 N-AFS
GRK: καθὼς ἔδωκεν ἐντολὴν ἡμῖν
KJV: he gave us commandment.
INT: even as he gave commandment to us

1 John 4:21 N-AFS
GRK: ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔχομεν ἀπ'
NAS: And this commandment we have
KJV: And this commandment have we from
INT: this the commandment we have from

2 John 1:4 N-AFS
GRK: ἀληθείᾳ καθὼς ἐντολὴν ἐλάβομεν παρὰ
NAS: as we have received commandment [to do] from the Father.
KJV: we have received a commandment from
INT: truth as commandment we received from

2 John 1:5 N-AFS
GRK: οὐχ ὡς ἐντολὴν γράφων σοι
NAS: to you a new commandment, but the one which
KJV: a new commandment unto thee,
INT: not as a commandment I write to you

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page