Ἐντραπήσονται
Englishman's Concordance
Ἐντραπήσονται (Entrapēsontai) — 3 Occurrences

Matthew 21:37 V-FIP-3P
GRK: αὐτοῦ λέγων Ἐντραπήσονται τὸν υἱόν
NAS: to them, saying, 'They will respect my son.'
KJV: saying, They will reverence my
INT: of him saying They will have respect for the son

Mark 12:6 V-FIP-3P
GRK: λέγων ὅτι Ἐντραπήσονται τὸν υἱόν
NAS: [of all] to them, saying, 'They will respect my son.'
KJV: saying, They will reverence my son.
INT: saying They will have respect for the son

Luke 20:13 V-FIP-3P
GRK: ἴσως τοῦτον ἐντραπήσονται
NAS: son; perhaps they will respect him.'
KJV: it may be they will reverence [him] when they see
INT: perhaps him they will respect

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page