ἐντολαῖς
Englishman's Concordance
ἐντολαῖς (entolais) — 3 Occurrences

Matthew 22:40 N-DFP
GRK: ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ
NAS: two commandments depend
KJV: these two commandments hang all
INT: two commandments all the

Luke 1:6 N-DFP
GRK: πάσαις ταῖς ἐντολαῖς καὶ δικαιώμασιν
NAS: in all the commandments and requirements
KJV: in all the commandments and ordinances
INT: all the commandments and ordinances

Titus 1:14 N-DFP
GRK: μύθοις καὶ ἐντολαῖς ἀνθρώπων ἀποστρεφομένων
NAS: myths and commandments of men
KJV: and commandments of men,
INT: fables and commandments of men turning away from

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page